RECHT EN GELIJKHEID IN RECHT IS JOUW GELIJK!

Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld; And the wil to be free!

Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat iedere mens (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent. Het gelijkheidsbeginsel kan gerekend worden tot de gelijkheidsrechten onder de grondrechten en/of mensenrechten en is vastgelegd in veel internationale verdragen. Het beginsel heeft met name betrekking op gelijke behandeling ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele geaardheid of burgerlijke staat. Let wel, Mensenrechten is iets anders dan Burgerrechten het zijn beiden jouw recht, maar jij kiest als mens of jij wil handelen in privaatrechtelijk burgerechten. De wil is jouw vrijheid welke door de gehele wet geschreven staat. Niemand heeft het recht jouw recht te schenden. Niemand heeft het recht een ander het recht te geven jouw rechten te schenden.

Artikel 1 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 1: Grondwet Gelijke behandeling en discriminatieverbod.

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

GELIJKE GEVALLEN: PUBLIEKRECHT OF PRIVAATRECHT.

Publiekrecht de wet zijde strafrecht.
Eerste Boek. Algemene bepalingen Titel I. Omvang van de werking van de strafwet

Artikel 2
De Nederlandse strafwet is toepasselijk op >>ieder<< die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt.

Privaatrecht de wetgeving civiel recht = burgerrecht
Artikel 1:1BW.
1. Allen die zich in Nederland bevinden, zijn >>vrij<< en >>bevoegd<< tot het genot van de burgerlijke rechten.
2. Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld
.

Jouw wilsverklaring in PERSONA = PRIVAATRECHTELIJK de persoon is geen mens maar het masker waar in de mens onder een andere naam dan zijn geboorte naam als mens handelt de achternaam. Het juridisch instrument van de mens!

Wanneer er een verandering in jouw recht optreed is dat om dat jij dat wil, de rechtsgevolgen van die handeling hebben dan ook jouw wilsverklaring nodig, wil dit handelen niet tegen het recht van de wil gekant zijn. De wederrechtelijke handeling is dus strafbaar en van rechtswegen nietig!

Artikel 3:33 BW
Een rechtshandeling >>vereist<< een op een rechtsgevolg gerichte >>wil<< die zich door een >>verklaring<< heeft geopenbaard.

Alleen de mens heeft een wil, de mens in zijn ondergeschikte recht (privaatrecht) is dus in persoon van zijn personage, de acteur van zijn masker persona, het rechts subject natuurlijk persoon. Een rechtspersoon is een fictie die heeft geen wil alleen een natuurlijk persoon in die fictie rechtspersoon heeft als mens een wil.

Artikel 3:7 BW
Een afhankelijk recht is een recht dat aan een ander recht zodanig verbonden is, dat het niet zonder dat andere recht kan bestaan.

Als de mens sterft, sterft ook het vermogen zijn wil te verklaren als mens in zijn mensenrechten en dus kan het privaatrechtelijk recht als afhankelijk recht van het menselijk recht niet meer worden uitgeoefend. Hier voor is de laatste wilsverklaring bij notaris de enige oplossing de wil na de dood te laten doen gelden.

De mens is een vrij mens en zijn wil bepaalt in privé van zijn privaatrecht hoe en met wie hij handelt, af te wijken van zijn recht in privaatrecht bij overeenkomst van zijn wilsbeschikking. Inbreuk op dit recht is STRAFBAAR. ELKE VORM VAN DWANG BEDREIGING OF MISBRUIK IS NIETIG.

Artikel 3:11 bw
Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar ook indien hij ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen. Onmogelijkheid van onderzoek belet niet dat degene die goede reden tot twijfel had, aangemerkt wordt als iemand die de feiten of het recht behoorde te kennen.
Artikel 3:14 bw
Een bevoegdheid die iemand krachtens het burgerlijk recht toekomt, mag niet worden uitgeoefend in strijd met geschreven of ongeschreven regels van publiekrecht.

Strafrecht

Artikel 284

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:

1°. hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden, wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden;
2°. hij die een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden.

2. In het geval onder 2° omschreven wordt het misdrijf niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het gepleegd is.

Artikel 365

De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Het eerste wat u dus weten wil is:

A. Heeft u een machtiging inbreuk op mijn recht te maken?
B. Heb ik met uw organisatie een contractuele overeenkomst gezien u mij als rechts subject persoon aan spreekt?

Deze vragen naar het recht zijn van belang en strafbaar wanneer deze niet worden beantwoord art 227a en art 227b strafrecht.

U vrijheid even in een plaatje voor uw verder onderzoek naar uw vrijheid en uw recht!

Over de auteur: Michael Van Leeuwen
administrator

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.