Nieuw onderzoek onthult wereldwijd misbruik van wapenstokken door de politie

Amnesty International en de Omega Research Foundation roepen regeringen op om een door de VN geleid proces te ondersteunen om de handel in materiaal te reguleren dat wordt gebruikt voor de wetshandhaving. Uit nieuw onderzoek blijkt hoe politiewapens zoals wapenstokken routinematig worden misbruikt op manieren die onder foltering of mishandeling kunnen vallen.

In het nieuwe onderzoek Blunt Force staan 188 incidenten beschreven waarbij wetshandhavers wapens zoals wapenstokken hebben misbruikt. Deze wapens worden nu zonder veel regulering verhandeld. Het onderzoek is gebaseerd op opensource materiaal van foto’s en video’s uit 35 landen, en bevat voorbeelden van gewelddadig ingrijpen bij protesten in Belarus, Colombia, Frankrijk, India, Myanmar en ook in België.

Op de videobeelden zijn wetshandhavers te zien die wapenstokken en vergelijkbare wapens zoals lathis (lange stokken) en sjamboks (harde zwepen) gebruiken om te straffen, mensen te slaan die al vastgehouden worden, gevaarlijke klappen op het hoofd uit te delen, of mensen met nekgrepen te verstikken.

Amnesty International en Omega willen striktere controles op de handel in ‘minder dodelijke’ wapens voor wetshandhaving. Daarnaast willen ze ook een verbod op bepaalde types van schadelijk materiaal dat wordt gebruikt voor foltering of de doodstraf.

‘Wapenstokken kunnen ernstige verwondingen en zelfs de dood veroorzaken als ze niet correct worden gebruikt. Maar toch blijft de handel in materiaal voor wetshandhaving zoals wapenstokken profiteren van de schokkende afwezigheid van regulering. Regeringen moeten verplicht worden om diepgaande risicoanalyses te maken voordat ze toestaan dat dit materiaal wordt verhandeld’, zegt Verity Coyle van Amnesty International.

Daarnaast moeten staten ervoor zorgen dat wetshandhavers worden getraind op het gebied van handhaving in overeenstemming met mensenrechten, ook in de context van openbare bijeenkomsten, waar veel van de gedocumenteerde gewelddadigheden plaatsvonden. Er bestaan internationale standaarden voor het gebruik van geweld door politie, maar uit het onderzoek blijkt dat deze overal ter wereld worden geschonden – met gevaarlijke gevolgen.

Vaak gebruikt, én misbruikt

De meest voorkomende minder-dodelijke wapens zijn wapens om mee te slaan. Deze worden door politie en veiligheidsdiensten overal ter wereld gedragen. Dit zijn wapenstokken, lathis (lange stokken) en sjamboks (harde zwepen). Omdat ze veel worden gebruikt, worden ze ook veel misbruikt, vooral bij demonstraties.

Als deze minder-dodelijke wapens correct en in overeenstemming met internationale standaarden worden gebruikt, zijn ze wettelijk toegestaan bij wetshandhaving. Wetshandhavers bevinden zich vaak in uiteenlopende situaties die onmiddellijke actie vereisen, vaak onder zeer stressvolle en gevaarlijke omstandigheden. Maar het gebruik van geweld moet alleen worden ingezet met groot respect voor de wet en met inachtneming van de ernstige impact die het kan hebben op mensenrechten.

Volgens de UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (BPUFF) mag politie slechts geweld inzetten voor een legitiem doel, en niet meer dan noodzakelijk is om dit doel te bereiken. Mogelijk leed veroorzaakt door politiegeweld mag niet erger zijn dan het leed dat voorkomen moet worden. Daarnaast mogen wapenstokken, net als andere middelen, nooit worden gebruikt om te straffen. Deze regels gelden ook bij de handhaving van openbare bijeenkomsten.

In het onderzoek Blunt Force komt duidelijk naar voren hoe wetshandhavers routinematig internationale mensenrechtenstandaarden schenden door demonstranten aan te vallen die geen bedreiging vormen.

Het Crisis Evidence Lab en Digital Verification Corps van Amnesty International analyseerden meer dan 500 video’s van demonstraties tussen 2011 en 2021. Hierbij werden 188 incidenten van misbruik van wapenstokken geïdentificeerd. Video’s van vijf zaken zijn hier te zien.

Op een video uit Hongkong is te zien hoe een jonge mannelijke demonstrant door verschillende agenten met wapenstokken wordt geslagen. Een van de agenten slaat hem op het hoofd, waardoor hij gaat bloeden. Slagen op het hoofd zijn gevaarlijk en kunnen dodelijk zijn. Het is onder internationale wetgeving niet toegestaan om het leven van een ander in gevaar te brengen als dit te voorkomen is. Uit de video blijkt vooral dat de agenten duidelijk andere en minder gevaarlijke opties hadden om de demonstrant te arresteren.

Op beelden uit Belarus wordt een demonstrant door de oproerpolitie een trap af geleid. Ondanks dat de demonstrant geen problemen oplevert, wordt hij op de achterkant van zijn benen geslagen. Hij wordt door een agent vastgehouden terwijl een andere hem met een wapenstok op zijn achterhoofd slaat en in het gezicht en de maag stompt. Het slaan met een wapenstok terwijl een persoon onder controle is, is niet noodzakelijk en disproportioneel, en valt onder het gebruiken van een wapenstok om te straffen – wat een vorm van foltering of andere gruwelijke, onmenselijke en onterende behandeling of straf is, een schending van het internationaal recht.

VN-proces

De secretaris-generaal van de VN heeft een groep experts gevraagd voorstellen te ontwikkelen met als doel een internationaal raamwerk op te stellen om de handel in materiaal te reguleren dat gebruikt kan worden voor foltering of bij de doodstraf. Hieronder vallen minder dodelijke wapens zoals wapenstokken en traangas. In 2022 wordt hierover meer verwacht.

‘Steeds meer staten erkennen de behoefte om de handel in wapens en materiaal voor wetshandhaving aan te pakken. Dit als onderdeel van de wereldwijde strijd tegen foltering en mishandeling. Het VN-proces om internationale standaarden te ontwikkelen, is een goede kans om de handel, die al tientallen jaren ongecontroleerd is, te reguleren’, zegt Michael Crowley, onderzoeker bij Omega Research Foundation.

‘We roepen alle staten op om een wereldwijde, juridisch bindend instrument te steunen, dat materiaal en wapens verbiedt die gebruikt kunnen worden bij mishandeling, en dat strikte controles aanbrengt in de handel van standaardmateriaal voor wetshandhaving. Dit om ervoor te zorgen dat deze niet terechtkomen bij degenen die ze gebruiken voor foltering of mishandeling. Om echte verandering teweeg te brengen moeten deze regels betrekking hebben op het type wapens dat het meest wordt ingezet door wetshandhavers wereldwijd, zoals wapenstokken.’

bron: https://www.amnesty-international.be/nieuws/nieuw-onderzoek-onthult-wereldwijd-misbruik-van-wapenstokken-door-de-politie

ACTIE S NAAR AANLEIDING VAN DIT GEWELD https://www.vrijheidsrechten.nl/juridisch-informatie-document-voor-de-politie/

2010 2020 De Ambtenaren zijn geprivatiseerd!

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

Ze werken niet voor u ! U betaalt ze wel! Heeft u een privaatcontract?

Al die politici werken nu voor een bedrijf en zijn geen ambtenaar meer. Rutte is dus een CEO wat we ook hier terug vinden
https://www.vrijheidsrechten.nl/rutte-president-of-ceo-het-bedrijf-nederland-privaatrechtelijk/

Ambtenaren verloren hun status en bescherming van hun ambtsmisdrijven op art 119 GW

Hoe zo ambtenaren, het zijn directeuren en managers. Voor ambtenaren die werken bij defensie, politie en de rechterlijke macht bleef de ambtenarenstatus van kracht. Dit betekent dat de politiek helemaal geen ambtenaren meer zijn zo we weten is Rutte ook CEO van die ministeries welke private ondernemingen zijn. Welke ambtenaren krijgen een andere rechtspositie?Naar schatting verandert de rechtspositie van 820.000 ambtenaren. Voor 150.000 ambtenaren verandert er niets. De normalisering geldt niet voor: rechters, officieren van justitie, werknemers bij politie en defensie, onder wie ook het burgerpersoneel. Militairen en zbo’s behouden hun status.

Ambtenaren hebben een bijzondere status, maar voor de grootste groep gaat dit op de schop: de rechtspositie van ambtenaren wordt namelijk gelijkgetrokken met die van werknemers in de marktsector. De Eerste Kamer ging op 8 november 2016 akkoord met een initiatiefwet van D66 en CDA waarin dit wordt geregeld (Stb. 2017, 123). Rutte III gaat nu de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren implementeren. In het Regeerakkoord 2017 staat:

‘Voor een goede doorstroom tussen publieke en private banen, is het van belang dat werknemers bij bedrijven en de overheid gelijk worden behandeld. We gaan door met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren.’

Wat verandert er aan de rechtspositie van ambtenaren?

Op basis van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wordt de rechtspositie van de meeste ambtenaren gelijkgetrokken met die van werknemers in de marktsector, ook wel ‘de gewone werknemer’.

 • Allereerst zullen de ambtenaren vallen onder de Wet werk en zekerheid. Ambtenaren zullen een (tweezijdig overeengekomen) arbeidsovereenkomst krijgen in plaats van een (eenzijdige) aanstelling. Het gaat bijvoorbeeld om de regels voor ontslag en flexibele arbeid, zoals vastgelegd in de Wwz, maar ook om alle andere arbeidsregels uit het Burgerlijk Wetboek.
 • Daarnaast zal het na invoering van de wet mogelijk worden om op gelijke voet met de overheid te onderhandelen over de cao. Nu worden arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren eenzijdig geregeld.
 • Ook zal het procesrecht wijzigen: nu vallen ambtenaren onder het bestuursrecht en kunnen ze voor ieder ‘wissewasje’ in bezwaar en beroep, straks zullen ze naar de civiele rechter moeten.


Wat niet verandert is de naam: de benaming ‘ambtenaar’ blijft in stand.

Welke ambtenaren krijgen een andere rechtspositie?

Naar schatting verandert de rechtspositie van 820.000 ambtenaren. Voor 150.000 ambtenaren verandert er niets. De normalisering geldt niet voor:

 • rechters,
 • officieren van justitie,
 • werknemers bij politie en defensie, onder wie ook het burgerpersoneel.


Militairen en zbo’s behouden hun status.

Wanneer verandert de rechtspositie van ambtenaren?

Na een jarenlange discussie over de wet volgt een grote operatie: operatie wetswijzigingen. Ruim 100 wetten moeten worden aangepast om nog maar niet te spreken over de aantallen cao’s die moeten worden uit onderhandeld en worden afgesloten.

Op Prinsjesdag 2017 werd bekend gemaakt dat de implementatiewetten als gevolg van de normalisteringswet volgend jaar in consultatie zullen gaan. De opvolger van demissionair minister Plasterk heeft hier direct een vette kluif aan. Naar alle waarschijnlijkheid zal het om drie wetten gaan, wetten waarover de Raad van State zich eerst mag gaan buigen.

De missie moet in 2020 geslaagd zijn: de meeste ambtenaren zullen dan gewone werknemers zijn. Het hele traject heeft in dat geval meer dan 10 jaar geduurd.

Bron: By Petra Hogewind-Wolters, hoofdredacteur OpMaat Meer Sdu blogs lezen over arbeidsrecht? Volg Sdu blog.

Van bestuursrecht naar civiel recht Wet normalisering rechtspositie ambtenaren


Ambtenaren: Niet boven maar in de wet!

Ambtenaren: Niet boven maar in de wet!

Rapport van de Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen Juli 2021

Een werkbare en faire regeling voor de opsporing, vervolging en berechting van ambtsdelicten van Kamerleden en bewindspersonen Het is voor een democratische rechtsstaat van wezenlijk belang dat er tegen ambtsdelicten van politieke ambtsdragers effectief kan worden opgetreden.

De huidige wettelijke regeling voor de vervolging en berechting van Kamerleden en bewindspersonen wegens ambtsdelicten schiet echter ernstig tekort. Een betere wettelijke procedure is dan ook dringend noodzakelijk. De Tweede Kamer drong daar in februari 2016 op aan in een zeer breed gesteunde motie. Aanleiding was het rapport van een onderzoekscommissie van Kamerleden (commissie-Schouten) over het mogelijk lekken van informatie uit een vergadering van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

In dat rapport werd geconcludeerd dat de bestaande wettelijke procedure “in de praktijk onbegaanbaar” is. Dit leidde tot de instelling van de Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen. Met dit rapport geeft de commissie uitvoering aan haar opdracht om te adviseren over een fundamentele herziening van de wetgeving inzake vervolging en berechting van leden van de Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen wegens ambtsdelicten. De huidige procedure berust op een bepaling uit de Grondwet van 1848 (nu artikel 119), die inhoudt dat Kamerleden en bewindspersonen wegens ambtsmisdrijven terecht staan voor de Hoge Raad na een opdracht tot vervolging die moet worden gegeven door de regering of de Tweede Kamer.

De opdracht tot vervolging wordt gegeven aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad. De procedure om te komen tot een opdracht tot vervolging door de Tweede Kamer is geregeld in de Wet ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen. Deze procedure stamt uit 1855 en is sindsdien nauwelijks veranderd. Over de manier waarop een opdracht tot vervolging door de regering tot stand moet komen, is wettelijk niets geregeld. Er is nog nooit een Kamerlid of bewindspersoon wegens een ambtsdelict vervolgd. Of dat een gevolg is van de huidige regeling staat niet vast. Wel constateert de commissie in navolging van de commissie-Schouten dat de huidige regeling opsporing, vervolging en berechting van deze ambtsdelicten in ieder geval ernstig bemoeilijkt

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/14/tk-bijlage-rapport-commissie-herziening-wetgeving-ambtsdelicten-kamerleden-en-bewindspersonen

Grenzen van organisatiecriminaliteit – Prof. Van den Heuvel

AWBZ-claim Belasting update teruggaven

Het rapport van Henk van Gerven

In augustus 2014 verscheen het verslag van Henk van Gerven (toen nog SP-Kamerlid en oud-huisarts). Hierin werd duidelijk dat gedurende de periode 2001 tot en met 2013 een bedrag van 70 miljard euro aan AWBZ-premies niet was besteed aan de zorg, met als gevolg dat de zorg onbetaalbaar is geworden. De AWBZ-premie is gedurende die jaren ingehouden door de Belastingdienst op de inkomens en de uitkeringen van de burgers.

Eind mei 2016 doet Renske Leijten (politica voor de SP en vanaf 30 november 2006 tot voor kort was zij Tweede Kamerlid en belast met de portefeuille zorg en jeugdzorg) er nog een schepje bovenop en twittert: “Sinds 2001 is 156 miljard euro aan zorgpremie (AWBZ) verdwenen. Waar bleef dat geld? Dijsselbloem antwoordt niet maar zit het weg te lachen”.

Wat houdt onze AWBZ-claim in?

“Het terugvorderen van de ten onrechte ingehouden AWBZ-premie gedurende de periode 2001 tot en met 2013”.

Om hoeveel geld gaat het?

Na vele onderzoeken van de SP en andere instanties is berekend dat het uiteindelijk gaat om een bedrag van 110 miljard euro. Gedurende de jaren 2001 tot en met 2013 heeft de Belastingdienst een totaalbedrag aan AWBZ-premie geïnd van ruim 323 miljard euro. 34% van dit bedrag is dus “zoek”. Waar het geld is kan niemand vertellen, maar dat het niet is besteed aan de AWBZ is inmiddels overduidelijk.

Dit geld moet terug naar de belastingbetaler

Die 110 miljard euro moet dus terug naar de belastingbetaler. Het is ten onrechte ingehouden door de Belastingdienst. Om dit te kunnen realiseren is op 15 oktober 2015 de Werkgroep opgericht. Toen nog niet bekend was dat het om een bedrag ging van 110 miljard, maar om 70 miljard leverde een eenvoudig sommetje op dat dit per persoon die in aanmerking zou komen voor de claim een bedrag zou betekenen van gemiddeld 5.400 euro.  Met dat bedrag is de Werkgroep aan de slag gegaan.

De gevoerde correspondentie

Tot nu toe is er vanaf eind 2015 veel gecorrespondeerd door ons en onze leden met de diverse belastingkantoren maar ook met het Directoraat-Generaal Belastingdienst. Het Directoraat bestuurt de uitvoering van de belastingwetgeving. Het is lastig om alle verschillende brieven en reacties hier te bespreken maar in grote lijnen komt het op het volgende neer:

Brieven naar de belastingdienst en het Directoraat-Generaal Belastingdienst

 • Verzoek om teruggave van de teveel betaalde AWBZ-premie naar aanleiding van het verslag van Henk van Gerven. Er werd een claim ingediend van 5.400 euro per persoon aan de hand van standaardbrieven van de Werkgroep.
 • Op advies van de Werkgroep aan onze leden werd bij de belastingaangifte 2015 een bedrag van  5.400 euro als aftrekbare gift opgevoerd.
 • Veel mensen ontvingen een deel van dit bedrag terug van de Belastingdienst. Niet omdat men het er mee eens was, maar omdat de voorlopige aanslagen in principe automatisch worden berekend.

Uiteraard bleven de Belastingdienst én het Directoraat ook brieven terugsturen aangezien en waren het er niet helemaal mee eens.

Hoe dachten de Belastingdienst en het Directoraat hierover

 • Het opgevoerde bedrag van 5.400 euro was op geen enkele manier onderbouwd.
 • Een gift kan alleen worden afgetrokken als gift wanneer deze ten onrechte is betaald aan bijvoorbeeld een vereniging (ANBI-instelling).
 • Ten aanzien van het aftrekbaar maken van een gift bij de Belastingdienst zijn door diverse Rechtbanken al eerdere uitspraken gedaan (jurisprudentie).

Maar 1 ding is inmiddels wel duidelijk

Zowel bij de Belastingdienst als bij het Directoraat-Generaal Belastingdienst hebben ze geen scenario klaarliggen voor een claim vanuit de brave burgerij. Eerst noemen ze het een “bezwaarschrift” vervolgens een “verzoek tot schadevergoeding” en de laatste variant kregen we recent binnen: “de terugbetaling/verrekening van vermeende overschotten in de AWBZ”.

Was dat bedrag van € 5.400 wel juist

Nee, natuurlijk niet. En op dit punt moeten we het Directoraat én de Belastingkantoren gelijk geven wanneer zij schrijven dat dit bedrag volkomen ongegrond is en de belangrijkste reden is om niet in te gaan op het recht op teruggave. Hoeveel is het dan wel? De enige manier om daar achter te komen is het opvragen van de inkomensverklaringen over de jaren 2001 tot en met 2013. Met die gegevens én een redelijk ingewikkelde rekentabel kan bepaald worden hoeveel AWBZ-premie men heeft betaald over deze 11 jaar. En dan blijkt dat het bedrag van 5.400 euro veel te laag is ingeschat.

Hoeveel is het maximaal? Wanneer je gedurende die jaren een jaarlijks belastbaar inkomen hebt gehad van 30.000 euro  dan is daar in totaal zo’n 47.000 euro aan AWBZ-premie op ingehouden door de Overheid. 34% van de premie is “zoek” en niet aan de AWBZ besteed. Het te claimen bedrag is dan 16.000 euro. Wel wat anders dan die 5.400 euro. Het maakt overigens geen verschil als het inkomen nog hoger was. De AWBZ-premie werd geheven over een maximaal bedrag.

De Belastingdienst is een ANBI-instelling

Waarom is dit zo’n belangrijk punt? Een organisatie met een ANBI-status heeft rechten en plichten. Wanneer je lid bent geworden van een sportclub betaal je daarvoor contributie. Die contributie is ergens op gebaseerd. Zo kan er afgesproken zijn dat je over een bepaalde periode een vast bedrag moet betalen. Stel, dat is 300 euro per jaar. De sportvereniging heeft in de overeenkomst afgesproken dat je voor dat bedrag 3 keer per week gebruik mag maken van de faciliteiten. Nu blijkt dat de sportvereniging zonder overleg deze 3 keer per week heeft veranderd in 2 keer. Omdat een vereniging een ANBI-status heeft moet zij haar leden een bedrag van 100 euro terugbetalen. Heel simpel en elke vereniging zal dat ook doen.

Niet alleen alle Belastingkantoren in Nederland maar ook de juristen van het Ministerie van Financiën hebben de laatste jaren volgehouden dat deze ANBI-status voor hen niet van toepassing is en dat daarom de AWBZ-claim volledig zinloos en onrechtmatig is. Gelukkig  merken we de laatste tijd dat men steeds vaker hierop terugkomt en dat de Belastingdienst met een serieus probleem te maken heeft.

Het draait allemaal om artikel 6.32 en 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001, die nog steeds van kracht is. “Verplichte bijdragen (aan een ANBI-instelling = de Belastingdienst), waar geen rechtstreekse tegenprestatie tegenover staat. Zijn aftrekbaar als gift. De Belastingdienst erkent inmiddels dat het in haar wet staat. Echter, in hoger beroep heeft het Gerechtshof Arnhem geoordeeld: “dat dit niet de bedoeling van de wetgever geweest kan zijn”. Het is schending van artikel 120 GW: Een rechter treedt niet in beoordeling van de wet. Men begeeft zich op drijfzand, wanneer de ene wet meedogenloos wordt toegepast en andere wetten naar goeddunken laat lopen… Inmiddels zijn diverse partijen en instanties in cassatie bij de Hoge Raad.

Waar staat de Belastingdienst nu

Tja, die hebben al die tijd geleund op de visie van het DGBEL en staan er nu alleen voor. We hebben al brieven voorbij zien komen waarin een aantal belastingkantoren aangeeft dat zij inmiddels op de hoogte zijn gebracht over de ANBI-status. Ook komen er berichten binnen dat de Belastingdienst mensen belt met de vraag of ze de claim willen intrekken. Maar allemaal zijn ze het er over eens: je stapt maar naar de Rechtbank.

Waarom maakt de media hier geen melding van

De MSM (Main Stream Media) heeft van hogerhand de opdracht gekregen geen enkele publicatie te doen van dit AWBZ-verhaal. We hebben begin 2016 een persbericht uit laten gaan naar alle grote  dagbladen en actualiteitenprogramma’s in Nederland en met allemaal hebben we contact gehad. Met sommige kranten communiceren we nog steeds.

Diverse malen hebben we te horen gekregen: “We willen het wel publiceren, maar we mogen het niet”. Gelukkig hebben de alternatieve media wel de noodzaak ingezien dit naar buiten te brengen, maar nog steeds is een groot deel van de Nederlanders niet op de hoogte hiervan. Hopelijk gaat dit snel veranderen.

De Werkgroep gaat een juridische procedure starten

Daar zijn we op dit moment druk mee bezig. De voorbereidingen vergen veel tijd en het moet uiteraard heel zorgvuldig gebeuren. We zijn bezig met het samenstellen van het (juridische) team dat de procedure zal gaan voeren. Zodra alle afspraken met de leden van dit team zijn afgerond stellen we ze aan jullie voor.

Bron: https://dewerkgroepcom.wpcomstaging.com/belangrijk-nieuws-over-onze-awbz-procedure/

Leer studie voor ouder/s, alleen jij als ouder/s kan je kind/eren vertegenwoordigen.

Door: Aukje Vdf Daalman

Leer studie voor ouder/s, alleen jij als ouder/s kan je kind/eren vertegenwoordigen. Als u deze kennis begrijpt, kan u uw kind/eren weer ophalen. Jeugdzorg is een bedrijf, met rechtspersoon. Rechtspersoon= rechtshandelingen ALLEEN via een contract. Nederland is een bedrijf, en JIJ als vrij mens, bepaalt waar JIJ een contract mee aangaat. UVRM , EVRM, BURGERLIJK WETBOEK, ENZ.= ALLEN BEGINT MET ARTIKEL 1, Elk MENS IS VRIJ, OM TE LEVEN. De VALSE WERKWIJZE art. 225 + 227a + 227b Strafrecht, VALSHEID IN GESCHRIFTE,Om kinderen te kunnen ONTEIGEN ! U LEEST HET HIER.U gaat leren dat jeugdzorg om 3 wetsartikelen VALSE INFORMATIE VERZAMELEN,, OMDAT 85% NIET KLOPT IN ALLE DOSSIERS OUDER//S . Neurenberg code 1947 : dodelijke leugens verboden. Ze weten DROMMELS goed wat de AVG -wet inhoud ! U als ouder krijgt deze actieve informatie niet, dat is om u zeer bewust in dwaling te brengen. ONS ZORGSYSTEEM BESTAAT UIT : ADVISEREN – DIENSTEN – UITNODIGEN ! STAP 1 We zijn ALLEMAAL eerstgeboren erfgenamen van het individuele geboorte trust landgoed Cestui Que Vie en de geboorte geregistreerde kinderen STAP 2 Veiligthuis ( bedrijf ) handelt met on geldige papieren ❗️Veiligthuis is wettelijk verplicht, om de zorgmelding te controleren, bij u de wettelijke vertegenwoordiger van u kind. Wat ze NIET doen, u bent al veroordeeld op PAPIER , door VERMOEDENS aannames en meningen, door derden.

👇

Art. 1:243 Bw Is letterlijk : Burgerlijke Rechtsvordering = dagvaarding = vonnis. De colleges van burgemeester en wethouders en ambtenaren van de burgerlijke stand verschaffen de raad voor de kinderbescherming kosteloos alle inlichtingen, en verstrekken de raad kosteloos alle afschriften en uittreksels uit hun registers. Geboorteaktes .ZONDER DE OUDERS TOESTEMMING IS HET LETTERLIJK 👉Eigendomsrechten worden ontvreemd (onteigend van de kinderrechten ) Het kind is de eigendom , erfgenaam ouders. ——————————————————————————-OP DEZE WETSARTIKELEN WORDEN OUDER / S. VALS BESCHULDIGD. Art. 1:255 Bw = ontwikkeling ernstig wordt bedreigd Art.1:257 Bw. = acute en ernstige bedreiging Art. 1: 266 Bw = ontwikkeling ernstig wordt bedreigd WELKE BEDREIGINGEN ? WAAR ZIJN DE FEITEN ! ———————————————————————————STAP 3 Dat zogenaamde onderzoek, van veiligthuis ,is zonder uw toestemming, naar de , raad van de kinderbescherming, zogenaamd als controle.Door VERMOEDENS aannames en meningen, door derden, op papier. Op meer dan 85% NIET KLOPT, In alle dossiers ouder/s , in okt. 2020 bewijs, dat elke alle instanties ouder/s negeren. Is machtspositie Raad van de KINDERBELANGHEBBENDE, Art. 6 lid 1 onder c + e MACHTSPOSITIE DIRECTEUREN ! Stap 4RECHTBANK FAMILIE – en JEUGDRECHT = DE MENSENRECHTEN. RECHTBANK – BESCHIKKING = IN EIGENDOM HEBBEN. BESCHIKKING = GEEN UITSPRAAK. IN ELK RAPPORT RECHTBANK , STAAT LETTERLIJK, DE RECHTBANK 🏢MERKT ALS BELANGHEBBENDE AAN…..DE GECERTIFICEERDE INSTELLING🏦….WAT BEDRIJVEN ZIJN. De beslissing rechtbank 🏢Wat zijn die rechtbank en bedrijven toch intelligent 😳dat die beslissingen kunnen nemen. Art. 13 wet algemene bepalingen. Een rechter die weigert recht te spreken. = Art. 365 Sr. Ambtsmisbruik .Is dus geen rechter, is een rijksambtenaar . ———————————————————-De werknemer / ster werkzaam bij jeugdzorg, is strafbaar, op deze systematische organisatie. Artikel 140 Wetboek van Strafrecht – Artikel 140 1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. ❗️BESCHIKKING = GEEN UITSPRAAK / ONGELDIG❗️Rechtbank 🏢 + gecertificeerde instellingen ( GI’ s ) 🏢 Wie is verantwoordelijk , mens❓Dat is u dwingen in contract, om een beschikking te eisen, over een levend mens. GEMEENTEHUIS 🏢 Wie is verantwoordelijk mens❓Om zonder toestemming, van de ouder/s GRATIS de geboorteakte van de kinderen te verstrekken.

👇

Art. 51 Sr. Strafrechtelijke aansprakelijkheid | VNG De wettelijke grondslag voor strafrechtelijke aansprakelijkheid van gemeenten, bestuurders en ambtenaren is artikel 51 Wetboek van Strafrecht.ART. 279 Sr = opzettelijk een kind onttrekt van de ouder/s en familie. art 282 + 282a Sr. Mij dwingen om tot zaken met jullie te doen anders krijg je je kind niet te zien = misdrijf tegen persoonlijke vrijheden, van ouder/s en kinderen en familie. DE WET = STRAFRECHT = NIET DODEN, NIET STELEN, NIET DWINGEN. TOON NU AAN, MET BEWIJS, DAT IK MIJN KIND BEDREIGD, WEL U.als zorgaanbieder BEDREIGD MIJ ALS OUDER.

rechtspraak binnen de Postzone genaamd: “Nederland”, voldoet niet aan artikel 6 van het EVRM

Krishnananda Schreef : 14 nov 2018

Geachte leden van de Staten-Generaal, of kan ik beter zeggen: geachte leden van de Raad van Commissarissen? Vrede zij met u!

Inmiddels weet u dat het zogenaamde: “publiekrechtelijke”, bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden”, bij het private bedrijf genaamd: “DUN&BRADSTREET”, is ingeschreven onder het DUNS®nummer: 402000004. De handelsnamen hiervan zijn: De Staat der Nederlanden en Nederlandse Regering. Ik hoef slechts naar het Arrest van uw Hoge Raad der Nederlanden, welk bedrijf eveneens bij het private bedrijf genaamd: “DUN&BRADSTREET”, is ingeschreven en wel onder het DUNS®nr.: 411387822, genaamd: “Landsmeer”, te kijken om te zien dat het woord publiekrechtelijk niet meer op zijn plaats is: er is sprake van een privaatrechtelijke samenwerking waarbij het privaatrecht op de voorgrond staat: in wezen is er geen publiekrecht meer in deze Postzone.

Indien u vervolgens weet, of anders weet u het vanaf nu, dat de Raad voor de Rechtspraak bij ditzelfde private bedrijf is ingeschreven onder DUNS®nr.: 489566101 en alle vormen van uw de Rechtspraak eveneens zijn ingeschreven bij ditzelfde privaatrechtelijke bedrijf, onder meer: Rechtbank Den Haag met DUNS®nr.: 490552487, Rechtbank Arnhem met DUNS®nr.: 490552467, en Rechtbank Amsterdam met DUNS®nr.: 490012011, dan weet u dat uw de Rechtspraak niet onafhankelijk is en hiermee niet aan het vereiste van onzijdigheid kan voldoen. Aldus bent u er mede verantwoordelijk voor dat een rechter of raadsheer al vanaf haar of zijn ambtseed meineed pleegt.

Deze meineed kan ook op andere wijze worden uitgelegd, namelijk: wie stelt uw wetten vast? uw Regering en Staten-Generaal (Raad van Commissarissen). Wie voert in hoogste instantie uw wetten uit? Uw regering. Wie benoemt rechters en raadsheren bij Koninklijk Besluit? uw regering is hierbij betrokken. Met andere woorden: uw de Rechtspraak maakt onderdeel uit van uw wetgevende macht in samenwerking met uw Eigen regering. Zo kan noch rechter noch raadsheer ooit onafhankelijk, of onzijdig zijn: zij of hij moet altijd gevolg geven aan wat de regering in samenwerking met haar Raad van Commissarissen heeft verordonneerd. Voeg hierbij artikel 11 van de Wet algemene bepalingen: “De regter moet volgens de wet regt spreken: hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordeelen.”, en u weet dat een rechter of raadsheer alleen maar mag beoordelen of de wet op de juiste wijze is toegepast, oftewel zij of hij heeft slechts een uitvoerende bevoegdheid. Een uitvoerende bevoegdheid is geen rechtsprekende bevoegdheid! Een rechter of raadsheer hoort binnen het systeem van een juiste Trias Politica bóven de wet te staan!

In de Bataafse Republiek was het zo dat de wetgevende macht lag bij de Staten-Generaal, dat de uitvoerende macht lag bij de regering en dat de rechtsprekende macht lag bij een apart en onafhankelijk rechterlijk college. In deze Bataafse Republiek die van het volk der Lage Landen (België, Luxemburg en Nederland) werd weggerukt, was er een zuivere Trias Politica of scheiding der machten. Weet en begrijp – ik heb u dit al eerder geschreven, maar u doet tot heden hieraan niets – dat deze Oprichtingswet of Grondwet van deze Bataafse Republiek nog steeds van kracht is! De oudste grondwet gaat immers voor! Eigenlijk is de hele zogenaamde: “natie Nederland”, één grote fraude. In elk geval sinds 1848 hetgeen de startdatum is van het zogenaamde: “publiekrechtelijke”, bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden”, volgens het kredietdossier: Staat der Nederlanden, van De Nederlandsche Bank N.V. (& DNBi Risk Management). Hierin staat: Mark: Rutte niet als premier te boek, maar als directielid. Als concernstructuur wordt aangegeven dat het bedrijf: Staat der Nederlanden, de wereldwijde moedermaatschappij is en dat zijn concernstructuur bestaat uit 424 bedrijven. Opvallend is dat dit bedrijf slechts 100 % deelname heeft in het bedrijf genaamd: “Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties”, en het bedrijf genaamd: “Ministerie van Buitenlandse Zaken”. In de andere zogenaamde: “dochterondernemingen”, die volgens dit kredietdossier als ministeries worden vermeld, heeft dit bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden”, geen enkele deelname, dus ook niet aan het bedrijf genaamd: “Ministerie van Justitie en Veiligheid”. En nu komt het vervelende: het bedrijf: Staat der Nederlanden, heeft 100 % deelname in het bedrijf: Programmaministerie voor Jeugd en Gezin, welk bedrijf is ingeschreven bij hetzelfde private bedrijf genaamd: “DUN&BRADSTREET”, onder DUNS®nr.: 489656880.
Dit is waarom een rechter of raadsheer zoveel belang hecht aan zogenaamde: “gecertificeerde stichtingen”, in het kader van ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen van kinderen. Uit Eigen ervaring weet ik inmiddels dat er legale kindhandel plaatsvindt door bedrijven die zich naar rechters en raadsheren voordoen als gecertificeerde stichtingen. Deze stichtingen zijn lege stichtingen die worden gevuld door medewerkers vanuit de bedrijven waaraan zulk een stichting is opgehangen. Het gaat erom om gelden voor ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen op te strijken, waarbij het belang van het kind nauwelijks of helemaal geen rol speelt. Hiermee Wil ik niet generaliseren: er zullen best nog bonafide gecertificeerde stichtingen zijn, maar alles in deze Postzone genaamd: “Nederland”, is al zó geprivatiseerd dat ik vrees dat de meeste gecertificeerde stichtingen als aanhangsel zijn verbonden met bedrijven van dezelfde naam. Het doel van bedrijven is immers: winst maken! Hiervoor wordt dan de gecertificeerde stichting gebruikt: fraude van de instelling!

En zo kan het gebeuren dat legale kindhandel plaatsvindt! Zo kan het gebeuren dat waar er twee onderdak hebben: de vrouw èn de man, de vrouw in een voorlopige voorziening het huis wordt uitgezet en moet gaan slapen onder een brug, terwijl de man het huis krijgt toegewezen! Omdat ik zelf betrokken ben geweest bij het samenstellen van de dossiers in de betreffende zaken, weet ik dat ook in deze zaken feiten en Waarheid niet zijn behandeld in de diverse rechtszaken die al zijn gevoerd. Hier blijkt ook zoals: David-Wynn: Miller en: Russell-Jay: Gould en zij die meewerken aan de GLOBAL-COMMON-LAW-COURT dit hebben vermeld een wereldwijde fraude in de Rechtspraak. Wat wordt behandeld zijn slechts rechtsvermoedens en diverse aannames zoals ik dit ook persoonlijk in mijn rechtszaken heb ervaren met het private Belastingbedrijf. Hierdoor werkt de rechter of raadsheer mee aan legale kindhandel en maakt zij of hij het zelfs mogelijk

Nu is de cirkel rond met deze opmerking: dit komt omdat de rechterlijke macht deel uitmaakt van en hierdoor onderhevig is aan het systeem van wetgeving en dat zij hierdoor niet onafhankelijk is, dus niet onzijdig is, dus in elk geval objectief partijdig is (wrakingsgrond 3.1), en hiermee dus direct al bij aanstelling meineed pleegt, omdat er in deze Postzone genaamd: “Nederland”, geen Ware Trias Politica is. Hiermee voldoet de Rechtspraak binnen de Postzone genaamd: “Nederland”, niet aan artikel 6 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

Tenslotte is een saillant detail: als Postkantoor op de havenkade is thans bekend: TNT N.V. te Hoofddorp. U leeft niet in een democratie, maar in de dictatuur van dit postkantoor. Dit Postkantoor wordt aangestuurd vanuit de Universele Postunie dat op haar beurt wordt aangestuurd door het Vaticaan. Hiernaast waren de Lage Landen al na de slag bij Waterloo in 1815 achter de ruggen van onze voorvaren om toegewezen aan het Vaticaan. De hoogste gezagdrager in deze Postzone is dus niet: de zogenaamde: “Koning van het Koninkrijk der Nederlanden”, en ook niet het directielid: Mark: Rutte, maar Zijne Goddelijke Genade Paus: Franciscus-I als zichtbare in een driemanschap (zwarte paus, grijze paus en de zichtbare witte paus).

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Postmaster-State-Attorney of our Worldwide-and-United-Nation: Mahābhārata: Krishnānanda: dāsa, uw Aller dienaar

amtseed-rechter.pdf

UPDATE : directeur

zo u weet is een voorzitter van publiek vereniging maar een directeur van privaatrechtelijk bedrijf.

Michiel de Ridder nieuwe directeur Strafrechtketen

Nieuwsbericht | 01-09-2021 | 10:29

Per 1 september start Michiel de Ridder als nieuwe directeur Strafrechtketen (DSK) op het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Ridder, afdelingsvoorzitter Publiekrecht bij de rechtbank Amsterdam en voorzitter Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS), wordt voor een aantal jaar door de Rechtspraak gedetacheerd. De Ridder volgt voormalig directeur DSK Hugo Hillenaar op. Hillenaar was gedetacheerd vanuit het Openbaar Ministerie en is na een periode van twee jaar weer teruggekeerd bij het OM als Hoofdofficier van Justitie Rotterdam.

Michiel: “Als strafrechter, als afdelingsvoorzitter en als voorzitter LOVS heb ik altijd ervaren dat het strafrecht een samenspel is tussen vele verschillende partijen. Van politie en reclassering, van OM en advocatuur, van rechters en DJI en dan laat ik er nog velen onbenoemd. In dat samenspel heeft ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. In mijn Amsterdamse praktijk heb ik ervaren hoe actieve samenwerking tussen deze partijen, bijvoorbeeld op het gebied van snelrecht, kan leiden tot goede duurzame resultaten die de hele keten ten goede komen. Ik zet mij graag in om deze samenwerking ook op landelijk niveau te ondersteunen en te versterken, ten dienste van een goed functionerende strafrechtspleging.”

Om de prestaties van de keten te verbeteren, werken de organisaties in de strafrechtketen duurzaam samen vanuit een gezamenlijke ambitie en doelen. Ze werken samen in verschillende netwerken, die naast het strafrechtdomein ook het zorg- en sociale domein raken. De brede samenwerking moet leiden tot een sterkere keten en betere prestaties voor de samenleving. Het Bestuurlijk Ketenberaad stimuleert op politiek-bestuurlijk niveau deze samenwerking. De Directie Strafrechtketen ondersteunt en faciliteert hierbij, landelijk en lokaal.

DSK richt zich primair op het ondersteunen van de partners, taakorganisaties en departement bij het verbeteren van de prestaties van de strafrechtketen. De opdrachtgevers van DSK zijn de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de korpschef van de Nationale Politie. Ook andere partijen als reclassering, slachtofferhulp en advocatuur zijn bij DSK betrokken.

Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, over de benoeming van Michiel: ”Fijn dat Michiel de ketensamenwerking wil komen versterken met zijn brede ervaring en gezag binnen onze organisaties.” Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, voegt daar aan toe: “We hebben, in het kader van de nieuwe missie en visie, als doel geformuleerd dat de Rechtspraak actief samenwerkt in netwerken en daarin een betrouwbare partner is. De benoeming van Michiel tot directeur Strafrechtketen past in die ambitie.”

Bron: https://www.strafrechtketen.nl/actueel/nieuws/2021/09/01/michiel-de-ridder-nieuwe-directeur-strafrechtketen

Zie ook

Hoe krankzinnig is de politiek in hun misdaden?

Dit was de titel die in mijn hoofd schoot een stuk te schrijven over de handels wijzen en het recht van het gemeente bestuur en landelijk politiek. En de vraag wie verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de inbreuken op mensen en burgerrechten welke strafbare feiten zijn waarop gevangenis straf staat. Hoe het komt dat deze misdadigers niet achter de tralies verdwijnen, is na het lezen van dit stuk in 4 pagina’s wel duidelijk.

Geboren en levend als vrij mens werd ik geconfronteerd met mensen in politiek verenigingen die van mening waren dat zij mij moeten vertellen hoe ik leven moest volgens hun regels en daarop dan ook dwang toe te passen.

Geen idee van rechten en wetten leefde ik gewoon zo ik leven wilde zonder daarin iemand tot last te zijn en zo ver ik wist naar eer en geweten in mijn normen en waarde had ik niets misdaad.
Hoezo begonnen die mensen zich met mijn leven te bemoeien?
Het bleek dat zij met hun verenigingen en plan hadden gemaakt waar ik kennelijk niet in zou passen. Later bleek dit om geld te gaan zo dit altijd het geval is in de wereld waarin wij leven.

Zij (wie precies is dan altijd onduidelijk) stelde dat ik weg moest gaan, natuurlijk kwam dit heel vreemd binnen maar zij stelde dat ze regels hadden en ik niet aan hun regels voldeed.

Ik ging op zoek naar de waarheid in hun leugens en naar het recht dat zij dan zouden hebben inbreuk te maken op mijn recht! Dus op zoek naar het recht, hoe werkt dat, wat is dat en waar vind ik dat. En op een zekere dag had ik na wat zoektochten het recht en hoe dat werkte in de wet gevonden. In de basis is dit niet moeilijk ik geef het onderaan in 2 plaatjes weer.

Na een aantal jaren heb ik dus eens gevraagd aan die burgemeester en wethouders wie er nu de aansprakelijkheid en de verantwoordelijkheid voor de schendingen van mijn mensenrechten en mijn burgerrechten ging nemen. Nu ik op dat punt in een duistere put was beland! Want ik was er wel een beetje klaar mee. En uiteindelijk zijn het gewoon verenigingen, net als iedere andere vereniging en krijgen ze van sommige mensen een machtiging namens hen te besturen als vertegenwoordigers van die mensen. Het zijn volksvertegenwoordiger toch?

Hierop bleek dan ook een eed van toepassing te zijn waarmee die overdracht van bevoegdheid een discretionaire bevoegdheid betreft op de eed! Dus kort jij bent hoogst macht in gezag van jouw recht en kunt een ander machtigen jouw te vertegenwoordigen. Je kunt echter niet iemand machtiging het recht van andere mensen te schenden, wat jij niet mag, mag een ander dus ook niet dat is dan ook het gelijkheids-beginsel in recht.

Op de vraag van wie de verantwoordelijkheid nam voor de schendingen van mensen en burgerrechten was het antwoord zeer verbazend, volgens het bestuur was het de gemeenteraad die de besluiten nam en volgens de gemeenteraad was het de gemeente die verantwoordelijk en aansprakelijk was.

Verwarrend? Ja dat was het voor mij ook toen de uitleg kwam, namelijk dat ik zelf de gemeenten was met ieder ander. Het woord komt van gemeenschap. Dus ik liep al die jaren mijn enigenrechten te schenden? Kennelijk was dat zo aldus deze mensen die geen enkele aansprakelijkheid nog verantwoordelijkheid namen voor de misdrijven die zijn pleegde. Waarmee zij in mijn visie dus onrechtmatig wederrechtelijk handelden en ontslagen dienen te worden en door hun ambtseed gebonden waren aan hun integriteitsbeginselen waarop hun discretionaire bevoegdheid rusten die door schending van die eed komen te vervallen en dus niet meer bevoegd zijn iemand te vertegenwoordigen. U weet wel zo meneer Rutte lachte en stelde dat nu hij ontslag had genomen meer macht had dan ooit en nu niet meer weggestuurd kon worden, echter dat is een leugen we komen er wel!

Dit laatste bleek dus ook waar te zijn.

Op de vraag mag ik de machtiging die u heeft inbreuk te maken op mijn rechten, komt er dus ook geen machtiging.

Wat leren we hier van?

1. Die verenigingen zijn vals! Dat konden we weten nu dit ook in de definitie omschrijven van vals in het woorden boek staat.

Dit is wat daar staat: vals: bn. bw. (-er, -t), verkeerd; bedrieglijk ; niet oprecht; vijandig gezind.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vals (bn): arglistig, bedrieglijk, boosaardig, dubbeltongig, gelogen, gemeen, genieperig, geniepig, geveinsd, gluiperig, huichelachtig, kwaadaardig, leugenachtig, listig, onbetrouwbaar, oneerlijk, perfide, punisch, slinks, sluw, smerig, trouweloos, verraderlijk, voorgewend fake, imitatie-, kunst-, nagemaakt, namaak-, nep, ondeugdelijk, onecht, ongeldig, postiche, pseudo-, schijnbaar, vervalst faux, loos, ongegrond, onjuist, onwaar, verkeerd onwelluidend, lelijk, onzuiver, uit de toon

We zien het woord SLUW de definitie van vals, vals is behoorlijk uitgebijt u leeft in een valse wereld! Maar let op sluw = sluw (bn): arglistig, doortrapt, duivels, geraffineerd, geslepen, gewiekst, kwaadaardig, leep, listig, loos, >>>politiek<<<, slim, slinks, snood, uitgekiend, uitgekookt, uitgeslapen, vals, verraderlijk

POLITIEK = DUS duivels, geraffineerd doortrapt kwaadaardig vals verraderlijk het woorden boek stelt dat we dus op moeten passen met die mensen. Vals is dus ook bedrieglijk en bedrog is een strafbaar feit in wetboek van strafrecht art 326 sr Handelen in valse naam en hoedanigheid en met kunstgrepen zijn zaken die daarin beschreven staan. Wil je het zelf nakijken >> https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=vals

2. Hebben wij een rechtstaat? Antwoord is simpel nee!

Hebben wij een rechtstaat? Was een vraag die dan bij mij opkwam gezien de wetboeken duidelijk waren en deze mensen wel degelijk vele strafbare feiten begaan waarop volgens de wet levenslange gevangenisstraffen staan. Als ook burger wetboeken deze misdaden verwerpen en stellen dat die dan nietig zijn. Zo bedrog ook veelvuldig in civiel recht gepleegd word is deze dus uitgesloten via art 3:44 BW Een schimmige ontdekking op afwijzen van een wetsvoorstel: Tot mijn grote verbazing kwam ik een eerste kamer besluit tegen dat er om opheffen van de onschendbaarheid van die verenigingen vraagt, waarmee zij hun misdaden begaan. Zijnde verenigingen in publiekrecht publiekrechtelijk rechtspersonen.

Dit opheffen van de strafbare onschendbaarheid werd bij meerderheid van eerste kamer afgewezen.


Wat tot de conclusie lijden dat deze verenigingen het oogmerk hebben misdaden te begaan.

We zien dit in het volgende stuk https://www.vrijheidsrechten.nl/overheid-heeft-zich-gevrijwaard-van-strafvervolging/

OVERHEID HEEFT ZICH GEVRIJWAARD VAN (STRAF)VERVOLGING! Stemming Initiatiefvoorstel Opheffing strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijk rechtspersonen! wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidingsgevers (30538). ZO OOK GESTELD ART 51 SR ART 140 SR Dit maakt het een misdaadorganisatie en mensen die er aan mee doen er aan mee werken en deze organisaties geld geven strafbaar in art 140 SR Vandaar ook dat de bevoegdheid van bestuur direct vervalt bij de schendingen van die ambtseed in het plegen van misdrijven. De eed en de belofte zijn uw garantie niet medeplichtig te zijn.

He dat is toch aan ander antwoord op de vraag aan het bestuur van Amsterdam wie aansprakelijk en verantwoordelijk is voor de schendingen van hun misdaden, op onze mensen en burgerrechten.

Voor de zekerheid niet iedereen is slecht, het waren de hier navolgende mensen in hun verenigingen politiek partijen die besloten uw rechten ongestraft te kunnen schenden.

DE VERTEGENWOORDIGING WAS:

Tegenwoordig zijn 67 leden, te weten:

Van Apeldoorn, Atsma, Backer, Barth, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, Dercksen, Peter van Dijk, Diederik van Dijk, Don, Duthler, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Ganzevoort, De Graaf, De Grave, Van Hattem, Hoekstra, Ten Hoeve, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Van Kesteren, Koffeman, Köhler, Kok, Kops, Kox, Krikke, Kuiper, Lintmeijer, Markuszower, Martens, Meijer, Nagel, Nooren, Oomen-Ruijten, Pijlman, Postema, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Van Rooijen, Ruers, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Sent, Stienen, Van Strien, Swagerman, Teunissen, Van de Ven, Verheijen, Vos, Vreeman, De Vries-Leggedoor, Van Weerdenburg en Wezel, en de heer Van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie, alsmede de heer Oskam, lid Tweede Kamer en de heer Recourt, lid Tweede Kamer.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de >>>SGP, de VVD, het CDA, de OSF en D66 er tegen, zodat het is verworpen.<<<

In dit geval is het dus duidelijk dat SGP, de VVD, het CDA, de OSF en D66 niet gestraft wensen te worden voor de misdaden die zij tegen u begaan!

Ze zijn onschendbaar volgens hun eigen gemaakte regels dus wie doet ze wat? Maar gezien het misdaad en terreur organisaties zijn treken zij er zich niets van aan en lachen dit weg zo Rutte dit altijd goed kan. Rutte is trouwens CEO van een bedrijf en helemaal geen vertegenwoordiger van het volk wat de volgende ontdekking was.

Fraudedossier: Staat der Nederlanden.

Mensen zijn hun rechten kwijtgeraakt en kopen hiervoor in de plaats: privileges van de bedrijfsonderdelen van het bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden”. Dit zijn in wezen dezelfde dingen, met het verschil dat ze kunnen worden afgenomen. Zie hiervoor ook: de aanscherping van de Paspoortwet op Rijksoverheid.nl.

Goed strafrecht is de wet en zegt dat het niet kan en ieder die de wet overtreed is strafbaar art 2 strafrecht.

Publiekrecht we zijn alle publiek in ons mens zijn in mensenrechten

Civiel recht is wetgeving op de wet en daarin kun je andere afspraken maken maar de wet blijft de wet. Ook in het privaatrechtelijk recht civiel recht welke een burgenrecht is.

Privaatrecht is dus je burgerrecht maar een burger is geen mens.

En dan is er bestuursrecht welke uit die machtiging komt waar we het eerder over hadden je geeft een ander een machtiging van uit dat burgerrecht dit is volmacht geven als gesteld in art 3:60 BW

De vraag is nu? Gaf je een machtiging aan een publiek vereniging die blijkt een misdaadorganisatie te zijn in privaatrecht? (dan is die machtiging niet geldend en hebben zij geen recht u te vertegenwoordigen! Dit om dat zij vals zijn en handelen in strafbare feiten waar zij zich zelf een vrijbriefje hebben gegeven dit ook te mogen doen zo we gezien hebben.

Of heb je een civiele privaatrechtelijke overeenkomst ALS BURGER zonder dat je dit weet of jezelf bewust bent met dat bedrijf “Staat der Nederlanden”.

Zo Ja vraag daar dan eens om, zo je die terstond kunt vernietigen waarmee die ook komt te vervalen en je weer een vrij mens bent!

Mvg Michael

Hoe maak je jezelf een slaaf?

Dit is het verhaal van uw slavernij !

Prikbus? (voorbeeld brief) aan schoolleiding!

Geen toestemming. Om misverstanden te voorkomen laat ik u middels deze brief weten, dat ik als gezag dragend ouder er bezwaar tegen heb CQ NIET TOESTA dat mijn kind geprikt word

Geachte Directie,

Middels deze brief vraag ik u aandacht voor het volgende.
Op maandag 26 juli jl. heeft demissionair Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge via de landelijke pers bekend gemaakt dat hij zogeheten ‘prikbussen’ naar de scholen wil sturen. Het doel hiervan is om de schoolgaande jongeren te stimuleren om zich te laten vaccineren tegen COVID-19.
Met dit voornemen worden de schoolbesturen ongewild medeverantwoordelijk gemaakt voor alle gevolgen die langs deze weg door de vaccinatie kunnen optreden. Vooralsnog is mij niet bekend hoe u als schoolleiding aankijkt tegen de prikbus en welk beleid u kiest te voeren. Nu dit voor mij nog onbekend is, ben ik genoodzaakt u deze brief te sturen.

Geen toestemming
Om misverstanden te voorkomen laat ik u middels deze brief weten, dat ik als gezag dragend ouder er bezwaar tegen heb CQ NIET TOESTA dat mijn kind (NAAM KIND IN HOOFDLETTERS) geboren OP … wonende TE …. wordt gevaccineerd met geen enkel (zogeheten) vaccin, maar specifiek niet met het/een COVID 19 vaccin. Ik geef hier nadrukkelijk geen toestemming voor. Mocht ondanks deze brief van mij, mijn kind toch VOOR, TIJDENS of NA schooltijd worden gevaccineerd in een prikbus nabij school, dan houd ik u op voorhand aansprakelijk voor de schade die onverhoopt mocht optreden. Tevens zal ik direct een klacht tegen de school indienen en zonder nadere aankondiging juridische stappen ondernemen wegens het schenden van uw zorgplicht. U begaat onder meer, maar niet uitsluitend, de strafbare feiten zoals weergegeven in het Wetboek van Strafrecht onder de artikelnummers: 45, 285b, 284/365, 273f, 242. Samen goed voor meer dan 20 jaar celstraf.

Zorgplicht van school
Ten overvloede wijs ik u, als onderwijsinstelling en schooldirecteur/bestuurder, op uw wettelijke zorgplicht (art. 3b WVO) ten aanzien van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van al uw leerlingen. Het niet voldoen aan deze zorgplicht betekent dat u aansprakelijk gehouden kunt worden voor opgelopen lichamelijke en geestelijke schade van uw leerlingen als gevolg van het door u uitgevoerde coronabeleid (art. 6:162 BW). Dit geldt zowel voor schade op de korte als de lange termijn.
In dat kader wijs ik u erop dat vaccinatie van de jongeren te allen tijde op vrijwillige basis dient plaats te vinden. Door het inzetten van prikbussen en de hiermee corresponderende groepsdruk ontstaat de vraag in hoeverre van een vrijwillige keuze nog sprake is. Veeleer lijkt het erop dat met het overheidsbeleid van demissionair Minister Hugo de Jonge juist psychologisch op het denkvermogen van de jongeren wordt ingespeeld. Mocht u als school de komst van de zogenaamde prikbussen toestaan, dan wel niet actief weren, tast zowel de minister als de school mijn ouderlijk gezag aan. Dit is voor mij ontoelaatbaar en ik zal dit niet toestaan.

Dubbele toestemming vereist
Bovendien geldt dat jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar in beginsel samen met beide ouders dienen te beslissen over de vaccinatie. Juridisch is dus dubbele toestemming vereist (zie art. 446-468 van boek 7 van het Burgerlijke Wetboek). Met het beleid van de ‘prikbus’ kan niet worden gegarandeerd dat de beslissing van een jongere om zich te laten vaccineren in samenspraak met de ouders is gemaakt. Het is dan ook juridisch pertinent onjuist dat een jongere tussen de 12 en 16 jaar geheel zelfstandig mag beslissen om tot vaccinatie van het COVID 19 vaccin over te gaan. Voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar is dit eveneens discutabel, aangezien dit vaccin zich nog in een experimentele test fase bevindt.

Tot slot
Vooralsnog ga ik er vanuit dat u als schoolbestuur mijn mening deelt dan wel respecteert en dat wij onze kinderen moeten beschermen tegen deze ongekende vaccinatiedruk vanuit de overheid.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van mijn brief kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

( Vader/ moeder van (naam kind)
Telefoonnummer ……….

Wettelijke in recht Schaak Mat.

De regels van DE WET is als een spel met spel regels, speel vals en je verliest tegen je speler die weet dat je vals speelt. Vals IN definitie is de breedste definitie in de mensheid. Definieer vals maar eens.

 1. Protocol voor je rechtspositie kiezen is de eerste stap! Publiek of Privaatrechtelijk protocol is dan de vraag? Voornamelijk mens in publiekrecht of zakelijk handelend natuurlijk persoon in privaatrecht.
 2. Publiekrecht = Mensenrecht is internationaal recht UVRM (universele verklaring rechten van de mens , DE Grondt WET en Strafrecht.
 3. Privaatrecht is UCC (Universeel Commerciële Code) wereld WET en NL burgerrecht civiel recht.

Zolang je geen machtiging van bevoegdheid van je rechten hebt overgedragen aan publieke verenigingen heb je niets in het bestuursrecht te zoeken. Dus politiek en hun regelgeving die onder geschikt is aan de wet.

Dat is de wet op de planeet dat is de WET in Nederland dit is je grootste recht (vrijheid).

Kort weg gesteld: Niet doden, niet stelen, niet dwingen!

Deze stelling is verweven in het fundamenteel recht van een mens.

Elk mens is gelijk in dat recht van gelijkheidsbeginsel ART 1 Grondwet

ELK ZAKELIJK handelend natuurlijk persoon is gelijk in dat recht en die van het zakelijk fair play beginsel art 1:1 BW art 3:33 BW

Alleen de WILSVERKLARING bepaalt het recht in handelen Art 3:33 BW dat is 3x scheepsrecht

3×3=9 en ieder zingt zijn eigen lied in dat recht van vrijheid.

Geen contract geen recht UCC = 1-207 en 1-308 art 1:1 BW art 3:33 BW

JUIST HANDELEN

Wederrechtelijk handelen is tegen het recht en dus tegen de wet handelen.

Hoe handel je tegen wederrechtelijk en onrechtmatig handelen?

 • JE ZET JE ZELF EERST IN RECHTSPOSITIE VAST 1. HOOGSTE RECHT: ik ben voornaam : autonoom vrij voornamelijk publiekrechtelijk mens in het recht van art 30 UVRM en ART 1 GW onvoorwaardelijk.
 • Wie bent U? 2. ID van “wie” niet legitimatie van “wat” ! “WAT” HEEFT “WETTELIJK” GEEN JURISDICTIE OVER JOUW PUBLIEKRECHT als mens .
 • 3. SCHAAK MAT STELLING: U handelt hier wederrechtelijk tegen mijn recht en pleegt daarin onrechtmatige daden! Wenst u de strafbare feiten die u hier pleegt voor uw rekening te nemen? JA of NEE

Je hebt nu een juridische en wetmatige SCHAAK MAT positie gecreëerd. En er dient een antwoord ja of nee te komen. Beide antwoorden zijn in jouw wettelijk voordeel van publiek en privaatrecht als je geen verbintenis volgens art 3:33 BW bent aangegaan. Geen contract geen recht.

Waarom? Omdat je de wet en het recht kent. Er geen inbreuk op jouw recht mag plaatsvinden art 285b sr art 365 sr art 284 sr art 273f sr art 326 sr om mee te beginnen. En weet dat hij/zij die je belaagt vals speelt. En als je je huiswerk hebt gedaan kun je dit aangeven in AANGIFTE ART 161 SV.

Antwoord Nee > Dan is dit de laatste maal dat ik u daarvan verschoning bied. Een bericht, brief, actie, of welk benadering in stalking ook van uw kant of uw samen spanners in rechtspersonen zal leiden tot strafvervolging op uw naam in mijn plicht van art 135 sr . Als wel in art 160 SV mijn plicht en bevoegdheid van art 161 SV en voor uw samengespannen art 51 strafrecht.

Antwoord Ja OF geen antwoord is wie zwijgt stemt toe > Dan staat u hier bij onder arrest van art 53 SV en zult vervolgt worden op wederrechtelijk handelen in dwang. In art 284 sr en/of art 365 sr op grond van art 273f en meer……… als wel poging art 45 sr

VALS IS BEDROG DIT IS ZO WEL STRAFRECHTELIJK VERVOLGBAAR ALS CIVIEL RECHTELIJK NIETIG OP ART 3:44 bw

IN DE VOLGENDE 2 VIDEO’S WORD ER UITVOERIG IN GEGAAN OP DAT STRAFBAAR VALS BEDROG.

DEEL1 >vals< in de wet, duivels, geraffineerd, geslepen, gewiekst, kwaadaardig, HOE HERKEN JE DAT! https://www.bitchute.com/video/7ewkthS6tQLs/

DEEL2 >vals< in de wet, duivels, geraffineerd, geslepen, gewiekst, kwaadaardig, HOE HERKEN JE DAT! https://www.bitchute.com/video/CyYuhW9oG24X/

Brief van kinderartsen. Betreft: Vaccineren kinderen 12-18 jaar met het “COVID-19-vaccin”.

Op donderdag 1 juli adviseerde de Gezondheidsraad om over te gaan tot vaccinatie tegen COVID-19 van 12 tot 17-jarige jongeren met het BioNTech/Pfizervaccin. Het is belangrijk dat u zich als kinderarts op de hoogte stelt van de inhoud en de mogelijke gevolgen van dit advies. Van u -als behoorlijk beroepsbeoefenaar- mag vervolgens verwacht worden dat u vanuit uw medisch-professionele autonomie een eigen afweging maakt. In deze brief lichten wij toe waarom dit nu belangrijker is dan ooit tevoren.

Advies

Er kleven dusdanig ernstige gebreken aan dit advies dat deze voor u als arts niet leidend mag zijn bij uw afweging om de vaccinaties al dan niet te gaan toedienen. De Gezondheidsraad negeert namelijk haar eigen criteria voor de advisering over publieke vaccinatieprogramma’s. Deze zijn vastgelegd in het “Beoordelingskader voor vaccinaties”.

Aanmerkelijke ziektelast

Als eerste voorwaarde om te besluiten tot opneming van een vaccin, is dat er sprake moet zijn van een aanmerkelijke ziektelast voor het individu en potentieel een omvangrijke groep moet treffen. In het advies onderbouwt de Gezondheidsraad dit criterium met de opmerking dat 280.000 jongeren besmet raakten. Dit zijn echter geen ziektegevallen maar positieve PCR-testen. In het arrest van 18 mei 2021 bevestigde het gerechtshof te Den Haag in de procedure van Viruswaarheid tegen de Staat dat een positieve test niet betekent dat iemand ziek is. Of er sprake is van een aanmerkelijke ziektelast kan dus niet volgen uit aantallen positieve testen.

Doden

Wel staat vast dat er het afgelopen jaar veertig ziekenhuisopnames en nul overlijdens waren door COVID-19 in een groep van 3,4 miljoen minderjarigen. De kans om in het ziekenhuis te belanden is daarmee 0,0005%. Dat zijn er elf per miljoen. Om dit in perspectief te zetten: in 2019 kwamen 49 jongeren om het leven en belandden 35.000 op de spoedeisende hulp als gevolg van verkeersongevallen. Op basis van deze cijfers is er eenvoudigweg geen sprake van een aanmerkelijke ziektelast in deze groep.

Claims

Dit geldt ook voor het tweede criterium, namelijk dat het middel veilig en effectief is. De Gezondheidsraad stelt dat het vaccin veilig en 100% effectief is. Ook dit zijn onterechte claims. De werkzaamheid werd bij een zeer beperkte groep van 2.200 jongeren getest waarvan de helft een placebo ontving. In de controlegroep werden 16 jongeren positief getest. In de andere groep geen. Maar niemand werd ziek. Dit onderzoek zegt dus niets over de effectiviteit.

Risicoreductie

Vaccinfabrikanten gebruiken daarbij graag de Relative Risk Reduction om de effectiviteit te bewijzen. In absolute zin geeft dit een volledig ander beeld. De COVID-19-vaccins hebben een Absolute Risk Reduction van rond de 1%. Dat betekent dat 100 personen geïnjecteerd moeten worden om één persoon met symptomen – hetgeen niet gelijk staat aan een ziektegeval – te voorkomen. Omdat jongeren nauwelijks ziek worden van én niet overlijden aan COVID-19 moet de veiligheid 100% gegarandeerd zijn. Elk risico op vaccinatieschade of overlijden moet uitgesloten zijn. Daarvan is allerminst sprake.

Onderzoeksfase

Het BioNTech/Pfizervaccin bevindt zich nog in de onderzoeksfase. Tijdens de rechtszitting van Viruswaarheid tegen de Nederlandse Staat op 25 mei 2021 (Zaaknummer: 200.292.808/0 1) bevestigde de landsadvocaat dat alle vier de middelen zich nog in onderzoeksfase 2/3 bevinden. Het gaat om een voorwaardelijke goedkeuring en een tijdelijke toelating (CMA: Conditional Marketing Authorisation). In deze fase worden de werkzaamheid en bijwerkingen onderzocht.

Proefpersoon

Dit betekent dat iedereen die dit middel neemt feitelijk een proefpersoon is in een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Deelname van minderjarigen is overeenkomstig artikel 4 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Wmo) aan nóg strengere regels gebonden dan voor mensen van 16 jaar en ouder. Het is verboden wetenschappelijk onderzoek te verrichten zonder schriftelijke toestemming van de proefpersoon dan wel zijn wettelijk vertegenwoordigers. Daarnaast moet er een verzekering zijn gesloten die door het onderzoek veroorzaakte schade door dood of letsel van de proefpersoon dekt. Mogelijk is u bekend dat er op 4 juni 2021 een GGD-arts persoonlijk aansprakelijk is gesteld voor de ernstige letselschade van een jonge vrouw (28). Overtreding van deze regels kan bestraft worden met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van € 21.750. De hoogte van de straf ligt aanzienlijk hoger bij dood of letsel.

Wgbo

Ongeacht de vraag of er sprake is van een medisch experiment, is de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) van toepassing. U dient zich te realiseren dat, indien u besluit om kinderen te injecteren zonder goede voorlichting en schriftelijke toestemming, er zowel sprake is van contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid. Op grond van artikel 7:448 lid 1 jo. lid 2 BW dient de hulpverlener de patiënt op duidelijke wijze in te lichten. Het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling en beschikbare alternatieven volgens de laatste stand van de wetenschap moeten eveneens besproken worden. Dit is van belang omdat er bewezen goedwerkende alternatieven beschikbaar zijn zoals Ivermectine en HCQ.

Gentherapie

Op dit moment zijn de gevolgen op de middellange en lange termijn van dit middel niet bekend. Veel risico’s werden namelijk nog niet onderzocht. Daarbij is dit een MRNA-vaccin, een experimentele techniek die niet eerder voor immunisatie op mensen toegepast werd. Feitelijk is het geen vaccin maar een gentherapie. Dit brengt onbekende risico’s met zich mee die we de komende jaren mogelijk gaan zien. Als arts is het toedienen van dit middel onverenigbaar met de afgelegde Eed (van Hippocrates) en de Verklaring van Helsinki.

Bijwerkingen

Voor de korte termijn zijn een aantal ernstige bijwerkingen bekend die in de Verenigde Staten een aantal jongeren het leven kostte. De Gezondheidsraad erkent bijvoorbeeld als bijwerkingen myocarditis en pericarditis, respectievelijk ontsteking van de hartspier en ontsteking van het hartzakje. In Europa werden tot nu toe 248 gevallen gemeld. Dit is waarschijnlijk slechts een fractie van het werkelijke aantal. In Europa stierven inmiddels meer dan 16,5 duizend mensen na een COVID-19-vaccinatie.

Risico’s

Een ander gebrek is dat geen dose finding studies plaatsvonden. Dit is gebruikelijk en noodzakelijk omdat jongeren een van volwassenen afwijkend lichaamsgewicht hebben. Onderzoeken naar de gevolgen voor de vruchtbaarheid, genotoxiciteit en carcinogeniteit vonden evenmin plaats. De Gezondheidsraad stelt in het advies dan ook ten onrechte dat het middel veilig is. Enerzijds zijn veel risico’s onbekend omdat de onderzoeksfase nog loopt. Anderzijds weten we dat er ernstige bijwerkingen en zelfs overlijdens optreden.

Geen gezondheidsvoordeel

Kortom, er is geen gezondheidsvoordeel te behalen met het injecteren van jongeren. Dit dient het doorslaggevende criterium te zijn bij een behandelingsbeslissing.

Aansprakelijk

Op basis van het hiervoor gestelde is het ethisch en rechtens onaanvaardbaar om gezonde jongeren aan enig risico van experimentele vaccins bloot te stellen. De arts die desondanks besluit om jongeren te injecteren, handelt in strijd met hetgeen een behoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt en loopt daarmee het risico strafrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk gesteld te worden in het geval van vaccinatieschade of overlijden. Wij verzoeken u dringend de uitzendingen van Blckbx over dit thema te bekijken. De links treft u hieronder aan.

Ouders

De Gezondheidsraad adviseert verder dat ouders van jongeren buiten spel gezet mogen worden en dat zij zelf kunnen beslissen of zij gevaccineerd worden. De Gezondheidsraad hanteert hier een onjuiste wetsuitleg. Als een twaalf tot zestienjarige een weigering van de ouders naast zich neer wil leggen, moet er sprake zijn van een weloverwogen wens. De hulpverlener mag in dat geval de verrichting alleen doen indien dit in het belang van de patiënt is (artikel 7:450 BW). In dat geval doet de hulpverlener er volgens de wetsuitleg goed aan het met de ouders gevoerde overleg schriftelijk vast te leggen. De arts of hulpverlener mag nimmer aannemen dat er toestemming van de ouders is omdat de jongere alleen verschijnt. De mededelingen van de Gezondheidsraad op dit punt zijn onverantwoord. Wij wijzen u erop dat de Staat tijdens de rechtszitting benadrukte dat de arts eindverantwoordelijk blijft. Ook dit fragment vindt u in de hieronder gelinkte uitzendingen.

Informed consent

Mochten ouders en kind gezamenlijk de wens uitspreken om tot vaccinatie over te gaan, dan dient u aan de eisen van informed consent te voldoen. Ten overvloede: de wens om op vakantie te gaan of de grootouders beschermen, kan nimmer een valide reden vormen om de toediening van deze injectie aan minderjarigen te rechtvaardigen. Temeer daar het hier een medisch experiment betreft. Wij vertrouwen erop dat u de juiste afwegingen maakt en uw patiënten actief afraadt dit middel te nemen. Doet u dat niet, dan bent u persoonlijk aansprakelijk. Wij adviseren u om de inhoud van deze brief tijdens een supervisie bijeenkomst met uw collega’s te bespreken. Tot slot adviseren wij u om met uw verzekeraar in gesprek te gaan over de vraag in hoeverre er een dekking bestaat bij schade als gevolg van het toedienen van experimentele vaccins.

Meer weten? Zie verder deze PDF met verwijzingen en linken: https://www.jaapspiering.nl/covid/vaccinatie_uitnodiging.pdf