WAT IS ER IN GODSNAAM GAANDE? STAATSGREEP?

Het gaat ernstig mis met ons recht en de wet! In deze blog informeren wij u over de veranderingen die nu gaande zijn! En vragen ons daarbij af: Wat is er aan de hand? Zet Rutte alle wetten buiten spel? De revolutie begint nu echt op gang te komen. Is dit een staatsgreep? Een afschaffing van onze rechtstaat?

Wij vonden de nieuwe wetsbepalingen die nu al weken als schendingen van de fundamentele rechten van de mens en grondwet gezien worden door vele juristen en advocaten die echter als een CONSULTATIEVERSIE gepresenteerd wordt.

De betekenis van Consultatie en PDF naar het corona maatregelen document:

1) Bespreking 2) Bezoek aan een huisarts 3) Consult 4) Raadgeving 5) Raadpleging 6) Het vragen van advies aan een hulpverlener. Ook: cliëntbespreking door verschillende hulpverleners (Zie: https://www.gemeente.nu/content/uploads/sites/5/2020/06/twm_covid-19_consultatieversie.pdf?

Aangezien te verwachten valt dat deze ”wijzigingswet” frequent zal worden aangehaald, wordt deze

voorzien van een citeertitel, waarin ook de tijdelijkheid van deze wet tot uitdrukking is gebracht.

Verantwoordelijke:

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

zo we ook zien is dat deze niet juridisch juist gejuridiseerd is op naam en handtekeningen van betreffende aansprakelijke en verantwoordelijke mensen !!!

Wat we ook zien is dat deze wijzigingen hier onder reeds van kracht zijn!
En het lijkt er op dat ook de wetboeken nu niet meer geldend zijn. Zie ook de bewijsvoering voor dat vermoeden in deze blog. Het lijkt er op dat ALLEEN boek 10 internationaal recht de belasting en politie wet nog geldend zijn zo u hier ook kunt concluderen.

Artikel 74

De Wet collectieve preventie volksgezondheid, de Infectieziektenwet en de Quarantainewet worden ingetrokken.

Hoofdstuk VIII. Overige bepalingen Wet publieke gezondheid

Artikel 69

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel 70

[Red: Wijzigt de Waterleidingwet.]

Artikel 71

[Red: Wijzigt de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.]

Artikel 72

[Red: Wijzigt de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.]

Artikel 73

[Red: Wijzigt de Wet op de lijkbezorging.]

Wat ons ook op viel was de Politiewet waar op vele wijzigingen aangekondigd staan, zo hier onder weergegeven.

Officiele titel:

Wet van 12 juli 2012 tot invoering van de Politiewet 2012 en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012)

Geldigheidsdatum:

8 juni 2020

Hoofdstuk 1.Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012

Artikel 1

Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zijn de korpsbeheerders van de regio’s, bedoeld in artikel 21 van de Politiewet 1993, eervol uit hun ambt ontslagen.

Okay… dan worden dus de topambtenaren ontslagen en dan?

EN WAAROM ZIJN ER NU REEDS 4 MINISTERS DE REVUE GEPASSEERD EN WAAROM IS VEILIGHEID EN JUSTITIE IN JUSTITIE EN VEILIGHEID VERANDERD?

We vonden deze verwijzingen in de Politiewet: LET OP STRAFVORDERING, STRAFRECHT, WET BESTUURSRECHT, ENZ. Want ook daar vonden wij vandaag een hele vreemde ongeldigheids-verklaring m.b.t de wetboeken, als ook de Burgerlijk Wetboeken, op data over de afgelopen 5 maanden. Men was dus al bezig met wijzigingen voor de coronacrisis!

Hoofdstuk 2. Wijziging van andere wetten

§ 1. Ministerie van Algemene Zaken

Artikel 8
[Wijzigt de Noodwet rechtspleging.]
Artikel 9
[Wijzigt de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag.]
Artikel 10
[Wijzigt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.]
Artikel 11
[Wijzigt het Wetboek van Koophandel.]

§ 2. Ministerie van Veiligheid en Justitie

Artikel 12
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel 13
[Wijzigt de Faillissementswet.]
Artikel 14
[Wijzigt de Overleveringswet.]
Artikel 15
[Wijzigt de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof.]
Artikel 16
[Wijzigt de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming.]
Artikel 17
[Wijzigt de Uitvoeringswet Speciaal Tribunaal voor Libanon.]
Artikel 18
[Wijzigt de Uitvoeringswet internationale kinderontvoering.]
Artikel 19
[Wijzigt de Veiligheidswet BES.]
Artikel 20
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]
Artikel 21
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]
Artikel 22
[Wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens.]
Artikel 23
[Wijzigt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.]
Artikel 23a
[Wijzigt de Wet controle op rechtspersonen.]
Artikel 24
[Wijzigt de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden.]
Artikel 25
[Wijzigt de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.]
Artikel 26
[Wijzigt de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten.]
Artikel 27
[Wijzigt de Wet op de identificatieplicht.]
Artikel 28
[Wijzigt de Wet op het LSOP en het politieonderwijs.]
Artikel 29
[Wijzigt de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.]
Artikel 30
[Wijzigt de Wet politiegegevens.]
Artikel 31
[Wijzigt de Wet tijdelijk huisverbod.]
Artikel 32
[Wijzigt de Wet tot instelling van het Internationaal Tribunaal voor vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië 1991.]
Artikel 33
[Wijzigt de Wet veiligheidsregio’s.]
Artikel 34
[Wijzigt de Wet wapens en munitie.]
Artikel 35
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wet aanpassing bestuursprocesrecht.]
Artikel 36
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (vastlegging uitzonderingen toepasselijkheid positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen Dienstenwet).]
Artikel 37
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (introductie DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en regeling enige andere onderwerpen).]
Artikel 38
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken).]
Artikel 39
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet politiegegevens, enz. (implementatie kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie 2008/977/JBZ).]
Artikel 40
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet veiligheidsregio’s (oprichting Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering brandweer).]
Artikel 41
[Wijzigt de Politiewet 2012.]
Artikel 42
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob.]

GAAT HET “TIJDELIJKE KWARTJE” VAN KOK AL VALLEN?

De vraag die hier rijst is, wat is tijdelijkheid en waarom zien we dat op verschillende momenten de wetwijzigingen plaatsvinden en de wetboeken hun geldigheid verliezen?

WAAROM ZIJN (in 2014) UW PERSOONSGEGEVENS OVERGEHEVELD VAN GBA NAAR BRP?

Wijzigt de Wet op de identificatieplicht?

Wijzigt de Algemene wet Bestuursrecht? (introductie DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en regeling enige andere onderwerpen)

Behalve boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, Internationaal Privaatrecht, de Rijksbelastingwet en de Politiewet geven nog de geldigheids-datum van vandaag aan…… TOEVAL???

We zetten de geldigheids-data van wetten die VANDAAG (8 juni 2020) NIET MEER GELDEND zijn even voor jou op een rij zo wij dit aantroffen met de juiste tijd van de atoomklok.

Deze website (www.maxius.nl) geeft het moment aan wanneer de wet is ingegaan. Wanneer de wet nog geldend is staat er “tot heden”. Vandaag viel op dat de geldigheidsdatum van alle wetten niet meer “tot heden” aangaf, met uitzondering van de 3 bovengenoemde wetten: boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, Internationaal Privaatrecht, de Rijksbelastingwet en de Politiewet.

Als jurist zit ik dagelijks op deze website, gezien die het meest actueel is ook met wets- wijzigingen. En dit heb ik nog nooit mee gemaakt.

We zagen dus de wetswijzigingen weergegeven in de Politiewet en wat schets onze verbazing…..Kijk zelf maar even.

 

De eerste die er uit ging was Burgerlijk Wetboek 7 op 13 december 2019 Zie de momenten van geldigheids-data en let ook op de volgorden waarop dit plaatsvind.

De 2de die er uitging was Wetboek van Strafvordering 18 Mei 2020

De 3 de die er uitging was Burgerlijk Wetboek 2 op 21 Mei 2020

De 4de die er uitging was het Wetboek van Strafrecht op 26 mei 2020

De 5 de die er uitging was Burgerlijk Wetboek 1 op 27 mei 2020

De 6de die er uitging was Burgerlijk Wetboek 6 op 30 Mei 2020

De 7de die er uitging was Faillissementswet op 31 mei 2020

De 8ste die er uitging was Burgerlijk Wetboek 4 op 1 juni.

De 9de die er uitging Burgerlijke Rechtsvorderring op 1 juni 2020

De 10de die er uitging was de Algemene Wet Bestuursrecht op 2 juni.

De 11de die er uitging was de Burgerlijk Wetboek 3 op 2 juni 2020

De 12de die er uitging was de Provinciewet op 5 juni 2020

De 13de die er uitging was de Gemeentewet op 6 juni 2020

De 14de die er uitging was Burgerlijk Wetboek 7 A ook op 6 juni 2020

De 15de die er uitging was de Grondwet op 6 juni 2020

De 16de die er uitging was Burgerlijk Wetboek 8 op data 7 juni 2020

Het internationaal privaatrecht boek 10 Burgerlijk Wetboek, de Rijksbelastingwet en de Politiewet geven nog de geldigheids-data van vandaag  8 juni aan, TOEVAL…..???

Wij hebben Maxius 8 juni om een reactie gevraagd! zodraa die binnen is word deze als update gepubliceerd!

Okay..... INTERNATIONAAL RECHT, BELASTINGWET EN POLITIEWET! Wat speelt er vandaag dan INTERNATIONAAL....???

Het vrijhandelsverdrag Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tussen de Europese Unie en Canada is in strijd met de Grondwet, zeggen verschillende hoogleraren, advocaten en juristen in een brief aan de Eerste Kamer. De brief is een initiatief van Wybe Douma van EU Legal en advocaat Meike Terhorst. De brief is ondertekend door meer dan 30 hoogleraren, advocaten en juristen, onder wie strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq en hoogleraar staatsrecht Jerfi Uzman van de Universiteit Utrecht. Milieudefensie ondersteunt de brief.

De Tweede Kamer ging al nipt akkoord met CETA. Op dit moment buigt ook de Eerste Kamer zich over het verdrag, dat de handel tussen de EU en Canada moet versoepelen.

De dertig hoogleraren, advocaten en juristen struikelen in de brief over het voor CETA in het leven geroepen arbitragehof. Via deze internationale instantie kunnen bedrijven een schadeclaim indienen als een lokale overheid een vergunning intrekt voor een activiteit waar het bedrijf al in had geïnvesteerd.

https://milieudefensie.nl/actueel/handelsverdrag-ceta-in-strijd-met-grondwet.pdf/@@download/file/Handelsverdrag%20CETA%20in%20strijd%20met%20de%20grondwet.pdf

WAT DENKT U DAT ER AAN DE HAND IS? Staatsgreep?

Wij denken dat als dat zo is meneer Rutte als hoofdelijk verantwoordelijk persoon ons het recht ontneemt. Dit WAS strafbaar gesteld in Art. 93 Wetboek van Strafrecht en is volgens het digitaal wetboek www.maxius.nl op 26 mei 2020, gewijzigd!

Artikel 93 Wetboek van Strafrecht: De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Over de auteur: Michael Van Leeuwen
administrator

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.