Brief AANSPRAKELIJKHEIDS-STELLING AMBTENAREN EN BESTUURDERS.

Waarom jezelf verdedigen op je vrijheid en recht? U wordt bedreigd? U wordt gediscrimineerd? U wordt gedwongen iets te doen of iets niet te doen?

Het is strafbaar en u lijdt schade door deze onrechtmatige daden en hoofdelijk bestuurders zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor inbreuken op uw recht DWANG MET BEDREIGING welke strafbaar zijn en van rechtswegen nietig en privaatrechtelijk vernietigbaar.

Voorbeeld uit uw strafrecht en privaatrecht ART 2 SR De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt. Verder kunt u strafrechtelijk art 90quarter sr art 365 sr art 326 sr art 225 sr art 284 sr art 285b sr art 285 sr art 273f sr volgen voor de misdrijven voor discriminatie volgt art 137 leden c tot en met h voor beeld art 137h SR

ART 3:44 BW

1. Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen.

2. Bedreiging is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen. De bedreiging moet zodanig zijn, dat een redelijk oordelend mens daardoor kan worden beïnvloed.

3. Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep. Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen bedrog op.

4. Misbruik van omstandigheden is aanwezig, wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden.

5. Indien een verklaring is tot stand gekomen door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden van de zijde van iemand die geen partij bij de rechtshandeling is, kan op dit gebrek geen beroep worden gedaan jegens een wederpartij die geen reden had het bestaan ervan te veronderstellen.

U gaat dus altijd reageren wanneer iemand inbreuk maakt op uw recht meestal is er geen naam en handtekening maar hoofdelijk bestuurder van welke organisatie ook is verantwoordelijk voor het onbehoorlijk bestuur dus die schrijft u aan.

Hier een standaard brief daar iets aan te doen

Neem deze stelling in acht in de verdediging van uw recht

Juridische verklaring

Dit betreft geen bezwaar en geen klacht maar een juridische verklaring; dit document blijft eigendom van …UW NAAM….

U dient dit document zorgvuldig te bewaren.

WAARSCHUWING!! Lees dit goed, dit is in uw belang art. 13 Grondwet.

Dit bericht is persoonlijk vertrouwelijk art. 13 Grondwet (briefgeheim) gericht aan bovengenoemde geadresseerde.
Bent u niet de geadresseerde, gelieve dit document dan met spoed aan geadresseerde door te geven. U bent niet bevoegd dit document te lezen en/of te beantwoorden.

LET OP !! Negeert u deze waarschuwing dan wordt uw handelen een feitelijke handeling. Dit wordt in de rechtsdoctrine gebruikt als een technische benaming voor menselijke handelingen waar de wet een rechtsgevolg aan koppelt, ongeacht of dit rechtsgevolg beoogd is of niet. U pleegt dan een onrechtmatige daad.
De onrechtmatige daad is van rechtswege nietig en vervolgbaar op
art. 2 Sr. en art. 201 Sr. In privaatrecht rust een aansprakelijkheid op de daad en daaruit voortvloeiende schade waarop een schadeclaim zal rusten als gesteld in art. 6:162 Bw. Indien u dit document aan geadresseerde bestemming onttrekt, opent of beschadigt, onbruikbaar maakt, weg maakt, of achterhoudt, pleegt u verduistering als gesteld in art. 322 Sr.

Plaats en datum. ………

Betreft: Wob verzoek om Akte van machtiging.

Uw kenmerk: ………

Ter attentie van algemeen directeur / hoofdelijk verantwoordelijk bestuurder

……naam en achter naam…….

Adres: …….

Geachte ..…..,

Deze brief handelt in mijn vermogensrecht met rechtsgevolgen welke door uw rechtspersoon in gelijkheid van het recht via art 2:5 BW. handelt.

Naar aanleiding van strafbare inbreuken op mijn recht, gepleegd door u of uw personeel, al dan niet in samenspannen, wens ik van uw organisatie graag de volgende documenten te ontvangen:

  1. Een gewaarmerkt en waarheidsgetrouw afschrift in kleur van de originele en correct ondertekende machtiging of machtigingen van bevoegdheid, waaruit ondubbelzinnig en onomstotelijk blijkt dat u, uw personeel of andere personen in opdracht van uw organisatie inbreuken mogen plegen op mijn recht.

Het verzochte document/documenten dient/dienen binnen 14 dagen vanaf dagtekening van deze brief in mijn bezit te zijn. Voor de duidelijkheid, we spreken hier over het brondocument niet van onderhandse akte.

Het genoemde document wordt in rechten van art 21 RV WOB art. 3, als wel publiekrechtelijk op grond van art. 227a en b SR. door mij opgevraagd.

Artikel 227a

Hij die, anders dan door valsheid in geschrift, opzettelijk niet naar waarheid gegevens verstrekt aan degene door wie of door wiens tussenkomst enige verstrekking of tegemoetkoming wordt verleend, wordt, indien het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de verstrekte gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op die verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met gevangenis straf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 227b

Hij die, in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, opzettelijk nalaat tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, wordt, indien het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op een verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Indien de gevraagde documenten niet aanwezig zijn of zelfs niet bestaan, wil ik daarvan onverwijld, doch binnen dezelfde termijn op de hoogte gesteld worden.

Ondergetekende heeft zich bekend gemaakt als:

Volledige voorna(a)m(en) : __________________________________________________

[In te vullen door jou, zijnde Ondergetekende]

Volledige achterna(a)m(en) : __________________________________________________

[In te vullen door jou, zijnde Ondergetekende]

Handels Adres: : __________________________________________________

[jouw adres In te vullen door jou, zijnde Ondergetekende]

Handtekening : ­­­­­­­­__________________________________________________

[In te vullen door bovengenoemde]

Voor meer blog posten zie archief

Over de auteur: Michael Van Leeuwen
administrator

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.