Juridisch informatie document voor de politie!

IN HOEVERRE IS ER SPRAKE VAN EEN AMBTSMISDRIJF WANNEER HET UITVOEREN EN HANDHAVEN VAN WETGEVING
DE BEVOLKING GEESTELIJK MISHANDELT OF TERRORISEERT?

Dit document is opgesteld in samenwerking met juristen en (ex)politiemedewerkers. Het gaat in op de vraag en de behoefte van vele (politie)mensen om de kennis van het recht en de wet te vergroten op een zodanige wijze dat dit voor een ieder helder is en houvast biedt. Aldus kan vanuit het recht, dat de rechten en vrijheden van ons mensen waarborgt, een bijdrage geleverd worden aan het verstevigen (herstel?) van de Nederlandse rechtstaat. In deze onzekere en chaotische tijd kunnen we constateren dat de door de politiek doorgevoerde wijzigingen in wet- en regelgeving bijdragen aan onzekerheid en chaos. Het raakt de samenleving
diep wanneer fundamentele zekerheden, zoals de lichamelijke integriteit, het recht op arbeid en inkomen, het recht op gezondheidszorg en onderwijs, enz. delen van de bevolking geen houvast meer bieden. Een in stand gehouden angst voor een gezondheid bedreigend virus en de daaruit voortgekomen maatregelen, wordt bij lange na niet door iedereen als proportioneel ervaren. Het besef je onderneming, baan of dagbesteding te moeten verliezen of die medisch noodzakelijke ingreep voor onbepaalde tijd te moeten uitstellen, baart zorgen en roept eveneens angst op. Het recht op demonstratie en het uiten van de eigen mening wordt onmiskenbaar bemoeilijkt wat verzet juist schijnt aan te wakkeren.


Hier sta je dan als politieman, als (groot)ouder, echtgenoot, broer of zus, tegenover een andere
(groot)ouder, echtgenoot, broer of zus: jij als handhaver, de ander als verdediger van zijn (en dus
ook jouw?) rechten. Is het doel dan niet hetzelfde?

Vele mensen en met name die met publieke uitvoerende taken weten zich in een spagaat. Zij krijgen instructies of bevelen handelingen te plegen die strijdig zijn met de grondwet, de mensenrechten en andere (inter)nationale wetten en verdragen of wringen aan het eigen moreel kompas. Wordt er geen gehoor gegeven aan wat de meerdere opdraagt dan volgt er een gesprek
waarin dikwijls geschermd wordt met dreiging van verstoorde werkrelatie, strafoverplaatsing, ontslag, enz. Op deze wijze worden mensen met uitvoerende taken bang gemaakt en onder hoge psychische druk gezet. In zo’n geval kan er sprake zijn van (ernstige) geestelijke mishandeling en dan zou je zelfs kunnen spreken van tirannie. In veel gevallen leidt dit tot uitsluiting van het een of
ander wat dan weer automatisch leidt tot discriminatie als beschreven in artikel 90 quater van het Wetboek van Strafrecht (Sr.).

De vraag morele vraag die een ieder zichzelf in deze zou moeten stellen is: “Ben ik wel goed bezig?”. Wil ik als wetshandhaver wel inbreuk op het fundamenteel recht maken, in schendingen van Grondwet, mensenrechten en burgerrechten, welke dan ook de democratie en de rechtstaat ondermijnen met een geweldsmonopolie.
De eed of belofte die elke diender heeft afgelegd is niet vrijblijvend en verbindt de politieambtenaar
zich daar ook aan te houden.
‘Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan de Grondwet en aan de wetten van ons land. Ik zweer
(beloof) enz. enz

Lees verder het totaal document met alle bijlage via deze link: Juridisch informatie document voor de politie!

Coronawet opnieuw verlengd en nieuwe versie komt met celstraf!

Coronawet opnieuw verlengd en nieuwe versie komt met celstraf In alle stilte is per 1 juni de Wet Tijdelijke maatregelen covid-19 verlengd. Terwijl ieder even ontspannen in het zonnetje ligt, circuleert een strengere versie van de Spoedwet als ‘consultatieversie’. Het demissionaire kabinet kan er geen genoeg van krijgen. De Nederlandse burger riskeert, naar Duits voorbeeld, hoge boetes tot gevangenisstraf als hij zich niet aan Rutte’s regeltjes houdt. We zetten het dieptepunt van onze bananenrepubliek op een rijtje.

De Wet Tijdelijke maatregelen covid-19 is ingegaan op 1 december 2020, omdat volgens de Rijksoverheid het niet goed ging met de besmettingen van het COVID-19-virus in Nederland. Zij wilden hiermee het virus indammen. Begin december ging deze wet voor drie maanden in. (Bron)

Op 17 mei is het parlementaire besluit gevallen om de spoedwet opnieuw met drie maanden te verlengen tot 1 september 2021. Deze wet kreeg al eerder per 1 maart een verlenging. Rutte en Co kunnen moeilijk beweren dat het nog steeds om een tijdelijke wet gaat.
Minister De Jonge van Volksgezondheid wist al in april dat de algehele situatie er niet beter op zou worden. Dit is namelijk de toelichting die hij schrijft bij het verlengingsbesluit. Let op de nieuwe Tweede Kamer volgde hem hierin. Hij schrijft:

“Over de te nemen maatregelen wordt het kabinet geadviseerd door het Outbreak Management Team (OMT). In het advies naar aanleiding van het 109e OMT van 19 april geeft het OMT aan dat in de week van 8 tot 15 april het aantal meldingen van SARS-CoV-2-positieve personen met 9% is toegenomen, in vergelijking met de week ervoor. Deze toename is te verklaren door een tijdelijke dip in het aantal testen. Het gemiddeld percentage positieve testen van door de GGD geteste personen is met 9.9% echter nog steeds hoog. Op basis van het aantal meldingen constateert het OMT dat de epidemie zich op een plateau of nabij de piek bevindt. Ook het aantal ziekenhuis-en IC-opnames lijken op een plateau te zijn beland. Op basis van de huidige getallen is het onduidelijk of de piek al bereikt is. Alle indicatoren wijzen er echter nog steeds op dat de huidige situatie past bij het risiconiveau «zeer ernstig».”

Zoals de lezer ziet, ontdekt het OMT een piek of iets in de buurt daarvan in het aantal positieve testen (zoals bekend hoeft ‘positief getest’ niet besmet te betekenen). Op basis daarvan vinden zij echter wel dat er sprake van een ‘zeer ernstig’ risico is.

Consultatie

Zoals ondertussen nationaal bekend kan dit kabinet, demissionair of niet, er maar geen genoeg van krijgen de bevolking hun vrijheden af te nemen. De smoes, die breeduit door de oude media wordt uitgedragen, dat het ieders verantwoordelijkheid is om ‘het virus te overwinnen’ wordt nog steeds geloofd en gevolgd. Het succes van de vaccinatiecampagne, waarbij iedere gevaccineerde er 1 te veel is, is niet genoeg of is misschien niet het werkelijke doel.

De demissionaire regering wil meer macht en dat kan alleen als de bevolking nog meer vrijheden in gaat leveren. Welnu daar hebben ze het volgende op gevonden. Frau Merkel heeft forse boetes op overtredingen van de coronamaatregelen gezet, dus doet Rutte dat ook. *zie bron twm_covid-19_consultatieversie

 • Straffen gaan van 435 euro of 1 maand gevangenisstraf tot 4.350 euro of 3 maanden celstraf.
 • Een hand of knuffel van een familielid dat niet thuis woont of van een ander wordt strafbaar
 • Feestjes of andere gezellige dingen samen, 4.350 euro boete of drie maanden gevangenisstraf
 • Overtreden van handen wassen buiten, straf of boete
 • Houden van een evenement idem als voorgaand

Straf- en boetematrix (deel)

OvertredingStraf
verbod op niet houden van veilige afstand (art. 58f lid 1 Wpg)hechtenis max 1 maand of geldboete max € 435 (art. 68bis lid 1 Wpg)
verbod op niet houden van veilige afstand (art. 58f lid 1 Wpg)……..besloten plaatshechtenis max 1 maand of geldboete max € 435 (art. 68bis lid 1 Wpg)
groepsvormingsverbod (art. 58g lid 1 Wpg)hechtenis max 1 maand of geldboete max € 435 (art. 68bis lid 1 Wpg)
groepsvormingsverbod (art. 58g lid 1 Wpg)………………………………..besloten plaatshechtenis max 1 maand of geldboete max € 435 (art. 68bis lid 1 Wpg)
openstellingsverbod winkel, café, restaurant,
theater, of andere publieke plaats (art. 58h lid 1 Wpg)
hechtenis max 3 maanden of geldboete max € 4.350 (art. 68bis lid 2 Wpg)
aanwezigheidsverbod gesloten winkel, café,
restaurant, theater, of andere publieke plaats (art. 58h lid 2 Wpg)
hechtenis max 1 maand of geldboete max € 435 (art. 68bis lid 1 Wpg)
deelnemen aan verboden evenement (art. 58i lid 2 Wpg)hechtenis max 1 maand of geldboete max € 435 (art. 68bis lid 1 Wpg)

Verlenging Spoedwet

Tijdelijke Wet Maatregelen_covid-19_consultatieversie

Bron: Rob Vellekoop, 3 juni 2021

Coronawet opnieuw verlengd en nieuwe versie komt met celstraf

Inmiddels 10.570 DODEN en 405.259 GEWONDEN gemeld: Europese database van bijwerkingen van COVID-19 ‘vaccins’

De Europese databank van meldingen van vermoedelijke reacties op medicatie, EudraVigilance, houdt meldingen bij van kwetsuren en sterfgevallen na de experimentele Covid-19 ‘vaccins’.

Hier is wat EudraVigilance zegt over hun database:

Deze website is in 2012 door het Europees Geneesmiddelenbureau gelanceerd om het publiek toegang te geven tot meldingen van vermoedelijke bijwerkingen (ook bekend als vermoedelijke neveneffecten van geneesmiddelen). Deze meldingen worden elektronisch bij EudraVigilance ingediend door nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen en door farmaceutische bedrijven die houder zijn van vergunningen (licenties) voor het in de handel brengen van de geneesmiddelen.

EudraVigilance is een systeem voor het verzamelen van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen. Deze meldingen worden gebruikt voor de beoordeling van de baten en risico’s van geneesmiddelen tijdens hun ontwikkeling en voor het toezicht op hun veiligheid na hun toelating in de Europese Economische Ruimte (EER). EudraVigilance is sinds december 2001 in gebruik.

Deze website is opgezet om te voldoen aan het EudraVigilance-toegangsbeleid, dat is ontwikkeld om de volksgezondheid te verbeteren door het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen te ondersteunen en om de transparantie voor belanghebbenden, waaronder het grote publiek, te vergroten.

De raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft het EudraVigilance-toegangsbeleid voor het eerst goedgekeurd in december 2010. In december 2015 werd door de raad van bestuur een herziening goedgekeurd op basis van de geneesmiddelenbewakingswetgeving van 2010. Het beleid is erop gericht belanghebbenden, zoals nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen in de EER, de Europese Commissie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten en consumenten, alsook de farmaceutische industrie en onderzoeksorganisaties, toegang te geven tot rapporten over vermoedelijke bijwerkingen.

Transparantie is een belangrijk leidend beginsel van het Bureau en is van cruciaal belang voor het opbouwen van vertrouwen in het regelgevingsproces. Door de transparantie te vergroten, kan het Bureau beter inspelen op de groeiende behoefte van belanghebbenden, waaronder het grote publiek, aan toegang tot informatie. (Bron)

Hun verslag tot 8 mei 2021 vermeldt 10.570 doden en 405.259 gewonden na injecties van vier experimentele COVID-19 injecties:

Een abonnee van Health Impact News in Europa heeft de rapporten nagekeken voor elk van de drie Covid-19 injecties die Frontnieuws hier opneemt. Deze abonnee heeft dit vrijwillig gedaan, en het is veel werk om elke reactie met verwondingen en dodelijke slachtoffers in een tabel op te nemen, aangezien er geen plaats is in het EudraVigilance-systeem dat ze hebben gevonden waar alle resultaten in een tabel zijn opgenomen.

Hier zijn de samenvattende gegevens tot 8 mei 2021.

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) van BioNTech/ Pfizer: 5.368 doden en 170.538 gewonden tot 08/05/2021

 • 12.435 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 54 sterfgevallen
 • 8.551 Hartaandoeningen incl. 636 sterfgevallen
 • 62 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 4.828 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 153 Endocriene aandoeningen
 • 5.413 Oogaandoeningen incl. 9 sterfgevallen
 • 37.167 Maag- en darmaandoeningen incl. 270 sterfgevallen
 • 115.627 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 1719 sterfgevallen
 • 279 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 24 sterfgevallen
 • 4.047 Immuunsysteemaandoeningen incl. 25 sterfgevallen
 • 12.099 Infecties incl. 589 sterfgevallen
 • 4.142 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 72 sterfgevallen
 • 8.904 Onderzoeken incl. 196 sterfgevallen
 • 2.961 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 109 sterfgevallen
 • 59.127 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 58 sterfgevallen
 • 194 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 11 sterfgevallen
 • 73.400 Zenuwstelselaandoeningen incl. 536 sterfgevallen
 • 231 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 9 sterfgevallen
 • 83 Productproblemen
 • 7.002 Psychiatrische aandoeningen incl. 81 sterfgevallen
 • 1.143 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 82 sterfgevallen
 • 1.241 Aandoeningen van het voortplantingsstelsel en de borsten incl. 2 sterfgeval
 • 16.257 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 619 sterfgevallen
 • 18.516 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 46 sterfgevallen
 • 564 Sociale omstandigheden incl. 9 sterfgevallen
 • 142 Chirurgische en medische ingrepen incl. 9 sterfgevallen
 • 8.220 Vaataandoeningen incl. 197 sterfgevallen

Totaal aantal reacties voor het experimentele van mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) van Moderna: 2.283 doden en 17.625 gewonden tot 08/05/2021

 • 1.047 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 19 sterfgevallen
 • 1.674 Hartaandoeningen incl. 301 sterfgevallen
 • 8 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 535 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 29 Endocriene aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 793 Oogaandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 4.952 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 100 sterfgevallen
 • 16.192 Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplaats incl. 1255 sterfgevallen
 • 98 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 587 Immuunsysteemaandoeningen incl. 4 sterfgeval
 • 1.906 Infecties en infecties incl. 151 sterfgevallen
 • 1.042 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 53 sterfgevallen
 • 1.395 Onderzoeken incl. 68 sterfgevallen
 • 670 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 58 sterfgevallen
 • 7.143 Spier- en skeletaandoeningen en aandoeningen van het bindweefsel incl. 58 sterfgevallen
 • 60 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 11 sterfgevallen
 • 9.617 Zenuwstelselaandoeningen incl. 294 sterfgevallen
 • 62 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
 • 11 Productproblemen
 • 1.118 Psychiatrische aandoeningen incl. 45 sterfgevallen
 • 383 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 32 sterfgevallen
 • 135 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borsten incl. 1 sterfgeval
 • 2.888 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 255 sterfgevallen
 • 2.901 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 22 sterfgevallen
 • 214 Sociale omstandigheden incl. 9 sterfgevallen
 • 214 Chirurgische en medische ingrepen incl. 16 sterfgevallen
 • 1.526 Vaataandoeningen incl. 100 sterfgevallen

Totaal aantal reacties voor het experimentele COVID-19 vaccine AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) van Oxford/ AstraZeneca: 1.579 doden en 184.933 gewonden tot 08/05/2021

 • 6.211 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 86 sterfgevallen
 • 8.504 Hartaandoeningen incl. 261 sterfgevallen
 • 83 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 5.774 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 174 Endocriene aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 9.158 Oogaandoeningen incl. 7 sterfgevallen
 • 62.739 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 99 sterfgevallen
 • 158.518 Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplaats incl. 604 sterfgevallen
 • 319 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 18 sterfgevallen
 • 2.135 Immuunsysteemaandoeningen incl. 8 sterfgevallen
 • 12.002 Infecties incl. 138 sterfgevallen
 • 4.991 Letsel, vergiftiging en complicaties bij procedures incl. 33 sterfgevallen
 • 11.441 Onderzoeken incl. 38 sterfgevallen
 • 7.621 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 31 sterfgevallen
 • 93.094 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 24 sterfgevallen
 • 178 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (inclusief cysten en poliepen) incl. 5 sterfgevallen
 • 125.892 Zenuwstelselaandoeningen incl. 318 sterfgevallen
 • 128 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 64 Productproblemen
 • 10.895 Psychiatrische aandoeningen incl. 17 sterfgevallen
 • 1.975 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 20 sterfgevallen
 • 2.519 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borsten
 • 18.411 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 228 sterfgevallen
 • 26.202 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 13 sterfgevallen
 • 475 Sociale omstandigheden incl. 4 sterfgevallen
 • 431 Chirurgische en medische ingrepen incl. 14 sterfgevallen
 • 10.653 Vaataandoeningen incl. 131 sterfgevallen

Totaal aantal reacties voor het experimentele COVID-19 vaccine JANSSEN (AD26.COV2.S) from Johnson & Johnson44 doden en 413 gewonden tot 08/05/2021

 • 79 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 7 sterfgevallen
 • 169 Hartaandoeningen incl. 22 sterfgevallen
 • 3 Aangeboren, familiale en genetische aandoening
 • 45 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 3 Endocriene aandoening incl. 1 sterfgeval 
 • 110 Oogaandoeningen incl. 1 sterfgeval 
 • 783 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 2.071 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen incl. 67 sterfgevallen
 • 20 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 35 Immuunsysteemaandoeningen
 • 140 Infecties incl. 6 sterfgevallen
 • 117 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 2 sterfgevallen
 • 507 Onderzoeken incl. 11 sterfgevallen
 • 56 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 6 sterfgevallen
 • 1.348 Spier- en skeletstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 9 sterfgevallen
 • 1.852 Zenuwstelselaandoeningen incl. 32 sterfgevallen
 • 4 Productproblemen
 • 116 Psychiatrische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen 
 • 35 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 29 Voortplantingsstelsel en borsten-aandoeningen
 • 366 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinum-aandoeningen incl. 18 sterfgevallen
 • 172 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 20 Sociale omstandigheden incl. 1 sterfgeval
 • 80 Chirurgische en medische ingrepen incl. 18 sterfgevallen
 • 502 Vasculaire aandoeningen incl. 29 sterfgevallen
 • Met dank aan frontnieuws.
 • Dit is openbare informatie die door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wordt gefinancierd, en iedereen kan het EudraVigilance-systeem gebruiken en deze gegevens verifiëren.

Erasmus MC Heeft een van de meest gevaarlijker virussen ter wereld gemaakt?

‘Zijn Onderzoekers van het Erasmus MC zijn erin geslaagd een superdodelijke variant van het vogelgriepvirus te creëren?

Nederlandse wetenschappers hebben één van de gevaarlijkste virussen vervaardigd: een zeer besmettelijke variant van H5N1.

Citaat van hun website: Ondernemend
Waar het Erasmus MC mogelijkheden ziet voor vernieuwing of verbetering, nemen we initiatief. het Erasmus MC is ondernemend: we signaleren kansen en anticiperen daarop. We wachten niet af, maar weten van aanpakken en kaarten dingen aan. Met lef, ambitie en optimisme.

Onderzoeker Ron Fouchier noemt het in een interview met ScienceInsider “waarschijnlijk één van de meest gevaarlijke virussen die je kunt maken”. Zijn onderzoeksteam heeft het virus vervaardigd. Het is een genetisch aangepaste variant van H5N1: beter bekend als het vogelpestvirus dat ook mensen kunnen krijgen. De onderzoekers hebben het zo aangepast dat het virus nu van fret op fret (dieren die vrijwel precies op dezelfde manier als mensen op griepvirussen reageren) overdraagbaar is.

Miljoenen doden
Wat de onderzoekers hebben gedaan is eigenlijk de ergste nachtmerrie van veel overheidsinstanties. Een dodelijk griepvirus creëren dat niet alleen van vogels op mensen kan worden overgedragen, maar dat in theorie ook van mens op mens kan worden overgedragen. Als zo’n virus ‘in het wild’ zou opduiken, zou het gemakkelijk miljoenen doden kunnen veroorzaken.Over H5N1 H5N1 heeft al op drie continenten voor problemen gezorgd met pluimvee. Het aantal menselijke slachtoffers ligt rond de 600 gevallen. Als mensen het virus oplopen, is het vaak dodelijk.

Leren
Is het dan wel zo’n goed idee om het te creëren? Fouchier denkt van wel. Het doel is uiteindelijk om meer te weten te komen over H5N1. Het veroorzaakt op dit moment relatief weinig problemen onder mensen, maar zou het virus de potentie hebben om ooit een pandemie te veroorzaken? Fouchier toont aan van wel. Hij paste een virus aan en tien generaties later was het zelfs via de lucht overdraagbaar. Als een fret in een kooi naast een zieke fret werd gezet, was hij korte tijd later zelf ook ziek. Om dat te bereiken moest Fouchier vijf mutaties in twee genen toepassen. En al die mutaties zijn al eens in de natuur aangetroffen, alleen nog nooit in één virusstam.

Overdraagbaar
Voor Fouchier het bewijs dat het virus wel degelijk echt gevaarlijk kan worden. Hij benadrukt dat alle virussen die tot nog toe tussen fretten konden worden overgedragen ook overdraagbaar waren van mens op mens. Grote kans dus dat de fretten ook in deze studie representatief zijn voor mensen.

Behandeling
Nu onderzoekers weten wat het virus moet doen om echt gevaarlijk te worden, kan er op specifieke mutaties gelet worden. Ook kan er alvast worden nagedacht over behandelingen.

Gevaarlijk?
Toch is lang niet iedereen enthousiast over het werk van Fouchier. Volgens sommigen wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Want wat als dit virus in verkeerde handen valt en wordt gebruikt als wapen? Of wat als het uit het lab ontsnapt? “Dit werk zou nooit moeten worden uitgevoerd,” laat Richard Ebright in het interview met ScienceInsider weten. Onderzoeker Paul Keim die zelf ook onderzoek deed naar H5N1 en overdraagbaarheid begrijpt dat ergens wel, zo stelt hij in hetzelfde interview. “Ik kan geen ander ziekteverwekkend organisme bedenken dat zo eng is als dit.” Om dat wat concreter te maken, vergelijkt hij het met antrax. “Ik denk dat antrax in vergelijking met dit helemaal niet eng is.”

De onderzoekers gaan hun studie binnenkort publiceren. Hun werk wordt op dit moment door andere wetenschappers beoordeeld en zal daarna in een wetenschappelijk tijdschrift verschijnen. Sommige wetenschappers pleiten ervoor om van publicatie af te zien. Zo moet voorkomen worden dat onderzoeksresultaten in verkeerde handen vallen.

POPULAIR OP SCIENTIAS.NL

Bron: https://www.scientias.nl/een-van-de-gevaarlijkste-virussen-ooit-gemaakt/

Bronmateriaal:

Scientists Brace for Media Storm Around Controversial Flu Studies” – Sciencemag.org

Leg eens uit? Alsjeblieft

ls de “aluminiumfolie hoedjes” zo gek zijn, waarom geven de vaccin-aanhangers dan niet eens een keer wat antwoorden.

Leg uit hoe de griep verdween maar vervangen werd door iets dat EXACT dezelfde symptomen heeft.

Leg uit hoe het enige bewijs dat Covid bestaat een computer gemodelleerd genoom is met nul fysiek bewijs.

Leg uit hoe je het bestaan van iets bewijst zonder het te isoleren of te zuiveren.

Leg uit waarom geen enkele overheidsinstelling enig kwantificeerbaar bewijs heeft dat “het” zelfs maar bestaat.

Leg uit waarom ze “Covid 19” hadden gedegradeerd tot een niet belangrijke besmettelijke ziekte, dagen voor ze een pandemie uitriepen.

Leg uit waarom ze de Coronaviruswet 2020 in een paar dagen uit hun reet trokken, ondanks dat de wet honderden pagina’s besloeg.

Leg uit waarom ze onzin criteria moeten gebruiken zoals “Corona-sterfgevallen om welke reden dan ook binnen 28 dagen na een positieve test”.

Leg uit waarom ze autopsie hebben verboden.

Leg uit waarom ze de wet veranderden zodat elke arts de diagnose Covid kan stellen door observatie alleen, zelfs als dat gebeurt via videoconsultatie.

Leg uit waarom begrafenisondernemers geen verschil in praktijk hebben gezien.

Leg uit hoe het sterftecijfer door alle oorzaken nog nooit zo laag is geweest.

Leg uit hoe miljoenen demonstranten over de hele wereld niet ziek worden van “Covid”.

Leg uit waarom  dit de enige crisis is die een reclamecampagne nodig heeft, gekoppeld aan een constant spervuur van repetitieve hersenspoelpropaganda op de tv en in de straten.

Leg uit hoe tienduizenden mensen afgelopen zaterdag in Londen de straat op gingen, maar dat dit op geen enkele tv-zender te zien was.

Leg uit hoe duizenden buiten het hoofdkwartier van de BBC in zowel Londen, Manchester als Cardiff “shame on you” riepen, maar dat dit niet op de tv te zien was.

Leg uit dat de mensen die de mondkapjes dragen en de regels volgen degenen zijn die “COVID” oplopen.

Leg uit dat de maker van het PCR-amplificatie-instrument officieel heeft verklaard dat de PCR niet is ontworpen als test voor besmettelijke ziekten.

Leg uit waarom ze de PCR gebruiken om een besmettelijke ziekte te diagnosticeren.

Leg uit waarom het is veranderd van Covid sterfgevallen, naar Covid infecties naar Covid “gevallen”.

Leg uit waarom de “anti-vaxxers” de schuld krijgen van de toename van het aantal “gevallen” terwijl de enige mensen die aan de statistieken zouden kunnen bijdragen de mensen zijn die de “test” in de eerste plaats krijgen.

Leg uit waarom de ziekenhuizen leeg waren tijdens het hoogtepunt van de “pandemie”.

Leg uit waarom 1000-en verpleegsters ontslagen worden omdat ze zeggen dat hun ziekenhuizen leeg waren.

Leg uit waarom de ziekenhuizen nu vollopen met bijwerkingen van vaccins, maar de media dit niet melden.

Leg uit waarom kinderen gevaccineerd moeten worden terwijl, volgens jullie eigen definities, covid niet gevaarlijk is voor kinderen.

Leg uit, als alle kwetsbare mensen al gevaccineerd zijn, waarom moeten dan alle gezonde mensen gevaccineerd worden als je al beschermd bent en het genezingspercentage al 99,96% was zonder het vaccin.

Leg uit waarom de gemiddelde leeftijd van overlijden met “Covid” hoger is dan de gemiddelde leeftijd van overlijden zonder.

Leg uit hoe je verbannen kunt worden van Facebook en Twitter voor het delen van officiële overheid links.

Leg uit waarom er verschillende collectieve rechtszaken aan de gang zijn, die regeringen over de hele wereld voor de rechter slepen voor misdaden tegen de menselijkheid, maar er geen enkele media-aandacht voor is.

Leg uit waarom de meeste regeringsleiders uit hetzelfde script voorlezen.

Bron:
Davidicke.com

Leg uit hoe alle dingen waar je ons vorig jaar om uitlachte, nu dit jaar werkelijkheid worden.

Media manipulation issues and concepts word cloud illustration. Word collage concept.

U bent aanhoudingen wegens strafbaar feit en niet goed ge-informeert?

Wanneer u niet juist bent ge-informeert bij uw aanhouding en of tijdens uw verhoor kan dit tot vrijspraak leiden.

Juridisch kader Recht op juiste en adequate informatie in recht op een eerlijk proces art 6 EVRM

Richtlijn 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures (PbEU 2012, L 142/1) luidt, voor zover van belang voor de beoordeling van het cassatiemiddel:

artikel 6 leden 1-3:

1. De lidstaten zien erop toe dat verdachten of beklaagden informatie ontvangen over het strafbare feit waarvan zij worden verdacht of beschuldigd. Deze informatie wordt onverwijld verstrekt en is zo gedetailleerd als noodzakelijk is om het eerlijke verloop van de procedure en de daadwerkelijke uitoefening van de rechten van de verdediging te waarborgen.

2. De lidstaten zien erop toe dat verdachten of beklaagden die zijn aangehouden of gedetineerd, in kennis worden gesteld van de redenen voor hun aanhouding of detentie, met inbegrip van het strafbare feit waarvan zij worden verdacht of beschuldigd.

3. De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk op het moment dat het gerecht wordt verzocht een beslissing te nemen over de gegrondheid van de beschuldiging, gedetailleerde informatie wordt verstrekt over de beschuldiging, met inbegrip van de aard en de wettelijke kwalificatie van het strafbare feit, alsmede over de aard van de beweerde betrokkenheid van de beklaagde.”

artikel 8 lid 1:

“De lidstaten zien erop toe dat wanneer informatie wordt verstrekt aan verdachten of beklaagden overeenkomstig de artikelen 3 tot en met 6, dit wordt geregistreerd volgens de registratieprocedure waarin het recht van de betrokken lidstaat voorziet.”

artikel 11 lid 1:

“De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 2 juni 2014 aan deze richtlijn te voldoen.”

Overweging 28 van de preambule bij Richtlijn 2012/13/EU luidt:

“De informatie aan verdachten of beklaagden over het strafbare feit waarvan ze worden verdacht of beschuldigd, dient onverwijld, doch zonder lopende onderzoeken te schaden, te worden verstrekt, en uiterlijk vóór hun eerste officiële verhoor door de politie of een andere bevoegde autoriteit. Met het oog op een eerlijk verloop van de procedure en op de daadwerkelijke uitoefening van de rechten van de verdediging dient de omschrijving van het strafbare feit waarvan de persoon wordt verdacht of beschuldigd, met inbegrip van, indien bekend, tijd en plaats en de mogelijke wettelijke kwalificatie van het vermeende strafbare feit, te worden verstrekt in voldoende detail, rekening houdend met de fase waarin de strafprocedure zich bevindt.”

Overweging 42 van deze preambule luidt:

“De bepalingen van deze richtlijn die overeenkomen met door het EVRM gewaarborgde rechten, dienen te worden uitgelegd en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met deze rechten, zoals die zijn ontwikkeld in de desbetreffende rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens.”

Artikel 6 lid 3, aanhef en onder a en b, EVRM luidt in de Nederlandse vertaling:

“Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten:

a. onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;

b. te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging”.

Het Europees hof voor de rechten van de mens heeft in zijn uitspraak van 25 juli 2000, nr. 23969/94 (Mattoccia tegen Italië) met betrekking tot de informatieverstrekking aan de verdachte in het licht van het recht op een eerlijk proces het volgende overwogen:

59. Paragraph 3 (a) of Article 6 points to the need for special attention to be paid to the notification of the “accusation” to the defendant; particulars of the offence play a crucial role in the criminal process, in that it is from the moment of their service that the suspect is formally put on notice of the factual and legal basis of the charges against him (see, mutatis mutandis, the Kamasinski v. Austria judgment of 19 December 1989, Series A no. 168, pp. 36-37, § 79). The accused must be made aware “promptly” and “in detail” of the cause of the accusation, that is, the material facts alleged against him which are at the basis of the accusation, and of the nature of the accusation, namely, the legal qualification of these material facts. The Court considers that in criminal matters the provision of full, detailed information concerning the charges against a defendant is an essential prerequisite for ensuring that the proceedings are fair (see, mutatis mutandis, Pélissier and Sassi v. France GC, no. 25444/94, §§ 51-52, ECHR 1999-II).

60. While the extent of the “detailed” information referred to in this provision varies depending on the particular circumstances of each case, the accused must at any rate be provided with sufficient information as is necessary to understand fully the extent of the charges against him with a view to preparing an adequate defence.

In this respect, the adequacy of the information must be assessed in relation to sub-paragraph (b) of paragraph 3 of Article 6, which confers on everyone the right to have adequate time and facilities for the preparation of their defence, and in the light of the more general right to a fair hearing embodied in paragraph 1 of Article 6 (see Pélissier and Sassi cited above, § 54).”

Richtlijn 2012/13/EU is geïmplementeerd met de Wet van 5 november 2014, houdende implementatie van richtlijn nr. 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures (PbEU L 142), Stb. 2014, 433. Deze wet is op 1 januari 2015 in werking getreden.

Sinds de inwerkingtreding van deze wet luidt artikel 27c lid 1 Sv als volgt:

“Aan de verdachte wordt bij zijn staandehouding of aanhouding medegedeeld ter zake van welk strafbaar feit hij als verdachte is aangemerkt. Buiten gevallen van staandehouding of aanhouding wordt de verdachte deze mededeling uiterlijk voorafgaand aan het eerste verhoor gedaan.”

De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de onder 2.5.1 genoemde wet houdt onder meer in:

Kort gezegd bevat de richtlijn minimumregels met betrekking tot het recht op informatie van verdachten in strafprocedures. (…) Het verstrekken van deze informatie draagt bij aan het waarborgen van het recht van de verdachte op een eerlijk proces. (…)

De bepalingen uit de richtlijn vinden voor een belangrijk deel hun oorsprong in het EVRM, in het bijzonder in artikel 5 betreffende het recht op vrijheid en veiligheid en artikel 6 betreffende het recht op een eerlijk proces. (…)

Ook het in artikel 6 van de richtlijn neergelegde recht om te weten waarvan men wordt verdacht en waartegen men zich dient te verdedigen, sluit aan bij het in het EVRM neergelegde recht dat een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, onverwijld in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden op de hoogte moet worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, en dat hij over voldoende tijd en faciliteiten dient te beschikken om zijn verdediging voor te bereiden (artikel 6, derde lid, onderdelen a en b, EVRM). Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat de autoriteiten de verdachte hierover actief moeten informeren. Niet kan worden volstaan met het passief ter beschikking stellen van informatie, zonder dat dit expliciet onder de aandacht van de verdachte is gebracht. Hoeveel informatie moet worden gegeven en de mate van detail zal afhangen van de fase waarin de strafprocedure zich bevindt en de aard en complexiteit van de zaak. Dit moet mede worden beoordeeld in het licht van artikel 6, derde lid, onderdeel b, EVRM waarin is bepaald dat de verdachte over voldoende tijd en faciliteiten moet beschikken om zijn verdediging te kunnen voorbereiden. Zie EHRM 25 juli 2000 Mattoccia tegen Italië, nr. 23969/94, § 65 resp. § 60. (…)

In de praktijk wordt een verdachte bij aanvang van zijn verhoor verteld ten aanzien van welk strafbaar feit hij als verdachte is aangemerkt. Ook wanneer een verdachte wordt aangehouden, wordt hem medegedeeld in verband met welk strafbaar feit hij is aangehouden. In het Wetboek van Strafvordering ontbreken thans bepalingen met deze strekking. Ter implementatie van de onderhavige richtlijn worden in het voorgestelde artikel 27c, eerste en derde lid, Sv bepalingen met deze strekking opgenomen. (…)

Dr. Lee Merritt On Experimental “Operating System” Injections: We’re Going To See A Lot Of Deaths

Dr. Lee Merritt Wie is dat?

She is the past President of the Association of American Physicians and Surgeons, former Board Member of the Arizona Medical Association, Orthopedic Spinal Surgeon for 27 years, and to top it off, she studied bioweapons for the US Navy.

Dr. Lee Merritt of America’s Frontline Doctors has warned that the experimental mRNA injections, which pharmaceutical companies have referred to as “operating systems,” will kill many people and cause thousands more adverse effects. She joins me and adds in the mix of what she calls warfare 5.0, bio weapons and 5G. Join us for this truly fascinating interview.

https://rumble.com/vefycd-dr.-lee-merritt-on-experimental-operating-system-injections-were-going-to-s.html

Voor meer informatie van Dr. Lee Merritt https://drleemerritt.com

REDT JE BEDRIJF!!!! IS DEZE WETGEVING TOEPASBAAR VOOR IEDERE ONDERNEMER?

Een ondernemer kijk verder.

REDT JE BEDRIJF!!!!!!!!!!!!
IS DEZE WETGEVING TOEPASBAAR VOOR IEDERE ONDERNEMER?🧐
Verdiep je eens meer in je RECHTEN ipv het achteloos volgen van de PLICHTEN💪👍👍.

Waarom heeft iedere ondernemer zijn deuren gesloten zonder zijn/haar huiswerk te hebben gedaan? Waarom laat je je bedrijf kapot maken op basis van manipulatie, indoctrinatie en bedreiging?🤔
Is jouw bedrijf het niet waard om voor te vechten?
Het gaat hierbij om wetgeving gesteld in de VWEU, Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Deze wetgeving staat boven de Nationale wetgeving. (Muv afkondiging Staat van Beleg)
De wetgeving van de VWEU staat dus absoluut boven de Noodwet.

De huidige C/vid😉 maatregelen legt de ondernemer (nationale) beperkingen op. De VWEU legt een verbod op, op het opleggen van nationale beperkingen. De maatregelen beperken hiermee het ondernemen in het algemeen. De VWEU stelt dat deze beperkingen verboden zijn.

Er is een interview geweest met een Duitse Advokaat die gespecialiseerd is in Europees recht / Unie recht. De bron staat onderin vermeld en het stuk is vertaald in het Nederlands.

Ik hoop dat hiermee de ondernemer een handvat heeft om zijn onderneming te starten ondanks de door de overheid opgelegde maatregelen.
Link: de vertaling van het brondocument is als pdf bijgevoegd: https://www.dropbox.com/s/pmavy252y69gbqt/Handelsprotest-%20toepasbaarheid%20WwEU_EUW-AEUV%20op%20corona%20regelgeving%20voor%20ondernemers.pdf

PFIZER MODERNA LAWSUIT: Dr. Leonard Horowitz Breaks News on “The John Moore Show” on Republic Broadcasting Radio

De van Harvard afkomstige bekende Amerikaanse medische wetenschapper dr. Leonard Horowitz, die in 2016 op het World International Film Festival in Londen en Genève de prijs voor ‘Beste Film’ kreeg voor zijn spraakmakende documentaire ‘Un-Vaxxed’, heeft een aanklacht ingediend tegen onder meer vaccinfabrikant Pfizer. Bij de rechtbank heeft hij bewijs ingediend waaruit zou blijken dat de Covid-19 vaccins van Pfizer en Moderna in samenwerking met het Pentagon en een bekende Harvard neurowetenschapper doelbewust zijn ontworpen als een transhumaan gentherapie wapen, waarmee opzettelijk het risico op een ‘pan-genocide’ op de hele mensheid wordt genomen.

Hier heeft u het interview https://revolutiontelevision.net/video/pfizer-moderna-lawsuit/

Hier heeft u de totale aanklacht op PDF : https://medicalveritas.org/wp-content/uploads/2021/03/Plaintiff-Opposition-to-Schein-Motion-to-Dismiss-3-29-21.pdf