WAT IS AUTONOMIE?

Ik hoor telkens de meest wilde verhalen dus dacht leg dit feit even uit!

1. Autonomiebeginsel

= De vrije, gelijke Mens en autonome burger kan “vrij handelen” naar zijn eigen inzichten regelen, obv een principieel zelfbeschikkingsrecht, gelijkheidsbeginselen en beschikt over een individueel eigendomsrecht. De wetgever gaat uit van de veronderstelling dat partijen zelf het beste in staat zijn om hun afspraken vorm te geven, het autonomiebeginsel. Het betekent in dit verband dat de meeste regels in het vermogensrecht BW 3 van regelende aard zijn: regelend recht, wat in het burgerlijk recht overeenkomt met aanvullend recht. Dat zijn regels die gelden voor zover partijen niet anders overeenkomen. Aanvullend recht, ook wel suppletief recht, is het geheel van rechtsregels in het verbintenissenrecht BW 6 dat een aanvullende werking heeft op het dwingend recht.

● Bekwaamheid is de regel en onbekwaamheid de uitzondering.

U heeft uw publiekrechtelijk mensenrechten en uw privaatrechtelijk zakelijk handels rechten op school geleerd, zo de overheid dit verplicht was te doen, gesteld in art 26 lid 2 UVRM? Nee? Wel dat heeft een rede dan zou u geweten hebben dat u een vrij zelfstandig autonoom mens in de gelijkheid van ieders recht bent! U bent niets minder of meer dan welk ander mens dan ook.

Begin bij het begin art 1 UVRM, (vrij mens) art 1 Grond wet, (gelijkheidsbeginsel) art 1 Burgerwetboek 1 titel 1 art 1 Vrij mens in rechten en bevoegd dit recht te gebruiken.

Dus als u IN persoon stapt! ( Op uw het juridisch instrument persona het rechtssubject gebruiken wilt, UW handelsnaam de achternaam is dat een vrije keus geen plicht!

Artikel 1:1 BW

1.

Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.

2.

Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.

persoonlijke dienstbaarheid / horigheid

staatsrecht (mensenrechten) – bij wet en verdragen verboden vorm van onderdanigheid.

⇒ Wilsautonomie = Ieder rechtssubject kan zijn eigen rechtsleven invullen naar believen

en de rechtshandelingen stellen die hij nodig of nuttig acht.

● volwaardige wil (art 3:33 BW)

● benadeling enkel nietig indien uit wet voortvloeien (art 365 sr art 366 sr art 284 sr art 285 sr art 285b sr art 326 sr art 317 sr art 225 sr art 226 sr art 227 sr enz enz.

• nietigheid privaatrechtelijk is elk strafbaar feit van de wet en vernietigbaar via wetgeving art 3:44 BW art 3:49 BW art 3:50 bw art 3:53 bw als ook in geval van misleiding en dwaling art 6:228 BW Je hebt het recht het privaatrecht te gebruiken maar dus ook te vernietigen de verbintenis op te heffen en er weer uit te stappen.

● Beperking: Dwingend recht (niet van afwijken Dwingend recht is het geheel van rechtsregels waarvan niet mag worden afgeweken. In het burgerlijk recht (privaat civiel recht) staat de vrijheid van de mens en burger voorop, vooral in het verbintenissenrecht. Dat wil niet zeggen dat de wet geen regels geeft, allesbehalve. Drie, in zekere zin zelfs vier boeken van het Burgerlijk Wetboek in Nederland geven zeer gedetailleerd regels voor alle mogelijke eventualiteiten die zich kunnen voordoen als twee personen of twee of meer partijen gewild – dan is er sprake van een overeenkomst – of ongewild – dan is er meestal sprake van onrechtmatig en wederrechtelijk handelen een rechtsbetrekking met elkaar aangaan. )

● Nuances: Vertegenwoordiging (wanneer je jezelf laat vertegenwoordigen geef je je autonomie en vrijheid van handelen uit handen) Houd in dat geval wel rekening met boek 6 verbintenissenrecht jij ook aansprakelijk bent voor wat jouw vertegenwoordiger doet! Art 6:172 BW

2. Wettelijkheids – of legaliteitsbeginsel

= Natuurlijke personen kunnen enkel rechtspersonen laten ontstaan in de gevallen en onder

de voorwaarden die de wet bepaald. Ook zij dienen de regels in privaatrecht te volgen ook de overheid via art 2:5 BW en de rechtspersoon heeft geen wil dus iemand binnen de rechtspersoon dient de wil op een rechtsgevolg in rechtshandelingen te verklaren art 3:33 BW

De wilsvertrouwensleer, grondslag: Art. 3:33 jo. 3:35 BW Het probleem is echter dat wil en verklaring, vanwege verschillende redenen, nog wel eens uit elkaar willen lopen. De vraag die ontstaat is dan: ‘wat heeft voorrang? De schijn van de verklaring of de afwijkende wil?

Antwoord: je gedraging Art. 3:35 BW (gerechtvaardigd vertrouwen) stelt dat de schijn voorgaat, voor zover de wederpartij erop heeft mogen vertrouwen dat de verklaring welgemeend was. De Recht Handeling komt dan dus gewoon tot stand. In de vertrouwensleer is dus eigenlijk het VERTROUWEN dat de wederpartij aan de verklaring had mogen toekennen, doorslaggevend.

Heel erg gevaarlijk word het dan ook als die AANNAME op art 3:61 BW word genomen.

3 Wilsleer

= Een rechtssubject (persona mens IN persoon) kan maar gebonden zijn door zijn wil wanneer dat de werkelijke wil is.

● Ongewilde discrepantie: Wilsleer primeert (gecorrigeerd door vertrouwensleer)

● Gewilde discrepantie = veinzing/simulatie: Inter partes geldt de wilsleer

4 Vertouwensleer

= Een derde mag uitgaan van de geuite wil, in plaats van de werkelijke wil, indien hij er

redelijkerwijs mocht van uit gaan dat de geuite wil met de werkelijke wil overeenkomt.

→ ontwikkeld door rechtspraak en is een van de verschijningsvormen van de

vermaatschappelijking vh privaatrecht.

⇒ corrigeert de wilsleer

● Gewilde discrepantie = veinzing, simulatie

● Ongewilde discrepantie tussen de werkelijke en geuite wil

● Onvolwaardige wil

● Schijnmandaat

●⇒ Als bron van verbintenissen?

5 Consensualisme (instemmen met!)

= Overeenkomst komt tot stand door loutere wil overeenstemming

= Vorm-vrij → consensualisme is de regel, plechtige of zakelijke contracten de uitzondering

Het consensualisme houdt in dat een overeenkomst louter door de wilsovereenstemming tot stand komt, zonder enige andere formaliteit. Het consensualisme is één van de drie componenten van de wilsautonomie. De wilsautonomie houdt in dat iedere persoon vrij is om zijn of haar rechten en plichten te bepalen en dus vrij is om te contracteren.

De wilsautonomie bevat drie belangrijke componenten, namelijk:

• de contractvrijheid,

• de bindende kracht van de overeenkomst en

• het consensualisme.

Het consensualisme is dus één van die componenten.

“Tot de geldigheid van een overeenkomst zijn vier voorwaarden vereist:

– De toestemming van de partij die zich verbindt;

– Haar bekwaamheid om contracten aan te gaan;

– Een bepaald voorwerp als inhoud van de verbintenis;

– Een geoorloofde oorzaak van verbintenis.”

Het principe is dat elke overeenkomst een consensueel karakter heeft, tenzij anders bepaald. Zo is de wilsovereenstemming bij een koopovereenkomst bijvoorbeeld ook voldoende voor de totstandkoming ervan. Hierbij is enkel overeenstemming over de zaak en de prijs vereist, en dus niet de materiële overhandiging van de zaak. Zo komt een huurovereenkomst ook tot stand door wilsovereenstemming.

Over de auteur: Michael Van Leeuwen
administrator

2 thoughts on “WAT IS AUTONOMIE?”

 1. Servé avatar Servé schreef:

  Hoe zit het nou met de belastingheffing en de Wet op de inkomstenbelasting in het algemeen. Ik heb overeenkomst met het bedrijf Staat der Nederlanden noch
  het bedrijg Belastingdienst. En ik woon ook nog eens in het buitenland.

  1. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

   Om nu niet duizenden keren de zelfde vragen te moeten beantwoorden en uit te leggen, wat dan nog niet begrepen word in 1 keer, hebben we voor jullie video,s gemaakt. https://www.vrijheidsrechten.nl/lessen-in-het-recht-volgen/ In deze serie video’s nemen we u stap voor stap mee in een reis door de wet uw rechten daarin te leren.

   U gaat uw recht herkennen zo u direct kunt regeren op hen die uw rechten schenden.

   EXAMEN VRAGEN Verzorgt door Regillio Vriesde

   Bij deze video’s is het nu mogelijk uw kennis opgedaan via video’s te toetsen via een Multiple choice-tentamen vragen.

   Gebruik voor je zelf toets examen vragen de link onder de video!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.