De valse wereld van zaken herkennen op jouw privaatrecht, hoe doe je dat?

We leven in een valse wereld waar je elk moment bedonderd word hier een stuk hoe dat te voorkomen.

Zie ook de video in deze post met de uitleg van je recht! voor het begrip dit is dwaling de weg kwijt zijn!
Contractenrecht: wilsgebreken – eigenlijke dwaling.

Mensenrecht VS burgerrecht = keus van publiekrecht of privaatrecht ID van entiteit de identiteit! publiekrechtelijk mensenrecht
Is voornamelijk notabel autonoom mens.
Sui Juris in zelfbeschikkingsrecht en gelijkheidsbeginselen en autonomiebeginselen van recht. zoek die woorden op, in definitie van hun betekenis.
Notabel Sui juris is Mensenrecht in vrijheid van recht.
Contractrecht is “privaatrecht” het is privé als vrij mens bepaal jij! Jij bepaalt dus stelt paal en perk aan het recht het is jouw recht niet dat van anderen (civiel recht) komt van uit de bevoegdheid van hoger recht je geboorte recht als vrij mens Art 3:7 BW geeft dat hogerrecht op het beperkt recht van burgenrechten aan op wil de wilsverklaring art 3:33 BW

Artikel 2 SR (“SR” staat voor Straf Recht en is publiekrechtelijk mensenrechten)
De Nederlandse strafwet is toepasselijk >>>op ieder<< die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt.

Artikel 1:1 BW (“BW” staat voor Burger Wetboek en is privaatrechtelijke recht burgerrechten)

 1. >>>Allen << die zich in Nederland >>bevinden<<, zijn “vrij” en >>bevoegd<< tot het genot van de burgerlijke rechten.
 2. persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.

De vrijheid van de mens is het hoogste en grootste recht dat er bestaat, die vrijheid geeft je ook het recht, te doen wat je wil of iets niet te doen wat je niet wil, je hoeft daarin ook geen dwang te dulden. dwang is dus ook strafbaar, denk aan sex, ja ik wil of nee ik wil het niet! Dat feit geldt in vrijheid voor alles, in gelijkheid van vrijheid en recht van ieder ander.

Feitelijk rechtshandelen in het recht van andere heeft dan ook rechtsgevolgen en kan alleen door een MENS
gedaan worden niet door een rechtspersoon in fictie. Een rechtspersoon kan niet spreken kan niet schrijven kan niet handelen en kan geen wil ja of nee verklaren alleen en mens kan dat doen. (ook in die rechtspersoon is er een hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk mens)
Artikel 3:33 BW
Een rechtshandeling >>>vereist<<< een op een “rechtsgevolg” >>gerichte<< / ̈ “wil ̈ “ \ “die”>> zich door een verklaring heeft “geopenbaard”. (JA IK WIL /NEE IK WIL NIET!)

Dat kan een schriftelijke of mondelinge verklaring van overeenkomst zijn.
Strafbare feiten zijn tegen de wil van andere in handelen dus DWANG dit noemen we wederrechtelijk handelen.

Het is strafbaar bij wet art 365 sr publiekrechtelijk art 284 sr
privaatrechtelijk. Het is mensenhandel art 273f sr
strafbaar handelen is van uit het recht dus onrechtmatig en word van rechtswegen dut nietig
verklaart.
De grondslag voor nietig handelen in persona van burgerrecht (civiel) is art 3:44 BW

Artikel 3:44 BW

 1. Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door >>bedreiging<<, door >>bedrog<< of door >>misbruik van omstandigheden<< is tot stand gekomen.
 2. Bedreiging is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig
  nadeel in persoon of goed te bedreigen. De bedreiging moet zodanig zijn, dat een redelijk oordelend mens daardoor kan worden beïnvloed.
 3. Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste
  mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep. Aanprijzingen in
  algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen bedrog op.
 4. Misbruik van omstandigheden is aanwezig, wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand,
  afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen
  van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden.
 5. Indien een verklaring is tot stand gekomen door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden van de zijde van iemand die geen partij bij de
  rechtshandeling is, kan op dit gebrek geen beroep worden gedaan jegens een wederpartij die geen reden had het bestaan ervan te veronderstellen.
  Een rechtshandeling is vernietigbaar door dat het van rechtswegen nietig is (strafbare feiten
  zo gesteld in art 3:44 BW) die leiden tot schade vergoeding van wegen de onrechtmatige daad.
  Art 6:162 BW

Artikel 6:162 BW
1.Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2.Als onrechtmatige daad worden aangemerkt > een inbreuk op een recht < en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3.Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Inbreuk op je recht is de door jouw niet aanvaarde doorkruising van publiek recht op jouw
privaat recht aanvaarding is de verklaring van je wil in de wilsvertrouwensleer art 3:33 BW

Even een toelichting op die wilsvertrouwens leer! Contractenrecht: wilsvertrouwensleer.

De inbreuk begint “altijd” met het strafbaar feit van art 285b sr
Artikel 285b SR

 1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.
 2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.

Je moet het echter wel zelf weer aangeven dat dit is wat je niet wilt of dat je het niet gewild hebt. Dan stuur je een briefje dat je het rechtshandelen vernietigt op de grondslag van een van de feiten of alle feiten van art 3:44 BW.
Dit doe je door op dat recht te wijzen met art 3:49 BW en art 3:50 BW dit ook buiten de rechter om te kunnen en mogen doen volgen civiele wetgeving.
Artikel 3:49 BW
Een vernietigbare rechtshandeling wordt vernietigd hetzij >>>door een buitengerechtelijke verklaring<<<, hetzij door een rechterlijke uitspraak.
Artikel 3:50 BW

 1. Een buitengerechtelijke verklaring die een rechtshandeling vernietigt, wordt door hem in wiens belang de vernietigingsgrond bestaat, gericht tot hen die partij bij de rechtshandeling zijn.
 2. Een buitengerechtelijke verklaring kan een rechtshandeling met betrekking tot een registergoed die heeft geleid tot een inschrijving in de openbare registers of tot een tot levering van een registergoed, bestemde akte, slechts vernietigen indien alle partijen in de vernietiging berusten.

Contractenrecht: wilsgebrek!

Dit gegeven dien je direct na ontdekking te doen. Dus het moment dat je je zelf bewust word
van die feiten.
Artikel 3:53 BW
1.De vernietiging werkt terug tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht.

 1. Indien de reeds ingetreden gevolgen van een rechtshandeling bezwaarlijk ongedaan gemaakt kunnen worden, kan de rechter desgevraagd aan een vernietiging geheel of ten dele haar werking ontzeggen. Hij kan aan een partij die daardoor onbillijk wordt bevoordeeld, de verplichting opleggen tot een uitkering in geld aan de partij die benadeeld wordt.
  Was het contract of de mededeling van de voorwaarde misleideind en is dan niet wat je gewild had.

Ben je zo dat in juridische termen heet in dwaling gebracht of gehouden? En daar door de weg in je recht kwijtgeraakt? DAN Spreken we over een vernietigingsgrond in dwaling art 6:228 BW

Artikel 6:228 BW

 1. Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar:
  a. indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten;
  b. indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten;
  c. indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde onjuiste veronderstelling als de dwalende is uitgegaan, tenzij zij ook bij een juiste voorstelling
  van zaken niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor van het sluiten van de overeenkomst zou worden afgehouden.
  2. De vernietiging kan niet worden gegrond op een dwaling die een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft of die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van de dwalende behoort te blijven.

Artikel 3:35 BW
Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil.

We leven in een valse wereld van list en bedrog en raken dus snel de weg kwijt als we in dwaling worden gebracht door leugenaars en oplichters die maar een ding willen jouw vermogen te ontnemen in jouw recht en jouw geld.
Valselijk opmaak van documenten en valsheid in geschriften is daarin gelegen het eerste waar je op moet letten in elke overeenkomst elk contract elke brief die op welke manier dan ook een rechtshandeling in jouw recht betreft en waar in de rechtsgevolgen ten nadelen van jouw recht kunnen zijn.

We spreken dat over het strafbaar feit van art 225 SR en dat maakt elk document van rechtswegen dus weer nietig als of het nooit heeft bestaan >>DIT FEIT IS ERG BELANGRIJK Overheid enz handelen vrijwel altijd in valsheid van geschriften. En verstoppen zich in titels en rechtspersonen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld te worden voor hun misdaden.

DUS LET NU HEEL GOED OP!

Tweede Boek. Misdrijven
Titel XII. Valsheid met geschriften, gegevens en >> biometrische kenmerken <<
Artikel 225 sr

 1. Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.
 3. Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Artikel 226 sr

 1. De schuldige aan valsheid in geschrift wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien zij gepleegd is:
  1°. in authentieke akten;
  2°. in schuldbrieven of certificaten van schuld van enige staat, enige provincie, gemeente of openbare instelling;
  3°. in aandelen of schuldbrieven of certificaten van aandeel of schuld van enige vereniging, stichting of vennootschap;
  4°. in talons, dividend- of rentebewijzen behorende tot een der onder de beide voorgaande nummers omschreven stukken, of in de bewijzen in plaats van deze stukken uitgegeven;
  5°. in krediet- of handelspapier.
 2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van enig in het eerste lid vermeld vals of vervalst geschrift als ware het echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert, voorhanden heeft, ontvangt, zich verschaft, vervoert, verkoopt of overdraagt, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

Artikel 227 SR
1.Hij die in een authentieke akte een valse opgave doet opnemen aangaande een feit van welks waarheid de akte moet doen blijken, met het oogmerk om die akte te gebruiken of door anderen te doen gebruiken als ware zijn opgave in overeenstemming met de waarheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2.Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van de akte als ware de inhoud in overeenstemming met de waarheid dan wel opzettelijk de akte aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die akte bestemd is voor zodanig gebruik.

>>biometrische kenmerken <<
Is wie ? Wie is de auteur die mij hier schrijft? Wie verklaart zijn wil?
Wie pleegt deze rechtshandeling met rechtsgevolgen ?
Wie is de naam en handtekening van de aansprakelijk en verantwoordelijk persoon!

Wie is niet wat!

Document dient juist gejuridiseerd te zijn DIT IS een rechtswetenschap – relevante juridische aspecten uit bepaalde feiten en omstandigheden halen en daaraan juridische betekenis geven. Bijv. plaatsing van een handtekening onder een aangeboden contract is (gejuridiseerd) een wilsverklaring van aanvaarding, waardoor de overeenkomst tot stand komt.
Valselijk opmaak is een strafbaar feit de ander te misleiden de identiteit van de rechtshandeling van persoon te verhullen voor aansprakelijkheid. ( en weet dat een rechtspersoon niet kan handelen dat is fictie een leugen een bedrijf organisatie vereniging stichting BV NV enz zijn geen levend natuurlijk persoon en kunnen dus ook geen rechtshandeling in verklaring van wil tot stand brengen dat doe jij op een verzoek. Pas dus heel goed op. Hier kan alleen een eenzijdige rechtshandeling van jouw naar die rechtspersoon plaatsvinden.

Bewijs valsheid in geschrifte.

Hoe feit en fictie steeds verder vermengen!

LJN: BZ7149, Hoge Raad, 16 april 2013
Het oogmerk in art. 225 Sr ziet op het gebruik als zodanig van het valse of vervalste geschrift
en niet ook op het vervalsen of valselijk opmaken zelf (Zie onder meer HR 29 augustus 2006, LJN AX6423).
Ten aanzien van het valselijk opmaken of vervalsen kan elke vorm van opzet worden
aangenomen (Zie HR 12 mei 1998, LJN ZD1033, NJ 1998/694).

JE TOETSSTEEN DE VALSELIJK OPMAAK TE HERKENNEN.

HR uitspraken valsheid in geschriften
De gewraakte handelwijze van deze mensen om aangifte op hun inbreuken van het recht te voorkomen in
hun valsheid in geschriften (schuilen in anonimiteit en functie-titel) is daarmee dan ook volledig op 3
punten in overeenstemming met de navolgende jurisprudentie van de Hoge Raad:

 1. “Voorop gesteld moet worden dat valselijk opmaken in de zin van art. 225, eerste lid Sr ook omvat het
  plaatsen van de handtekening of naam van een derde onder een overigens waarheidsgetrouw opgemaakt
  geschrift, aangezien daardoor een onjuist beeld ontstaat omtrent de identiteit van de auteur die dat geschrift
  heeft opgesteld en dus omtrent de herkomst daarvan”
  HR 14 december 1999, LJN ZD1670, NJ 2000, 150:
  HR 3 maart 2009, NJ 2009, 142.
 1. ”Een geschrift is vals opgemaakt, indien het de onjuiste voorstelling wekt afkomstig te zijn van iemand,
  wiens ondertekening het draagt”
  HR, 15 juni 1931, NJ 1932, 1342.
 1. “Wie onder een geschrift de handtekening van een ander stelt – zij het in opdracht en met
  goedvinden van dezen – maakt het vals op”
  HR 14 april 1913, NJ 1913, 923.

Ten aanzien van het valselijk opmaken of vervalsen kan elke vorm van opzet worden aangenomen
(Zie HR 12 mei 1998, LJN ZD1033, NJ 1998/694).

EEN VRIJ MENS IS VRIJ EN NIET GEBONDEN AAN OVEREENKOMST!
NIEMAND MAG JOUW DWINGEN IETS TE DOEN, IETS NIET TE DOEN EN JE HOEFT HET NIET TE DULDEN!

OOK EN AMBTENAAR VAN DE OVERHEID NIET! Artikel 364a1. Met ambtenaren worden ten aanzien van de artikelen 361, 363, 365 tot en met 368 en 376 gelijkgesteld personen in de openbare dienst van een vreemde staat of van een volkenrechtelijke organisatie.

Artikel 365

De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand >>dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden,<< wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Heeft u een overeenkomst????? NEE? Dan ben je een vrij mens en niet een burger dus geldt je “publiekrechtelijk mensenrecht en dat staat in Strafrecht!

Hier nog 2 video’s die u laten zien in de wetboeken waarom uw vertegenwoordigers VALS zijn zo dit ook in het woorden boeken staat DEEL 1 https://www.bitchute.com/video/7ewkthS6tQLs/ en Deel 2 https://www.bitchute.com/video/CyYuhW9oG24X/

Mvg Michael

Over de auteur: Michael Van Leeuwen
administrator

19 thoughts on “De valse wereld van zaken herkennen op jouw privaatrecht, hoe doe je dat?”

 1. Paulina schreef:

  Aan wie leggen jullie dit uit??? Mede juristen, advocaten? Ik ben 62 heb emotionele intelligentie en bovengemiddeld IQ en rijke levens ervaring etc. Toch is deze uitleg van wetboek en feiten moeilijk te bevatten. Jammer hoor ben zeer geintereseerd, maar haak af bij het uh uh uh verhaal en de termen die gebruikt worden. Ik kijk liever naar Burgerfront videos. Die zijn duidelijker.

  1. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

   Burgerfront? Jeroen belt regelmatig voor advies maar je kunt ook videos kijken misschien helpt dat hier staan er een aantal bv deze mens vs de burger https://www.bitchute.com/video/0oVvhI7Jm1eo/

 2. Marcus Vrolijk avatar m vroegop schreef:

  hoi Micheal,
  heel interessante informatie maar moeilijk te bevatten en in de praktijk te brengen omdat het zo buitengewoon is en ik het nooit zo geleerd heb.
  Ik wil en ga deze info in praktijk brengen en het zou geweldig helpen wanneer wij bij de hand genomen worden met concrete in de praktijk voorbeelden en handelingen.
  Zou je enige voorbeelden willen posten met wat je ingediend heb en de uitspraken van de rechter.
  daar zou ik veel van leren
  bedankt.

  1. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

   Heeft die rechter het je niet goed genoeg uitgelegd? dat de overheid een misdaad organisatie is moet je dan nu wel duidelijk zijn en ook in de rechtspraak gaat dit in corruptie door
   maar een voorbeeld van dat dit wel werkt kan ik wel even geven in een zaak die ik ondersteunde. Ik zal er wel een blogpost van maken als ik wat meer tijd heb dus houd ook die in de gaten.

 3. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

  Het is niet zo moeilijk te bevatten als je je huis werk doet en je recht leert ze hebben je het niet op school geleerd terwijl je dat je leven lang nodig hebt vind je dat op zich al niet vreemd zo moeilijk is het niet te begrijpen kijk ook even de hoge raad uitspraken en mijn video’s onder aan de post waar ook dat word uitgelegd.

 4. D. P. avatar Dominique schreef:

  Wat doe je als ze zonder rechterlijke uitspraak zomaar beslag leggen op je uitkering?
  Ik heb alles gedaan wat hierboven gezegd wordt. Bestuurlijke macht opgezegd, niet gaan stemmen, directeur aangeschreven van incasso bureau met strafbare feiten die hij pleegt, alle reclame retour gestuurd omdat ik geen fictie ben of geen overeenkomst heb.
  Zijn er advocaten die geen eed hebben gezworen en met deze materie bekend zijn? Werken ze ook pro deo? Alleen is het verdomd moeilijk om je staande te houden.

  1. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

   als ze, en alle reclame retour gestuurd, omdat ik geen fictie ben ?
   1. Als ze? Wie zijn ZE?
   2. alle reclame retour gestuurd? welke reclame?
   3. omdat ik geen fictie ben ? Je bedoelt dat je niet met ZE in jouw civiel privaatrechtelijk recht als persona handelt?
   Ik ben bang dat je verschillende dingen door elkaar haalt.
   1. Je leeft van hun geld! dat betekend al dat er een contract is waar door je die verbintenis bent aan gegaan.
   2. als je dan briefen krijgt waar mogelijk instaat dat je de algemene voorwaarde van die verbintenis overtreed en die je daarop zonder verweer terug stuurt. Ben jij de geen die volgens die overeenkomst fout handelt.
   3. de burger is een masker een juridisch instrument op achternaam in privaatrecht te handelen.

  2. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

   De fictie waarover je spreekt is een recht dat je hebt! Art 1:1 BW art 3:33 BW

 5. D. P. avatar Dominique schreef:

  Zo ben ik bezig tegen twee gemeenten. Eentje gemeente Breda vanwege 10 parkeerboetes (scanauto) en Gemeente Hulst die echt heel corrupt is en iedereen met een uitkering het leven zuur maakt. Zo moet ik 1 jaar bijstand terugbetalen + boete omdat ik een paar boeken verkocht op marktplaats voor paar euro. (2e hands) Ik ben echt moeten vluchten want ze gaven me geen uitkering meer. Alleen al uit gerechtigheid en om ze terug te fluiten met hun wanpraktijken is dit nog mijn enige doel in mijn leven, al kost het heel veel stress. Is dit een spiritueel pad? Of een strijd?

 6. Dominique schreef:

  Misschien heb ik me verkeerd uitgedrukt omdat het ook heel verwarrend is allemaal. Dus als je een uitkering hebt kun je niks doen?
  1. als ze = een incasso bureau.
  2. Reclame = de nota van de parkeerboete
  3. Fictie en levend mens inderdaad.

  Jij zegt je leeft van hun geld maar dat is toch geld dat op je geboortenaam staat dat uit de trust komt waar iedereen recht op heeft maar dat de burgemeester beheert.

  Weet er iemand een advocaat die mij wil helpen? Dat is mijn enige vraag.

  1. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

   als je een Advokaat wil bel je er gewoon en die op sociaal recht zit!

 7. Wendy Wanrooij avatar Wendy schreef:

  Interessant is t zeker wel.ben ook wel benieuwd hoe dat t zit met die vraag van hierboven (uitkering) alles komt toch vanuit je geboorte (waarde) alles is toch ook allang allemaal betaald n x …probeer zelf van alles ook .ben al heel lang genaaid en goed ook…dus vandaag ga ik dit (artikel) toepassen en gebruiken en hopelijk stopt t dan .hartelijk dank voor dit micheal gr

 8. Belinda schreef:

  Ja daar heb ik ook een vraag over. De uitkering wordt toch niet hun geld? Het is toch geld van de gemeenschap?

 9. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

  als je jezelf iets wijs heb laten maken over die trust , of je live life claim wil je dan daar je vragen daarover stellen

 10. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

  Eens gegeven blijft gegeven

 11. Paulien schreef:

  Goede avond ik heb een advocaat genomen voor jeugdzorg maar die dwingen mijn iets te doen waar ik het niet mee eens ben nu dwingen ze mijn kan ik het contract dan vernietigen

  1. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

   >???< je hebt een contract en ze dwingen je de contract voorwaarde na te leven? Dat is het nadeel van een contractuele verbintenis de enig mogelijke om daar vanaf af te komen is dat wat je nu "niet wilt" {niet duidelijk was} toen je het contract aan ging. Of het contract in bedreiging, misleiding enz is aan gegaan. zo beschreven in art 6:228 BW en of art 3:44 BW zie ook de misdaden van deze organisatie https://www.vrijheidsrechten.nl/misdaden-van-jeugdzorg-organisaties-in-hun-verdien-modellen/

 12. George schreef:

  Zeer waardevolle en heldere uitleg. Ik heb de video’s 4x bekeken en zal het nog een paar maal moeten doen voor het echt blijft hangen en ik niet steeds door alle notities hoef te bladeren.

  Zou je eens in video/blog een uitleg willen geven over de vervolgstappen? Ik heb instanties met de strafbare feiten om “de oren geslagen” maar dat blijken dovemans oren. Is een volgende stap dan aangifte doen of een civiele procedure starten en wat is dan een must om op voorhand te weten? Dat soort dingen.

  Alvast dank en sowieso dank voor alles wat je al aan kennis hebt gedeeld!

  1. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

   je kies zelf je recht en in welk recht je jezelf wilt gaat verdedigen tegen onrecht. strafrecht civiel recht of bestuursrecht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.