Juridische kennisgeving in voortdurend pro forma bezwaar. Brief voor weigering van vertegenwoordiging.

Download van deze bief KLIK DEZE LINK

Aan: Huidig voorzitter kiesraad De heer W.J. (Wim) Kuijken

verblijf plaats: Zurichtoren, Muzenstraat 85, 2511 WB Den Haag.

Als mede de leden van kiesraad: Rudy Andeweg, Jacobine van den Brink, Peter Castenmiller, Aat de Jonge, Ronald Prins, Hestia Reukema-Gevers en Secretaris-directeur van de Kiesraad is Pamela Young.

E-mail: kiesraad@kiesraad.nl

En burgemeester zijnde voorzitter van college van het gemeente bestuur in vereniging.

[invullen: naam van uw burgemeester naam van uw gemeente]

Persoonlijk/vertrouwelijk!!

Let op briefgeheim art. 13 grondwet is van toepassing.

WAARSCHUWING!! Lees dit goed, dit is in uw belang art. 13 Grondwet.

Dit bericht is persoonlijk vertrouwelijk art. 13 Grondwet (briefgeheim) gericht aan geadresseerde.

Bent u niet de geadresseerde, gelieve dit document dan met spoed aan geadresseerde door te geven. U bent niet bevoegd dit document te lezen en/of te beantwoorden.

LET OP !! Negeert u deze waarschuwing dan wordt uw handelen een feitelijke handeling. Dit wordt in de rechtsdoctrine gebruikt als een technische benaming voor menselijke handelingen waar de wet een rechtsgevolg aan koppelt, ongeacht of dit rechtsgevolg beoogd is of niet. U pleegt dan een onrechtmatige daad.

De onrechtmatige daad is van rechtswege nietig en vervolgbaar op art. 2 Sr. en art. 201 Sr. In privaatrecht rust een aansprakelijkheid op de daad en daaruit voortvloeiende schade waarop een schadeclaim zal rusten als gesteld in art. 6:162 Bw. Indien u dit document aan geadresseerde bestemming onttrekt, opent of beschadigt, onbruikbaar maakt, weg maakt, of achterhoudt, pleegt u verduistering als gesteld in art. 322 Sr.

Van:

Voor-en-achternaam

Straat-en-huisnummer

postcode en woonplaats

In mijn hoedanigheid van toonder, trek ik, ondergetekende, hiermee mijn volmacht in aan uw verenigingen om mij te vertegenwoordigen en mijzelf te laten besturen.

Zo ook wil ik dat u mij uit uw persoons-bestanden verwijderd niet meer met mijn persoonsgegevens te handelen op mijn recht vergeten te worden en mij niet weer een uitnodiging een machtiging te geven te sturen.

Ik kan en zal gebruikmaken van het recht om mijn mensenrechten en mijn burgerrechten te beschermen. Ik beroep mij op deze Juridische kennisgeving in een voortdurend pro forma bezwaar.

Deze Juridische kennisgeving in voortdurend pro forma bezwaar is gericht tegen uw ongebreidelde besluiten en handelen in strijd met recht en wet, hiermee reken ik mede het experimenteren op mensen waarvan de gevolgen onoverzienbaar zijn en het plegen van strafbare feiten.

U heeft in uw bestuurlijke verantwoordelijkheid besluiten genomen en neemt tot op heden besluiten die in toenemende mate de rechten van de mensen in de wet schenden. Door deze onrechtmatige daden worden ook mijn rechten in termen van autonomie, gelijkheid en zelfbeschikking steeds verder ingeperkt. Ik wijs u er op dat uw discretionaire bevoegdheden door de publiekrechtelijk mensenrechten worden begrenst en samenspannen met uw handhavers tegen het recht daarin ook strafbaar is als gesteld in art. 285 Sr. met die dwang art. 365 Sr. / art. 284 Sr, art. 273f Sr. zo ook privaatrechtelijk nietig en vernietigbaar zijn.

Nu ik in aanname mede verantwoordelijk word gehouden voor uw daden, gesteld in art. 6:172 Bw. en uw handelen het oogmerk van art. 140 Sr. draagt, heb ik ook een plicht als gesteld in art. 135 Sr. hier melding van te maken.

Dit noodzaakt mij tot het u ter hand stellen van deze Juridische kennisgeving tegen al uw besluiten die:

• in het verleden ten nadele van het leven van mij en mijn medemens en onze vrijheid

in strijd met het recht genomen zijn;

• in het heden ten nadele van mijn leven en mijn vrijheid genomen worden;

• in de toekomst ten nadele van mijn leven en mijn vrijheid genomen zullen worden.

Het volgende stel ik met de grootst mogelijke klem:


1. Voor mij is het ontoelaatbaar dat mensen bij de ‘democratisch verkozen volksvertegenwoordigers’ niet meer aan kunnen geven of zij het wel of nìet eens zijn met de

handelingen die ‘hun’ vertegenwoordiger gaat verrichten. De realiteit is namelijk dat verkiezingsbeloften nauwelijks worden nagekomen, terwijl de machtiging (de stem) juist op deze beloften was gebaseerd op de ambtseed integriteitsbeginselen en ambtsplichten

2. Voor mij is het ontoelaatbaar dat niets wordt gedaan tegen de instandhouding van het systeem van schuldslavernij (creatie van geld uit niets en daar rente over vragen) waarin het Nederlandse volk door misleiding, list en bedrog art. 326 Sr. al generaties lang wordt afgeroomd van zijn toegevoegde waarde. Dit is een vorm van slavernij art. 274 Sr. art. 4 UVRM dan wel mensenhandel, hetgeen strafbaar is op de grondslagen van art. 273f Sr.

3. Voor mij is het ontoelaatbaar dat politici ‘Kamerbreed’ in belofte van ambtseed rechtsongelijkheid bevorderen art. 90quarter Sr. waaronder wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast STRAFBAAR ZIJN. En in die beleidsregels ook nog niet-levende rechtspersonen meer rechten toekennen dan levende mensen. Als ook met die regels onder rechtspersonen gediscrimineerd word met maatregelen. Met de ongeoorloofde uitvoering van die beleidsregels zien deze levende mensen hun mensenrechten grof geschonden worden. Dwingende, door bedreiging met geweld onontkoombare maatregelen van overheidswege deze veroorzaken grote economische, sociale en psychische problemen. De zogeheten coronamaatregelen zijn hier een voorbeeld van; het ‘dwingend’, sluitend bewijs om de noodzaak deze maatregelen rechtmatig te kunnen opleggen ontbreekt tot op heden.

4. Voor mij is het ontoelaatbaar dat u in uw besturen binnen ‘uw’ publieke vereniging gemeente niet-noodzakelijke, ongeoorloofde beleidsregels ten uitvoer laat brengen en deze laat handhaven. De pressie die hierdoor op mij ontstaat en op mijn medemensen die in de samenleving als particulieren en ondernemers participeren, maakt het menselijk bestaan voor mij en anderen tot een voortdurende strijd van ‘overleven’. Ten aanzien van ‘uw’ coronamaatregelen, waarvoor een feitelijke grondslag ontbreekt, ervaar ik de dreiging verplicht een mondkapje te moeten dragen als een helse werkelijkheid, net als de dreiging gedwongen te worden tot het ondergaan van vaccinatie en ID-tracking. Deze gebeurtenissen in de toekomst jagen mij angst aan, hetgeen neerkomt op geestelijke marteling conform art. 3 Evrm welke met uw plannen voorbedachte raden zijn als gesteld in art 303 Sr. Welke terroristische aanslag betekent tegen het volk. Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, was verkondigt en in wet geregeld dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking. Als kennis drager van deze feite en uw voornemens bent deze schending van mensenrechten, grondrechten en burgenrechten met nog harder maatregelen door te zetten in uw dwang en dwaling van recht en feiten art. 3:11 BW. Heb ik ook mijn plicht daarvan tijdig voldoende kennis te geven, hetzij aan de ambtenaren van de justitie of politie, hetzij aan de bedreigde. Waar ik in dit plicht art. 160 Sv. Art. 135 Sr. art. 136 Sr. ook opvolging aan zal geven. Welke nu ook uw plicht zijn en strafbaar zijn als u opzettelijk nalaat daarvan gelijke kennisgeving te doen art. 162 Sv. weten word geweten.

Bovenstaande maakt het voor mij moreel verwerpelijk en onmogelijk om u en uw organisatie nog op enigerlei wijze te erkennen noch te steunen. Met de kennis die ik nu van uw praktijken en die van uw handlangers bezit, heb ik ervoor gekozen om mijn uitgebrachte stem, landelijk, provinciaal en op gemeentelijk niveau in te trekken. Ik ben mij bewust geworden dat de verenigingen misbruik maken van omstandigheden, Misbruik van omstandigheden is aanwezig, wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid zo in mijn geval, bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden is dan ook een vernietigingsgrondslag in mijn privaatrecht welke dan ook met terugwerkende kracht bij deze vernietigt word art 3:53 lid 1 BW. Dit heeft als consequentie dat niemand meer voor of namens mij mag handelen. Ik neem hiermee het autonoom volledige gezag over mijzelf terug en ben daarmee ook het hoogste gezag over mijzelf, Sui Juris zo ook in mijn bevoegdheid om dit gezag onverhinderd uit te oefenen.

Voor alle duidelijkheid verklaar ik u het volgende:

Artikelen Juridische kennisgeving in voortdurend pro forma bezwaar

Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;

1. Ik heb de hoogste macht in het bepalen van mijn wil, hierbij gebruikmakend van mijn rechten in termen van zelfbeschikking, autonomie en gelijkheid. Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Art.3 UVRM

2. Ik heb de hoogste bevoegdheid om vanuit mijn rechten in privaatrecht te handelen en hoef daarin uw dienstbaarheden niet te dulden, art. 1:1 lid 2 Bw. en hoef niet aan uw organisatie dienstbaar te zijn (art. 273f Sr). Elke vorm van dwang is dan ook strafbaar. Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

3. Ik ben de gewettigde eigenaar en gebruiker van mijn juridisch handels instrument rechts subject persona op familienaam, als wel is dit mijn gebruikers recht art. 1:1 Bw. Eenieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet. art. 6 UVRM.

4. Het is aan mij en aan niemand anders om mijzelf te besturen of samen met andere te besturen. Dwang met vereniging mee te doen is een schendig van mijn menselijk recht art. 20 lid 2 UVRM welke onvoorwaardelijk is onder art. 30 UVRM en strafbaar in strafrecht bij inbreuken op dit recht. Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden.

5. Ik sta onder geen beding enig mandaat, enige bevoegdheid of enige machtiging af aan een publiekrechtelijk mens of lichaam, een persoon c.q. rechtspersoon, een organisatie, een politieke vereniging, een stichting, een ANBI uit het publieke domein of welke andere juridische entiteit ook, waaruit rechtsgevolgen voortvloeien die mijn vrijheid als mens beperken anders dan bij mijn uitdrukkelijke vrije wil op schrift met naam en toenaam en juist ondertekend als bedoeld in art. 3:33 Bw.

6. Ik verleen aan niets en niemand het recht om mij vanuit algemene bestuurlijke regelgeving van clubs of verenigingen c.q. bedrijven verplichtingen op te leggen die mijn publiek- en privaatrechtelijke rechten schenden art. 30 UVRM onvoorwaardelijk

7. Ik verleen aan niets en niemand het recht om mij als/in natuurlijk persoon te dwingen, dus buiten mijn vrije wil te bewegen, tot het aangaan van overeenkomsten, het afnemen van dienstverlening en/of het verrichten van betalingen.

Aldus is mijn besluit en niemand anders kan of zal hierover zeggenschap hebben.

Bezwaar maak ik bij voortduring, aangezien mijn levenstijd van 24 uur per dag en 365 dagen per jaar ontoereikend is om afdoende kennis te nemen van alle besluiten die uw organisatie, vereniging, stichting of bedrijf neemt, voornemens is te nemen of reeds heeft genomen. Redelijkerwijs kan niet van mij worden gevergd om al die besluiten in volledigheid te lezen, volgen, bij te houden, te begrijpen en verstaan om op weloverwogen wijze ‘tijdig’ bezwaar op al die besluiten te kunnen maken. Mijn stilzwijgen geeft u uitdrukkelijk geen recht inbreuk te maken op mijn recht of uw discretie van bevoegdheid daarin te schenden in uw onbehoorlijk bestuur en schendingen van fairplay beginselen. De helft +1 heeft geen recht het recht van de andere helft te schenden, als twee wolven en een schaap die democratisch besluiten wat er gegeten zal gaan worden.

Mijn ‘voortdurend bezwaar’ is niet alleen van toepassing op alle besluiten die uw organisatie, vereniging, stichting of bedrijf neemt en/of voornemens is te nemen. Zij geldt tevens ten aanzien van alle besluiten die in het verleden zijn genomen. Besluiten waarop ik volgens u vrijheid van menig in verenigings-regeltjes destijds bezwaar had moeten maken, wat ik door onwetendheid niet heb gedaan, schaden mijn belang tot op de dag van vandaag. Het is mij erom te doen alle tijd en gelegenheid te hebben om te identificeren welke besluiten uwerzijds mij materieel en immaterieel in mijn persoonlijke levenssfeer benadelen en benadeeld hebben, opdat ik de verantwoordelijken hiervoor (alsnog) hoofdelijk er voor verantwoordelijk en/of persoonlijk aansprakelijk kan stellen.

U heeft geen jurisdictie over mijn competentie van mijn vermogensrecht in macht van mijn rechtsbevoegdheid. Dat is mijn autoriteit in autonomie van mijn jurisdictie.

Ingevolge verklaar ik al uw rechtshandelen in uw medebesturen nietig op grond van art. 3:44 Bw, 3:49 Bw. 3:50 Bw. En art 3:53 Bw en trek ik mijn volmacht aan uw organisaties in om (mede) namens mij te besturen. Door deze intrekking met terugwerkende kracht op dwaling stel ik mij aldus levenslang veilig tegen uw persoonlijke vrijheid van meningsuiting in aanname op art. 3:61 Bw. dat u namens mij met gebruikmaking van mijn burgerlijke identiteit onder familienaam nog langer ‘mag besturen’.

1:1 Bw. lid 1: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.’


1:1 Bw, lid 2: ‘Persoonlijke dienstbaarheden van welke aard of onder welke benaming ook worden niet geduld.’

U heeft de plicht uw opvolger(s) (burgemeester) maar ook de directeur(en) van uw gemeente van deze juridische kennisgeving te verwittigen.

Weten is nu geweten.

Als er onverhoopt juridisch nog enigen verbintenis bestaat, die ik of uw organisatie voor mij is aangegaan en bij deze niet beëindigt is, wens ik daar met grote spoed van op de hoogte gesteld te worden.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te

____________________________________________________________________

[Invullen: woonplaats]

____________________________________________________________________.

[Invullen: datum]

____________________________________________________________________

[Invullen: handtekening]

Over de auteur: Michael Van Leeuwen
administrator

6 thoughts on “Juridische kennisgeving in voortdurend pro forma bezwaar. Brief voor weigering van vertegenwoordiging.”

 1. Reinier Vanes avatar Reinier schreef:

  Wauw Michael!

  Wat een goed stuk weer.
  Echter 1 vraag.
  Ik heb gehoord dat je bij de politie kunt aangeven dat je soeverein bent en ze dit dan in hun database zullen vermelden. Als ze je dan een keer aanhouden zien ze meteen dat je soeverein bent en hoeft dan niet iedere keer het hele verhaal aan ze uit te leggen. Of gaat de burgermeester dit nu doorgeven aan ze?

  1. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

   Definieer even de woorden: Notabel wat betekent dat?, Sui Juris Wat betekent dat? Persona wat betekent dat? En kijk eens wat de begrippen zijn van: autonomiebeginselen, gelijkheidsbeginselen, zelfbeschikkingsrecht 3 woorden en 3 begrippen. Je hoeft niemand te vertellen wat je bent het gaat er om wie je bent! 3×3=9 en ieder zingt zijn eigen lied art 3:33 BW

 2. Reinier Vanes avatar Reinier schreef:

  Helder Michael,

  alleen ik wil voorkomen dat je iedere keer als je aangehouden wordt het hele verhaal moet uitleggen en de discussie aan moet gaan met de agenten over dat je soeverein bent. het lijkt mij veel makkelijker als dat al bekend is in hun database en ze je dus verder met rust laten. (P.S. hoorde namelijk van Gertrude dat dit op deze manier mogelijk was. Daarom wou ik dit met je verifiëren als dat kan.) Ik ben nieuwe hier en vindt het allemaal machtig mooi deze materie en wil heel graag leren maar vind het af en toe wel verwarrend wat er verteld wordt door cowboys op youtube zoals:
  david wynn miller
  david Straight
  dad vs cps
  dilana teunissen met gertrude
  jeroen van burgerfront
  wilfred leonard
  bibi bacchus
  Youri Plate
  etc.

  en alles wat er verteld wordt op telegram kanalen natuurlijk.
  De 1 zegt je moet LLC en ander zegt weer is niet nodig.
  De 1 zegt je moet DPP en ander zegt weer is niet nodig.
  De 1 zegt je moet zekerheidstellingsovereenkomst maken tussen je mens en de persoon en indienen bij UCC en de ander zegt dat de UCC alleen maar voor coöperaties zijn en je mens daar niks te zoeken hebt.
  De ander zegt dat rechtbanken geen echte rechtbanken zijn maar businesscenters en daar alleen maar ucc wordt besproken.
  etc.

  Maar goed mijn gevoel en zintuigen zeggen dat ik hier wel een goede plek heb gevonden om te beginnen waarvoor dank Michael!

  1. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

   Beste Reinier verschilden namen die je noemt zijn van uit mijn visie doorgegaan.
   jij bent een vrij mens maar je kunt ALS JIJ DAT WIL gebruik maken van jouw juridisch instrument PERSONA dit is 3×1 is scheepsrecht art 1:1 BW
   te weten:
   Artikel 1
   1.
   Allen die zich in Nederland >>bevinden, zijn >>vrij en >>bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.
   2.
   Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, “worden niet geduld”
   het dulden iets wel of niet toe te staan te doen of te laten is dan ook in vermogens recht boek 3 de vrijheid van keus te kiezen voor de rechtsgevolgen op je recht door die overeenkomst die je in dat rechtshandelen aan gaat IN PERSOON. ART 3:33 bw 3X3 =9 EN IEDER ZINGT ZIJ EIGEN LIED dat kan alleen de mens als vrij mens besluiten bij zijn wil ja =ja nee = nee Artikel 3:33 BW stelt:
   Een rechtshandeling >>>vereist een op een rechtsgevolg gerichte >>wil die zich door een >>>verklaring heeft geopenbaard. Jij verklaart of je iets wel of niet wil!

   Handelen tegen die wil is dan ook strafbaar dat is dwang art 365 sr art 284 sr art 285 sr art 285b sr art 273f sr slavernij
   ieder word geacht de wet te kennen en dat zien we dan ook terug in art 3:11 BW welke stelt:
   Artikel 3:11 BW
   Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar ook indien hij ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen. Onmogelijkheid van onderzoek belet niet dat degene die goede reden tot twijfel had, aangemerkt wordt als iemand die de feiten of het recht behoorde te kennen. Met andere woorden de mens is iets anders dan het juridisch instrument de persoon in burgerrecht hier even een video dat gegeven aan te geven. https://www.bitchute.com/video/0oVvhI7Jm1eo/

 3. Wilfred-Leonard Bastiani avatar Wilfred Leonard schreef:

  De kracht is en blijft in de constistentie vanuit het vertrekpunt jij als een levende mens direct onder God de Schepper. https://www.universityforlife.info/syntax-grammar.html

  Moeilijker is het niet. Wees dus alert dat men jou daar vandaan trekt hun complexiteit in. Hun gedifferentieerde (eigen) waarheid als absolutisme (Canon 3228 Roman Court).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.