OVERHEID HEEFT ZICH GEVRIJWAARD VAN (STRAF)VERVOLGING!

 

OVERHEID HEEFT ZICH GEVRIJWAARD VAN (STRAF)VERVOLGING EN ZICH ZELF DUS GELEGALISEERD TEGEN U MISDADEN TE MOGEN PLEGEN EN WENSEN DIT FEIT NIET OP TE HEFFEN?

Stemming Initiatiefvoorstel Opheffing strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijk rechtspersonen!

Initiatiefvoorstel Opheffing strafrechtelijke immuniteiten

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidingsgevers (30538). ZO OOK GESTELD ART 51 SR ART 140 SR

(Zie vergadering van 27 oktober 2015.) dus vrijstelling van strafrecht.

https://www.eerstekamer.nl/verslagdeel/20151110/initiatiefvoorstel_opheffing?fbclid=IwAR0Se4JzXdi64PCbKxaHG-CfgNHeuqxGaG045wDO2WPmKQ2k6xwKrUoEGrg

WAT REACTIES OP DIT VOORSTEL IN REDEVOERING VOOR HET VOORSTEL!:

Naar de mening van de SP-fractie levert het voorliggende wetsvoorstel een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de democratische rechtsstaat. Een moderne democratische overheid kan het zich naar onze mening niet langer permitteren om, waar de overheid haar burgers strafrechtelijk vervolgt, zichzelf een vrijbrief te geven. Dat sommige partijen er niettemin voor kiezen om de bestaande strafrechtelijke ongelijkheid te handhaven met een beroep op het primaat van de politiek-bestuurlijke verantwoording acht de SP-fractie onbegrijpelijk.

Kenmerkend voor de rechtsstaat is dat degene die de regels stelt, zich ook volgens die regels heeft te gedragen. In het merendeel van de gevallen gaat dat in Nederland goed en voorziet, indien de overheid betrokken is, het democratisch proces in herstel. Slechts voor een klein aantal ernstige incidenten kan nu geen gerechtigheid geschieden. Daarmee lijkt de overheid aan het recht te ontkomen. Dit wetsvoorstel wil dat gat dichten. De fractie van de ChristenUnie steunt dat uitgangspunt, maar heeft ook stevige twijfels geuit over de bijkomende gevolgen van de opheffing van de strafrechtelijke immuniteit van de overheid.

DE VERTEGENWOORDIGING WAS:

Tegenwoordig zijn 67 leden, te weten:

Van Apeldoorn, Atsma, Backer, Barth, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, Dercksen, Peter van Dijk, Diederik van Dijk, Don, Duthler, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Ganzevoort, De Graaf, De Grave, Van Hattem, Hoekstra, Ten Hoeve, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Van Kesteren, Koffeman, Köhler, Kok, Kops, Kox, Krikke, Kuiper, Lintmeijer, Markuszower, Martens, Meijer, Nagel, Nooren, Oomen-Ruijten, Pijlman, Postema, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Van Rooijen, Ruers, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Sent, Stienen, Van Strien, Swagerman, Teunissen, Van de Ven, Verheijen, Vos, Vreeman, De Vries-Leggedoor, Van Weerdenburg en Wezel,

en de heer Van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie,

alsmede de heer Oskam, lid Tweede Kamer en de heer Recourt, lid Tweede Kamer.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de VVD, het CDA, de OSF en D66 ertegen, zodat het is verworpen.

Uw wenst de videobeelden hier van terug zien?

Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 10 november 2015

Parlementair jaar 2014/2015, 7e vergadering

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 13.58 uur

zie video hier: https://www.eerstekamer.nl/verslag/20151110/verslag

Over de auteur: Michael Van Leeuwen
administrator