rechtspraak binnen de Postzone genaamd: “Nederland”, voldoet niet aan artikel 6 van het EVRM

Krishnananda Schreef : 14 nov 2018

Geachte leden van de Staten-Generaal, of kan ik beter zeggen: geachte leden van de Raad van Commissarissen? Vrede zij met u!

Inmiddels weet u dat het zogenaamde: “publiekrechtelijke”, bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden”, bij het private bedrijf genaamd: “DUN&BRADSTREET”, is ingeschreven onder het DUNS®nummer: 402000004. De handelsnamen hiervan zijn: De Staat der Nederlanden en Nederlandse Regering. Ik hoef slechts naar het Arrest van uw Hoge Raad der Nederlanden, welk bedrijf eveneens bij het private bedrijf genaamd: “DUN&BRADSTREET”, is ingeschreven en wel onder het DUNS®nr.: 411387822, genaamd: “Landsmeer”, te kijken om te zien dat het woord publiekrechtelijk niet meer op zijn plaats is: er is sprake van een privaatrechtelijke samenwerking waarbij het privaatrecht op de voorgrond staat: in wezen is er geen publiekrecht meer in deze Postzone.

Indien u vervolgens weet, of anders weet u het vanaf nu, dat de Raad voor de Rechtspraak bij ditzelfde private bedrijf is ingeschreven onder DUNS®nr.: 489566101 en alle vormen van uw de Rechtspraak eveneens zijn ingeschreven bij ditzelfde privaatrechtelijke bedrijf, onder meer: Rechtbank Den Haag met DUNS®nr.: 490552487, Rechtbank Arnhem met DUNS®nr.: 490552467, en Rechtbank Amsterdam met DUNS®nr.: 490012011, dan weet u dat uw de Rechtspraak niet onafhankelijk is en hiermee niet aan het vereiste van onzijdigheid kan voldoen. Aldus bent u er mede verantwoordelijk voor dat een rechter of raadsheer al vanaf haar of zijn ambtseed meineed pleegt.

Deze meineed kan ook op andere wijze worden uitgelegd, namelijk: wie stelt uw wetten vast? uw Regering en Staten-Generaal (Raad van Commissarissen). Wie voert in hoogste instantie uw wetten uit? Uw regering. Wie benoemt rechters en raadsheren bij Koninklijk Besluit? uw regering is hierbij betrokken. Met andere woorden: uw de Rechtspraak maakt onderdeel uit van uw wetgevende macht in samenwerking met uw Eigen regering. Zo kan noch rechter noch raadsheer ooit onafhankelijk, of onzijdig zijn: zij of hij moet altijd gevolg geven aan wat de regering in samenwerking met haar Raad van Commissarissen heeft verordonneerd. Voeg hierbij artikel 11 van de Wet algemene bepalingen: “De regter moet volgens de wet regt spreken: hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordeelen.”, en u weet dat een rechter of raadsheer alleen maar mag beoordelen of de wet op de juiste wijze is toegepast, oftewel zij of hij heeft slechts een uitvoerende bevoegdheid. Een uitvoerende bevoegdheid is geen rechtsprekende bevoegdheid! Een rechter of raadsheer hoort binnen het systeem van een juiste Trias Politica bóven de wet te staan!

In de Bataafse Republiek was het zo dat de wetgevende macht lag bij de Staten-Generaal, dat de uitvoerende macht lag bij de regering en dat de rechtsprekende macht lag bij een apart en onafhankelijk rechterlijk college. In deze Bataafse Republiek die van het volk der Lage Landen (België, Luxemburg en Nederland) werd weggerukt, was er een zuivere Trias Politica of scheiding der machten. Weet en begrijp – ik heb u dit al eerder geschreven, maar u doet tot heden hieraan niets – dat deze Oprichtingswet of Grondwet van deze Bataafse Republiek nog steeds van kracht is! De oudste grondwet gaat immers voor! Eigenlijk is de hele zogenaamde: “natie Nederland”, één grote fraude. In elk geval sinds 1848 hetgeen de startdatum is van het zogenaamde: “publiekrechtelijke”, bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden”, volgens het kredietdossier: Staat der Nederlanden, van De Nederlandsche Bank N.V. (& DNBi Risk Management). Hierin staat: Mark: Rutte niet als premier te boek, maar als directielid. Als concernstructuur wordt aangegeven dat het bedrijf: Staat der Nederlanden, de wereldwijde moedermaatschappij is en dat zijn concernstructuur bestaat uit 424 bedrijven. Opvallend is dat dit bedrijf slechts 100 % deelname heeft in het bedrijf genaamd: “Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties”, en het bedrijf genaamd: “Ministerie van Buitenlandse Zaken”. In de andere zogenaamde: “dochterondernemingen”, die volgens dit kredietdossier als ministeries worden vermeld, heeft dit bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden”, geen enkele deelname, dus ook niet aan het bedrijf genaamd: “Ministerie van Justitie en Veiligheid”. En nu komt het vervelende: het bedrijf: Staat der Nederlanden, heeft 100 % deelname in het bedrijf: Programmaministerie voor Jeugd en Gezin, welk bedrijf is ingeschreven bij hetzelfde private bedrijf genaamd: “DUN&BRADSTREET”, onder DUNS®nr.: 489656880.
Dit is waarom een rechter of raadsheer zoveel belang hecht aan zogenaamde: “gecertificeerde stichtingen”, in het kader van ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen van kinderen. Uit Eigen ervaring weet ik inmiddels dat er legale kindhandel plaatsvindt door bedrijven die zich naar rechters en raadsheren voordoen als gecertificeerde stichtingen. Deze stichtingen zijn lege stichtingen die worden gevuld door medewerkers vanuit de bedrijven waaraan zulk een stichting is opgehangen. Het gaat erom om gelden voor ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen op te strijken, waarbij het belang van het kind nauwelijks of helemaal geen rol speelt. Hiermee Wil ik niet generaliseren: er zullen best nog bonafide gecertificeerde stichtingen zijn, maar alles in deze Postzone genaamd: “Nederland”, is al zó geprivatiseerd dat ik vrees dat de meeste gecertificeerde stichtingen als aanhangsel zijn verbonden met bedrijven van dezelfde naam. Het doel van bedrijven is immers: winst maken! Hiervoor wordt dan de gecertificeerde stichting gebruikt: fraude van de instelling!

En zo kan het gebeuren dat legale kindhandel plaatsvindt! Zo kan het gebeuren dat waar er twee onderdak hebben: de vrouw èn de man, de vrouw in een voorlopige voorziening het huis wordt uitgezet en moet gaan slapen onder een brug, terwijl de man het huis krijgt toegewezen! Omdat ik zelf betrokken ben geweest bij het samenstellen van de dossiers in de betreffende zaken, weet ik dat ook in deze zaken feiten en Waarheid niet zijn behandeld in de diverse rechtszaken die al zijn gevoerd. Hier blijkt ook zoals: David-Wynn: Miller en: Russell-Jay: Gould en zij die meewerken aan de GLOBAL-COMMON-LAW-COURT dit hebben vermeld een wereldwijde fraude in de Rechtspraak. Wat wordt behandeld zijn slechts rechtsvermoedens en diverse aannames zoals ik dit ook persoonlijk in mijn rechtszaken heb ervaren met het private Belastingbedrijf. Hierdoor werkt de rechter of raadsheer mee aan legale kindhandel en maakt zij of hij het zelfs mogelijk

Nu is de cirkel rond met deze opmerking: dit komt omdat de rechterlijke macht deel uitmaakt van en hierdoor onderhevig is aan het systeem van wetgeving en dat zij hierdoor niet onafhankelijk is, dus niet onzijdig is, dus in elk geval objectief partijdig is (wrakingsgrond 3.1), en hiermee dus direct al bij aanstelling meineed pleegt, omdat er in deze Postzone genaamd: “Nederland”, geen Ware Trias Politica is. Hiermee voldoet de Rechtspraak binnen de Postzone genaamd: “Nederland”, niet aan artikel 6 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

Tenslotte is een saillant detail: als Postkantoor op de havenkade is thans bekend: TNT N.V. te Hoofddorp. U leeft niet in een democratie, maar in de dictatuur van dit postkantoor. Dit Postkantoor wordt aangestuurd vanuit de Universele Postunie dat op haar beurt wordt aangestuurd door het Vaticaan. Hiernaast waren de Lage Landen al na de slag bij Waterloo in 1815 achter de ruggen van onze voorvaren om toegewezen aan het Vaticaan. De hoogste gezagdrager in deze Postzone is dus niet: de zogenaamde: “Koning van het Koninkrijk der Nederlanden”, en ook niet het directielid: Mark: Rutte, maar Zijne Goddelijke Genade Paus: Franciscus-I als zichtbare in een driemanschap (zwarte paus, grijze paus en de zichtbare witte paus).

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Postmaster-State-Attorney of our Worldwide-and-United-Nation: Mahābhārata: Krishnānanda: dāsa, uw Aller dienaar

amtseed-rechter.pdf

UPDATE : directeur

zo u weet is een voorzitter van publiek vereniging maar een directeur van privaatrechtelijk bedrijf.

Michiel de Ridder nieuwe directeur Strafrechtketen

Nieuwsbericht | 01-09-2021 | 10:29

Per 1 september start Michiel de Ridder als nieuwe directeur Strafrechtketen (DSK) op het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Ridder, afdelingsvoorzitter Publiekrecht bij de rechtbank Amsterdam en voorzitter Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS), wordt voor een aantal jaar door de Rechtspraak gedetacheerd. De Ridder volgt voormalig directeur DSK Hugo Hillenaar op. Hillenaar was gedetacheerd vanuit het Openbaar Ministerie en is na een periode van twee jaar weer teruggekeerd bij het OM als Hoofdofficier van Justitie Rotterdam.

Michiel: “Als strafrechter, als afdelingsvoorzitter en als voorzitter LOVS heb ik altijd ervaren dat het strafrecht een samenspel is tussen vele verschillende partijen. Van politie en reclassering, van OM en advocatuur, van rechters en DJI en dan laat ik er nog velen onbenoemd. In dat samenspel heeft ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. In mijn Amsterdamse praktijk heb ik ervaren hoe actieve samenwerking tussen deze partijen, bijvoorbeeld op het gebied van snelrecht, kan leiden tot goede duurzame resultaten die de hele keten ten goede komen. Ik zet mij graag in om deze samenwerking ook op landelijk niveau te ondersteunen en te versterken, ten dienste van een goed functionerende strafrechtspleging.”

Om de prestaties van de keten te verbeteren, werken de organisaties in de strafrechtketen duurzaam samen vanuit een gezamenlijke ambitie en doelen. Ze werken samen in verschillende netwerken, die naast het strafrechtdomein ook het zorg- en sociale domein raken. De brede samenwerking moet leiden tot een sterkere keten en betere prestaties voor de samenleving. Het Bestuurlijk Ketenberaad stimuleert op politiek-bestuurlijk niveau deze samenwerking. De Directie Strafrechtketen ondersteunt en faciliteert hierbij, landelijk en lokaal.

DSK richt zich primair op het ondersteunen van de partners, taakorganisaties en departement bij het verbeteren van de prestaties van de strafrechtketen. De opdrachtgevers van DSK zijn de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de korpschef van de Nationale Politie. Ook andere partijen als reclassering, slachtofferhulp en advocatuur zijn bij DSK betrokken.

Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, over de benoeming van Michiel: ”Fijn dat Michiel de ketensamenwerking wil komen versterken met zijn brede ervaring en gezag binnen onze organisaties.” Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, voegt daar aan toe: “We hebben, in het kader van de nieuwe missie en visie, als doel geformuleerd dat de Rechtspraak actief samenwerkt in netwerken en daarin een betrouwbare partner is. De benoeming van Michiel tot directeur Strafrechtketen past in die ambitie.”

Bron: https://www.strafrechtketen.nl/actueel/nieuws/2021/09/01/michiel-de-ridder-nieuwe-directeur-strafrechtketen

Zie ook

Over de auteur: Michael Van Leeuwen
administrator

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.