De valse wereld van zaken herkennen op jouw privaatrecht, hoe doe je dat?

We leven in een valse wereld waar je elk moment bedonderd word hier een stuk hoe dat te voorkomen.

Zie ook de video in deze post met de uitleg van je recht! voor het begrip dit is dwaling de weg kwijt zijn!
Contractenrecht: wilsgebreken – eigenlijke dwaling.

Mensenrecht VS burgerrecht = keus van publiekrecht of privaatrecht ID van entiteit de identiteit! publiekrechtelijk mensenrecht
Is voornamelijk notabel autonoom mens.
Sui Juris in zelfbeschikkingsrecht en gelijkheidsbeginselen en autonomiebeginselen van recht. zoek die woorden op, in definitie van hun betekenis.
Notabel Sui juris is Mensenrecht in vrijheid van recht.
Contractrecht is “privaatrecht” het is privé als vrij mens bepaal jij! Jij bepaalt dus stelt paal en perk aan het recht het is jouw recht niet dat van anderen (civiel recht) komt van uit de bevoegdheid van hoger recht je geboorte recht als vrij mens Art 3:7 BW geeft dat hogerrecht op het beperkt recht van burgenrechten aan op wil de wilsverklaring art 3:33 BW

Artikel 2 SR (“SR” staat voor Straf Recht en is publiekrechtelijk mensenrechten)
De Nederlandse strafwet is toepasselijk >>>op ieder<< die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt.

Artikel 1:1 BW (“BW” staat voor Burger Wetboek en is privaatrechtelijke recht burgerrechten)

 1. >>>Allen << die zich in Nederland >>bevinden<<, zijn “vrij” en >>bevoegd<< tot het genot van de burgerlijke rechten.
 2. persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.

De vrijheid van de mens is het hoogste en grootste recht dat er bestaat, die vrijheid geeft je ook het recht, te doen wat je wil of iets niet te doen wat je niet wil, je hoeft daarin ook geen dwang te dulden. dwang is dus ook strafbaar, denk aan sex, ja ik wil of nee ik wil het niet! Dat feit geldt in vrijheid voor alles, in gelijkheid van vrijheid en recht van ieder ander.

Feitelijk rechtshandelen in het recht van andere heeft dan ook rechtsgevolgen en kan alleen door een MENS
gedaan worden niet door een rechtspersoon in fictie. Een rechtspersoon kan niet spreken kan niet schrijven kan niet handelen en kan geen wil ja of nee verklaren alleen en mens kan dat doen. (ook in die rechtspersoon is er een hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk mens)
Artikel 3:33 BW
Een rechtshandeling >>>vereist<<< een op een “rechtsgevolg” >>gerichte<< / ̈ “wil ̈ “ \ “die”>> zich door een verklaring heeft “geopenbaard”. (JA IK WIL /NEE IK WIL NIET!)

Dat kan een schriftelijke of mondelinge verklaring van overeenkomst zijn.
Strafbare feiten zijn tegen de wil van andere in handelen dus DWANG dit noemen we wederrechtelijk handelen.

Het is strafbaar bij wet art 365 sr publiekrechtelijk art 284 sr
privaatrechtelijk. Het is mensenhandel art 273f sr
strafbaar handelen is van uit het recht dus onrechtmatig en word van rechtswegen dut nietig
verklaart.
De grondslag voor nietig handelen in persona van burgerrecht (civiel) is art 3:44 BW

Artikel 3:44 BW

 1. Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door >>bedreiging<<, door >>bedrog<< of door >>misbruik van omstandigheden<< is tot stand gekomen.
 2. Bedreiging is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig
  nadeel in persoon of goed te bedreigen. De bedreiging moet zodanig zijn, dat een redelijk oordelend mens daardoor kan worden beïnvloed.
 3. Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste
  mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep. Aanprijzingen in
  algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen bedrog op.
 4. Misbruik van omstandigheden is aanwezig, wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand,
  afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen
  van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden.
 5. Indien een verklaring is tot stand gekomen door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden van de zijde van iemand die geen partij bij de
  rechtshandeling is, kan op dit gebrek geen beroep worden gedaan jegens een wederpartij die geen reden had het bestaan ervan te veronderstellen.
  Een rechtshandeling is vernietigbaar door dat het van rechtswegen nietig is (strafbare feiten
  zo gesteld in art 3:44 BW) die leiden tot schade vergoeding van wegen de onrechtmatige daad.
  Art 6:162 BW

Artikel 6:162 BW
1.Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2.Als onrechtmatige daad worden aangemerkt > een inbreuk op een recht < en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3.Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Inbreuk op je recht is de door jouw niet aanvaarde doorkruising van publiek recht op jouw
privaat recht aanvaarding is de verklaring van je wil in de wilsvertrouwensleer art 3:33 BW

Even een toelichting op die wilsvertrouwens leer! Contractenrecht: wilsvertrouwensleer.

De inbreuk begint “altijd” met het strafbaar feit van art 285b sr
Artikel 285b SR

 1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.
 2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.

Je moet het echter wel zelf weer aangeven dat dit is wat je niet wilt of dat je het niet gewild hebt. Dan stuur je een briefje dat je het rechtshandelen vernietigt op de grondslag van een van de feiten of alle feiten van art 3:44 BW.
Dit doe je door op dat recht te wijzen met art 3:49 BW en art 3:50 BW dit ook buiten de rechter om te kunnen en mogen doen volgen civiele wetgeving.
Artikel 3:49 BW
Een vernietigbare rechtshandeling wordt vernietigd hetzij >>>door een buitengerechtelijke verklaring<<<, hetzij door een rechterlijke uitspraak.
Artikel 3:50 BW

 1. Een buitengerechtelijke verklaring die een rechtshandeling vernietigt, wordt door hem in wiens belang de vernietigingsgrond bestaat, gericht tot hen die partij bij de rechtshandeling zijn.
 2. Een buitengerechtelijke verklaring kan een rechtshandeling met betrekking tot een registergoed die heeft geleid tot een inschrijving in de openbare registers of tot een tot levering van een registergoed, bestemde akte, slechts vernietigen indien alle partijen in de vernietiging berusten.

Contractenrecht: wilsgebrek!

Dit gegeven dien je direct na ontdekking te doen. Dus het moment dat je je zelf bewust word
van die feiten.
Artikel 3:53 BW
1.De vernietiging werkt terug tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht.

 1. Indien de reeds ingetreden gevolgen van een rechtshandeling bezwaarlijk ongedaan gemaakt kunnen worden, kan de rechter desgevraagd aan een vernietiging geheel of ten dele haar werking ontzeggen. Hij kan aan een partij die daardoor onbillijk wordt bevoordeeld, de verplichting opleggen tot een uitkering in geld aan de partij die benadeeld wordt.
  Was het contract of de mededeling van de voorwaarde misleideind en is dan niet wat je gewild had.

Ben je zo dat in juridische termen heet in dwaling gebracht of gehouden? En daar door de weg in je recht kwijtgeraakt? DAN Spreken we over een vernietigingsgrond in dwaling art 6:228 BW

Artikel 6:228 BW

 1. Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar:
  a. indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten;
  b. indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten;
  c. indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde onjuiste veronderstelling als de dwalende is uitgegaan, tenzij zij ook bij een juiste voorstelling
  van zaken niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor van het sluiten van de overeenkomst zou worden afgehouden.
  2. De vernietiging kan niet worden gegrond op een dwaling die een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft of die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van de dwalende behoort te blijven.

Artikel 3:35 BW
Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil.

We leven in een valse wereld van list en bedrog en raken dus snel de weg kwijt als we in dwaling worden gebracht door leugenaars en oplichters die maar een ding willen jouw vermogen te ontnemen in jouw recht en jouw geld.
Valselijk opmaak van documenten en valsheid in geschriften is daarin gelegen het eerste waar je op moet letten in elke overeenkomst elk contract elke brief die op welke manier dan ook een rechtshandeling in jouw recht betreft en waar in de rechtsgevolgen ten nadelen van jouw recht kunnen zijn.

We spreken dat over het strafbaar feit van art 225 SR en dat maakt elk document van rechtswegen dus weer nietig als of het nooit heeft bestaan >>DIT FEIT IS ERG BELANGRIJK Overheid enz handelen vrijwel altijd in valsheid van geschriften. En verstoppen zich in titels en rechtspersonen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld te worden voor hun misdaden.

DUS LET NU HEEL GOED OP!

Tweede Boek. Misdrijven
Titel XII. Valsheid met geschriften, gegevens en >> biometrische kenmerken <<
Artikel 225 sr

 1. Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.
 3. Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Artikel 226 sr

 1. De schuldige aan valsheid in geschrift wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien zij gepleegd is:
  1°. in authentieke akten;
  2°. in schuldbrieven of certificaten van schuld van enige staat, enige provincie, gemeente of openbare instelling;
  3°. in aandelen of schuldbrieven of certificaten van aandeel of schuld van enige vereniging, stichting of vennootschap;
  4°. in talons, dividend- of rentebewijzen behorende tot een der onder de beide voorgaande nummers omschreven stukken, of in de bewijzen in plaats van deze stukken uitgegeven;
  5°. in krediet- of handelspapier.
 2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van enig in het eerste lid vermeld vals of vervalst geschrift als ware het echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert, voorhanden heeft, ontvangt, zich verschaft, vervoert, verkoopt of overdraagt, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

Artikel 227 SR
1.Hij die in een authentieke akte een valse opgave doet opnemen aangaande een feit van welks waarheid de akte moet doen blijken, met het oogmerk om die akte te gebruiken of door anderen te doen gebruiken als ware zijn opgave in overeenstemming met de waarheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2.Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van de akte als ware de inhoud in overeenstemming met de waarheid dan wel opzettelijk de akte aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die akte bestemd is voor zodanig gebruik.

>>biometrische kenmerken <<
Is wie ? Wie is de auteur die mij hier schrijft? Wie verklaart zijn wil?
Wie pleegt deze rechtshandeling met rechtsgevolgen ?
Wie is de naam en handtekening van de aansprakelijk en verantwoordelijk persoon!

Wie is niet wat!

Document dient juist gejuridiseerd te zijn DIT IS een rechtswetenschap – relevante juridische aspecten uit bepaalde feiten en omstandigheden halen en daaraan juridische betekenis geven. Bijv. plaatsing van een handtekening onder een aangeboden contract is (gejuridiseerd) een wilsverklaring van aanvaarding, waardoor de overeenkomst tot stand komt.
Valselijk opmaak is een strafbaar feit de ander te misleiden de identiteit van de rechtshandeling van persoon te verhullen voor aansprakelijkheid. ( en weet dat een rechtspersoon niet kan handelen dat is fictie een leugen een bedrijf organisatie vereniging stichting BV NV enz zijn geen levend natuurlijk persoon en kunnen dus ook geen rechtshandeling in verklaring van wil tot stand brengen dat doe jij op een verzoek. Pas dus heel goed op. Hier kan alleen een eenzijdige rechtshandeling van jouw naar die rechtspersoon plaatsvinden.

Bewijs valsheid in geschrifte.

Hoe feit en fictie steeds verder vermengen!

LJN: BZ7149, Hoge Raad, 16 april 2013
Het oogmerk in art. 225 Sr ziet op het gebruik als zodanig van het valse of vervalste geschrift
en niet ook op het vervalsen of valselijk opmaken zelf (Zie onder meer HR 29 augustus 2006, LJN AX6423).
Ten aanzien van het valselijk opmaken of vervalsen kan elke vorm van opzet worden
aangenomen (Zie HR 12 mei 1998, LJN ZD1033, NJ 1998/694).

JE TOETSSTEEN DE VALSELIJK OPMAAK TE HERKENNEN.

HR uitspraken valsheid in geschriften
De gewraakte handelwijze van deze mensen om aangifte op hun inbreuken van het recht te voorkomen in
hun valsheid in geschriften (schuilen in anonimiteit en functie-titel) is daarmee dan ook volledig op 3
punten in overeenstemming met de navolgende jurisprudentie van de Hoge Raad:

 1. “Voorop gesteld moet worden dat valselijk opmaken in de zin van art. 225, eerste lid Sr ook omvat het
  plaatsen van de handtekening of naam van een derde onder een overigens waarheidsgetrouw opgemaakt
  geschrift, aangezien daardoor een onjuist beeld ontstaat omtrent de identiteit van de auteur die dat geschrift
  heeft opgesteld en dus omtrent de herkomst daarvan”
  HR 14 december 1999, LJN ZD1670, NJ 2000, 150:
  HR 3 maart 2009, NJ 2009, 142.
 1. ”Een geschrift is vals opgemaakt, indien het de onjuiste voorstelling wekt afkomstig te zijn van iemand,
  wiens ondertekening het draagt”
  HR, 15 juni 1931, NJ 1932, 1342.
 1. “Wie onder een geschrift de handtekening van een ander stelt – zij het in opdracht en met
  goedvinden van dezen – maakt het vals op”
  HR 14 april 1913, NJ 1913, 923.

Ten aanzien van het valselijk opmaken of vervalsen kan elke vorm van opzet worden aangenomen
(Zie HR 12 mei 1998, LJN ZD1033, NJ 1998/694).

EEN VRIJ MENS IS VRIJ EN NIET GEBONDEN AAN OVEREENKOMST!
NIEMAND MAG JOUW DWINGEN IETS TE DOEN, IETS NIET TE DOEN EN JE HOEFT HET NIET TE DULDEN!

OOK EN AMBTENAAR VAN DE OVERHEID NIET! Artikel 364a1. Met ambtenaren worden ten aanzien van de artikelen 361, 363, 365 tot en met 368 en 376 gelijkgesteld personen in de openbare dienst van een vreemde staat of van een volkenrechtelijke organisatie.

Artikel 365

De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand >>dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden,<< wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Heeft u een overeenkomst????? NEE? Dan ben je een vrij mens en niet een burger dus geldt je “publiekrechtelijk mensenrecht en dat staat in Strafrecht!

Claim je leven terug! Reclaim Your Lives.

RECLAIM YOUR LIVES!!! NOW GLOBAL ACTION

Welcome to the World Health Sovereignty Summit!

Whilst the world has been shocked by the audacity of a Global Lockdown and the auto-destruct of our Global Economy, New Earth Media, in cooperation with the ITNJ and partners have been working hard to produce and launch RECLAIM YOUR LIVES!!!
www.reclaimyourlives.com

Demonstreren, een schurend grondrecht?

Onderzoeksteam Emily Govers, projectleider Jochem Blad, onderzoeker Jeanet van Wijk, onderzoeker Ailie Tio, onderzoeker.

Educatieve bijdragen voor uw demonstratie recht!

Onderzoeksvraag.

Wat mogen demonstranten in redelijkheid van de overheid (burgemeesters en politie) verwachten ten
aanzien van de borging van het recht op demonstratie?
Wat moeten demonstranten weten en doen wanneer zij (willen) gaan demonstreren?

Aanleiding onderzoek.

De Nationale ombudsman heeft in de loop der jaren verschillende rapporten gepubliceerd over het
demonstratierecht. Daaruit komt naar voren dat burgemeesters en politie het demonstratierecht niet altijd voldoende
waarborgen. Berichten in de media en diverse wetenschappelijke publicaties bevestigden dit beeld en hebben de Nationale ombudsman doen besluiten een onderzoek uit eigen beweging in te stellen. Met het rapport beoogt de Nationale ombudsman richting te geven aan de maatschappelijke discussie over het demonstratierecht. De ombudsman stelt het burgerperspectief centraal en biedt met zijn aanbevelingen een handelingskader voor zowel de overheid als demonstranten.

Reinier van Zutphen, de Nationale ombudsman:
Daar waar de boodschap van de demon­stratie omstreden is, gaat het schuren.
Er gaan dan belangen als openbare orde en veiligheid meespelen. Het grond­recht om te demonstreren mag geen onderdeel van
deze belangenafweging zijn.

Zijn rapport geeft ook aanbevelingen aan Overheid en demonstranten.

De Nationale ombudsman benadrukt dat hij bij het formuleren van zijn aanbevelingen het fundamentele recht om te demon­streren voorop stelt.

Beschouwing

Demonstreren is een grondrecht. De overheid moet het demonstratierecht faciliteren en beschermen. In de praktijk lukt dat niet altijd. Met regelmaat zijn er berichten in de media over demonstraties die worden beperkt of geen doorgang mogen vinden. Ook de
ombudsman ontvangt klachten van demonstranten die zijn belemmerd in het uitoefenen van hun grondrecht.

Demonstreren is een grondrecht!

In onze Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is het recht op demonstreren
verankerd. Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat grondrechten van burgers worden gerespecteerd. De burgemeester moet, met hulp van de politie, demonstraties in zijn of haar gemeente faciliteren en beschermen, zodat demonstranten hun grondrecht kunnen uitoefenen.

Het is dan ook een recht van vrijheid een internationaal recht van de mens te demonstreren het is dus UW MENSELIJK RECHT ART 20 UVRM Mensenrecht nr. 20: Het recht om samen te komen sta op uw recht het is uw recht als u dat wil.

Er is door oud burgemeester van de laan te Amsterdam ook een Handboek geschreven over het demonstratie recht.

Handboek Demonstreren ‘Bijkans Heilig’

Het handboek Demonstreren ’Bijkans Heilig’ is op initiatief van Eberhard van der Laan tot stand gekomen. Hij verklaarde het demonstratierecht enkele jaren geleden ‘bijkans heilig’. Deze uitgave biedt een overzicht van instrumenten en aandachtspunten en is een handreiking voor het in goede banen leiden van demonstraties in het spanningsveld van uitingsvrijheid, handhaven van de openbare orde en de wet. Het handboek is in nauwe samenwerking tussen diverse NGO’s, de OVSE, de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Amsterdam tot stand gekomen.

Demonstreren ‘Bijkans Heilig’ is bedoeld voor professionals in Nederland als hulpmiddel en heeft niet als doel om tot uniform beleid of tot een uniforme werkwijze te komen.

Handboek Demonstreren ‘Bijkans Heilig’

Het handboek Demonstreren ’Bijkans Heilig’ is op initiatief van Eberhard van der Laan tot stand gekomen. Hij verklaarde het demonstratierecht enkele jaren geleden ‘bijkans heilig’. Deze uitgave biedt een overzicht van instrumenten en aandachtspunten en is een handreiking voor het in goede banen leiden van demonstraties in het spanningsveld van uitingsvrijheid, handhaven van de openbare orde en de wet. Het handboek is in nauwe samenwerking tussen diverse NGO’s, de OVSE, de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Amsterdam tot stand gekomen.

Demonstreren ‘Bijkans Heilig’ is bedoeld voor professionals in Nederland als hulpmiddel en heeft niet als doel om tot uniform beleid of tot een uniforme werkwijze te komen. Bij vragen en/of opmerkingen over het handboek kunt u zich wenden tot de schrijver Taco Temminck Tuinstra via 14 020 

Download: handboek Demonstreren “Bijkans Heilig” (PDF, 6,3 MB)

 

Conclusie:

De overheid neigt naar risicomijdend gedrag. Overheden beschouwen het demonstratierecht in de praktijk niet zelden
als onderdeel van een belangenafweging: het recht op demonstreren versus het belang van de openbare orde en veiligheid.
De essentie van het grondrecht tot demonstreren moet voorop staan. Die essentie is dat de overheid zich tot het ­uiterste moet inspannen om demonstraties te faciliteren en te beschermen, zodat burgers in vrijheid hun mening – hoe impopulair ook – kunnen laten horen. Elke andere houding van de overheid doet afbreuk aan de kern van het demonstratierecht.

Een greep uit de aanbevelingen

De Nationale ombudsman benadrukt dat hij bij het formuleren van zijn aanbevelingen het fundamentele recht om te
demon­streren voorop stelt. Uit dat principe volgt dat er voor de overheid een positieve verplichting geldt om demonstraties
zoveel mogelijk te faciliteren en te beschermen.

Aan de overheid:
 Zorg dat aanmelden loont door tijdens het contact vooraf de juiste
grondhouding te tonen: volledig en zonder voorbehoud faciliteren.
 Leg alleen beperkingen of verboden op indien dit noodzakelijk is met  het oog op de belangen genoemd in artikel 2 Wom. Motiveer iedere inperking van de demonstratievrijheid.

Aan de demonstrant
 Tijdig aanmelden van de demonstratie en goed contact met de overheid maken de kans op een soepel verloop zo groot mogelijk.
 Zoek tijdens de demonstratie contact met de ordedienst en/of de politie als er problemen (dreigen te) ontstaan.

VRIJHEID UW GROOTST RECHT LAAT DIT RECHT U NIET ONTNEMEN! U leeft nu in een dictatoriale dwangslavernij dat moet stoppen! Die verenigingen hebben geen jurisdictie over uw recht. Het primaat van politiek bestaat niet zij hebben een discretionaire bevoegtheid! die sluit uit elk strafbaar feit daar mee vervalt die bevoegtheid direct. ARTIKEL 1 UVRM EN ART 30 UVRM

Nu GRATIS BOEK 1400 Studies naar vaccinatie – Waarheid zal zegevieren.

Informeer u zelf! De wetenschap is in tegenspraak met wat ons door veel artsen, de media, onze overheidsfunctionarissen en de farmaceutische industrie wordt verteld over de veiligheid en effectiviteit van vaccins. UPDATE 5-5-2020 1400 Studies.U kunt de GRATIS e-boeken hier onderaan downloaden. zie ook de bonus 😉

Duizenden wetenschappers en onderzoekers wegen … de waarheid Om licht en waarheid te werpen op een van de meest besproken onderwerpen van onze tijd.

Dit is de meest uitgebreide en goed gedocumenteerde exposé ooit, over een van de meest controversiële maar toch belangrijke onderwerpen van onze tijd. Het aantal studies en onderzoeken over dit onderwerp is overweldigend, maar ik heb al het werk voor je gedaan en een manier gevonden om het te presenteren, zodat je gemakkelijk en snel kunt navigeren naar precies wat je wilt lezen. Het is alsof u de notities voor een leerboek krijgt en de ‘hotlinks’ krijgt die u rechtstreeks naar de secties brengen die u interesseren, en naar de studies waaruit wordt geciteerd. Op die manier kunt u gemakkelijk controleren of wat u wordt verteld waar is!

U staat op het punt GRATIS directe toegang te hebben tot honderden studies en indirecte toegang tot duizenden studies via de referenties in die studies. Zoals u zult zien verschillen deze onderzoeken en in veel gevallen sterk van wat ons momenteel wordt verteld over de veiligheid en effectiviteit van vaccins.

We worden geconfronteerd met een crisis van ongekende proporties!

We worden geconfronteerd met een ongekende crisis in ons land en de westerse wereld. Er is een snelle stijging opgetreden in de mate van autisme, ontwikkelingsachterstanden, leerstoornissen, allergie, astma, auto-immuunziekten en meer op het gebied van chronische en slopende ziekten. En tragisch genoeg verliezen we een groot deel van de volgende generatie kinderen aan neurologische, neurologische, gedrags- en leerstoornissen. Volgens statistieken die de CDC in 2008 heeft vrijgegeven, leed 1 op de 6 kinderen aan autisme of een vorm van ontwikkelingsprobleem! Nu 10 jaar later, gezien de toenemende prevalentie en de huidige schattingen, kan dat aantal oplopen tot 1 kind op 4! En die statistieken laten zien dat deze ontwikkelingsachterstanden, waaronder gedrags- en leerstoornissen, met een alarmerend tempo blijven toenemen. En alle leer- en gedragsstoornissen komen veel vaker voor bij jongens. Bovendien benaderen de percentages allergie, astma en auto-immuniteit over het hele spectrum epidemische proporties. Auto-immuniteit is waar het immuunsysteem van het lichaam bepaalde weefsels of organen aanvalt. Er zijn nu meer dan 100 auto-immuunziekten geïdentificeerd, die meer dan 50 miljoen Amerikanen treffen (dat is ongeveer 1 op de 6). De prevalentie blijft groeien met alarmerende cijfers. En auto-immuunziekten hebben een veel hogere prevalentie bij vrouwen. (Alle referenties staan ​​in het eBook)

Autismespectrumstoornis (autisme), is slechts een van de vele aandoeningen die onze kinderen treffen. Maar het is de voorwaarde die de meeste pers krijgt. De incidentie van autisme neemt sterk en onverminderd toe. De CDC-schattingen van 2014 waren dat 1 op de 45 kinderen autistisch was (NHIS-gegevens), tegenover 1 op de 150 in 2002 (ADDM-netwerkgegevens), slechts 12 jaar eerder. Vergelijk dat eens met het percentage autisme dat geschat wordt op 1 op de 10.000 in de jaren 50 en 60, 1 op de 5.000 in de jaren 70 en oplopend tot 1 op de 300 in de jaren 90. (referenties in het eBook)

Wanneer de statistieken van 2018 in minder dan 2 jaar uitkomen, wordt verwacht dat het aantal autisme kan oplopen tot 1 op de 25 kinderen, met ongeveer 4 keer zoveel jongens als meisjes. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 5 jongens in het autismespectrum zit !! Veel experts geloven dat op het huidige traject ergens tussen 2025 en 2032 1 op de 2 kinderen autistisch zal zijn !! Overweeg daarnaast de verlammende tarieven van andere zojuist genoemde intellectuele handicaps. Dit is VOLLEDIG ONAANVAARDBAAR! En collectief moeten we iets doen om dat te veranderen.

Wat betekent dit voor onze samenleving? Om te beginnen zal dit een economische ramp zijn. Zelfs tegen de conservatieve verwachte kosten van zorg voor alleen autistische individuen, zullen deze kosten onze economie verlammen. (geschetst op pagina 2 van het eBook) – Kunt u zich, naast de economisch verlammende kosten, een voorstelling maken van de impact op ons sociaal, op de militaire paraatheid en op de getroffen kinderen en gezinnen zelf? Hoe zit het met ons intellectuele vermogen om de komende jaren wetenschappers, uitvinders en bedrijfsinnovaties uit te zetten? De klok tikt. Niet aangevinkt, het is echt een doem- en somber scenario. We moeten het tot op de bodem uitzoeken en we moeten het nu doen! En door dit document te delen, kunt u deel uitmaken van de drijvende kracht om dit mogelijk te maken.

Ik heb het navigeren en vinden van informatie ZO GEMAKKELIJK voor u gemaakt
(Zelfs als je geen dokter of wetenschapper bent)

Het vaccin debat is beladen met emotie, verkeerde informatie, vooringenomenheid en vermoedens.

Maar nu heb je voor het eerst toegang tot een enorme hoeveelheid geloofwaardige wetenschappelijke informatie (waarvoor je geen wetenschapper of dokter hoeft te zijn). Het is allemaal zo georganiseerd dat u op verschillende manieren de inhoud kunt bekijken, afhankelijk van uw interesse en de hoeveelheid tijd die u moet lezen. Zelfs als ik alleen de inhoud lees.

Dit is de laatste update die op 5 mei 2020 is uitgebracht, met uittreksels en samenvattingen
uit meer dan 1.400 studies en links naar alle studiesamenvattingen of artikelen. Klik de link voor PDF http://www.wellnessdoc.com/?smd_process_download=1&download_id=1497

NU ALS BONUS OOK NOG HET BOEK

The measles vaccine narrative is collapsing
By Dr. Alan Palmer

BONUS Download:

Demolishing the 5 Most Common FALSE Measles Narratives https://www.wellnessdoc.com/wp-content/uploads/2019/10/The-measles-vaccine-narrative-is-collapsing-Updated-10-09-19.pdf

Wenst u dit doel te steunen met donatie bron vermelding https://www.wellnessdoc.com/1200studies/

OVERHEID HEEFT ZICH GEVRIJWAARD VAN (STRAF)VERVOLGING!

 

OVERHEID HEEFT ZICH GEVRIJWAARD VAN (STRAF)VERVOLGING EN ZICH ZELF DUS GELEGALISEERD TEGEN U MISDADEN TE MOGEN PLEGEN EN WENSEN DIT FEIT NIET OP TE HEFFEN?

Stemming Initiatiefvoorstel Opheffing strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijk rechtspersonen!

Initiatiefvoorstel Opheffing strafrechtelijke immuniteiten

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidingsgevers (30538). ZO OOK GESTELD ART 51 SR ART 140 SR

(Zie vergadering van 27 oktober 2015.) dus vrijstelling van strafrecht.

https://www.eerstekamer.nl/verslagdeel/20151110/initiatiefvoorstel_opheffing?fbclid=IwAR0Se4JzXdi64PCbKxaHG-CfgNHeuqxGaG045wDO2WPmKQ2k6xwKrUoEGrg

WAT REACTIES OP DIT VOORSTEL IN REDEVOERING VOOR HET VOORSTEL!:

Naar de mening van de SP-fractie levert het voorliggende wetsvoorstel een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de democratische rechtsstaat. Een moderne democratische overheid kan het zich naar onze mening niet langer permitteren om, waar de overheid haar burgers strafrechtelijk vervolgt, zichzelf een vrijbrief te geven. Dat sommige partijen er niettemin voor kiezen om de bestaande strafrechtelijke ongelijkheid te handhaven met een beroep op het primaat van de politiek-bestuurlijke verantwoording acht de SP-fractie onbegrijpelijk.

Kenmerkend voor de rechtsstaat is dat degene die de regels stelt, zich ook volgens die regels heeft te gedragen. In het merendeel van de gevallen gaat dat in Nederland goed en voorziet, indien de overheid betrokken is, het democratisch proces in herstel. Slechts voor een klein aantal ernstige incidenten kan nu geen gerechtigheid geschieden. Daarmee lijkt de overheid aan het recht te ontkomen. Dit wetsvoorstel wil dat gat dichten. De fractie van de ChristenUnie steunt dat uitgangspunt, maar heeft ook stevige twijfels geuit over de bijkomende gevolgen van de opheffing van de strafrechtelijke immuniteit van de overheid.

DE VERTEGENWOORDIGING WAS:

Tegenwoordig zijn 67 leden, te weten:

Van Apeldoorn, Atsma, Backer, Barth, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, Dercksen, Peter van Dijk, Diederik van Dijk, Don, Duthler, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Ganzevoort, De Graaf, De Grave, Van Hattem, Hoekstra, Ten Hoeve, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Van Kesteren, Koffeman, Köhler, Kok, Kops, Kox, Krikke, Kuiper, Lintmeijer, Markuszower, Martens, Meijer, Nagel, Nooren, Oomen-Ruijten, Pijlman, Postema, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Van Rooijen, Ruers, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Sent, Stienen, Van Strien, Swagerman, Teunissen, Van de Ven, Verheijen, Vos, Vreeman, De Vries-Leggedoor, Van Weerdenburg en Wezel,

en de heer Van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie,

alsmede de heer Oskam, lid Tweede Kamer en de heer Recourt, lid Tweede Kamer.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de VVD, het CDA, de OSF en D66 ertegen, zodat het is verworpen.

Uw wenst de videobeelden hier van terug zien?

Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 10 november 2015

Parlementair jaar 2014/2015, 7e vergadering

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 13.58 uur

zie video hier: https://www.eerstekamer.nl/verslag/20151110/verslag

WAT IS ER IN GODSNAAM GAANDE? STAATSGREEP?

Het gaat ernstig mis met ons recht en de wet! In deze blog informeren wij u over de veranderingen die nu gaande zijn! En vragen ons daarbij af: Wat is er aan de hand? Zet Rutte alle wetten buiten spel? De revolutie begint nu echt op gang te komen. Is dit een staatsgreep? Een afschaffing van onze rechtstaat?

Wij vonden de nieuwe wetsbepalingen die nu al weken als schendingen van de fundamentele rechten van de mens en grondwet gezien worden door vele juristen en advocaten die echter als een CONSULTATIEVERSIE gepresenteerd wordt.

De betekenis van Consultatie en PDF naar het corona maatregelen document:

1) Bespreking 2) Bezoek aan een huisarts 3) Consult 4) Raadgeving 5) Raadpleging 6) Het vragen van advies aan een hulpverlener. Ook: cliëntbespreking door verschillende hulpverleners (Zie: https://www.gemeente.nu/content/uploads/sites/5/2020/06/twm_covid-19_consultatieversie.pdf?

Aangezien te verwachten valt dat deze ”wijzigingswet” frequent zal worden aangehaald, wordt deze

voorzien van een citeertitel, waarin ook de tijdelijkheid van deze wet tot uitdrukking is gebracht.

Verantwoordelijke:

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

zo we ook zien is dat deze niet juridisch juist gejuridiseerd is op naam en handtekeningen van betreffende aansprakelijke en verantwoordelijke mensen !!!

Wat we ook zien is dat deze wijzigingen hier onder reeds van kracht zijn!
En het lijkt er op dat ook de wetboeken nu niet meer geldend zijn. Zie ook de bewijsvoering voor dat vermoeden in deze blog. Het lijkt er op dat ALLEEN boek 10 internationaal recht de belasting en politie wet nog geldend zijn zo u hier ook kunt concluderen.

Artikel 74

De Wet collectieve preventie volksgezondheid, de Infectieziektenwet en de Quarantainewet worden ingetrokken.

Hoofdstuk VIII. Overige bepalingen Wet publieke gezondheid

Artikel 69

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel 70

[Red: Wijzigt de Waterleidingwet.]

Artikel 71

[Red: Wijzigt de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.]

Artikel 72

[Red: Wijzigt de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.]

Artikel 73

[Red: Wijzigt de Wet op de lijkbezorging.]

Wat ons ook op viel was de Politiewet waar op vele wijzigingen aangekondigd staan, zo hier onder weergegeven.

Officiele titel:

Wet van 12 juli 2012 tot invoering van de Politiewet 2012 en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012)

Geldigheidsdatum:

8 juni 2020

Hoofdstuk 1.Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012

Artikel 1

Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zijn de korpsbeheerders van de regio’s, bedoeld in artikel 21 van de Politiewet 1993, eervol uit hun ambt ontslagen.

Okay… dan worden dus de topambtenaren ontslagen en dan?

EN WAAROM ZIJN ER NU REEDS 4 MINISTERS DE REVUE GEPASSEERD EN WAAROM IS VEILIGHEID EN JUSTITIE IN JUSTITIE EN VEILIGHEID VERANDERD?

We vonden deze verwijzingen in de Politiewet: LET OP STRAFVORDERING, STRAFRECHT, WET BESTUURSRECHT, ENZ. Want ook daar vonden wij vandaag een hele vreemde ongeldigheids-verklaring m.b.t de wetboeken, als ook de Burgerlijk Wetboeken, op data over de afgelopen 5 maanden. Men was dus al bezig met wijzigingen voor de coronacrisis!

Hoofdstuk 2. Wijziging van andere wetten

§ 1. Ministerie van Algemene Zaken

Artikel 8
[Wijzigt de Noodwet rechtspleging.]
Artikel 9
[Wijzigt de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag.]
Artikel 10
[Wijzigt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.]
Artikel 11
[Wijzigt het Wetboek van Koophandel.]

§ 2. Ministerie van Veiligheid en Justitie

Artikel 12
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel 13
[Wijzigt de Faillissementswet.]
Artikel 14
[Wijzigt de Overleveringswet.]
Artikel 15
[Wijzigt de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof.]
Artikel 16
[Wijzigt de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming.]
Artikel 17
[Wijzigt de Uitvoeringswet Speciaal Tribunaal voor Libanon.]
Artikel 18
[Wijzigt de Uitvoeringswet internationale kinderontvoering.]
Artikel 19
[Wijzigt de Veiligheidswet BES.]
Artikel 20
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]
Artikel 21
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]
Artikel 22
[Wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens.]
Artikel 23
[Wijzigt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.]
Artikel 23a
[Wijzigt de Wet controle op rechtspersonen.]
Artikel 24
[Wijzigt de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden.]
Artikel 25
[Wijzigt de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.]
Artikel 26
[Wijzigt de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten.]
Artikel 27
[Wijzigt de Wet op de identificatieplicht.]
Artikel 28
[Wijzigt de Wet op het LSOP en het politieonderwijs.]
Artikel 29
[Wijzigt de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.]
Artikel 30
[Wijzigt de Wet politiegegevens.]
Artikel 31
[Wijzigt de Wet tijdelijk huisverbod.]
Artikel 32
[Wijzigt de Wet tot instelling van het Internationaal Tribunaal voor vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië 1991.]
Artikel 33
[Wijzigt de Wet veiligheidsregio’s.]
Artikel 34
[Wijzigt de Wet wapens en munitie.]
Artikel 35
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wet aanpassing bestuursprocesrecht.]
Artikel 36
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (vastlegging uitzonderingen toepasselijkheid positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen Dienstenwet).]
Artikel 37
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (introductie DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en regeling enige andere onderwerpen).]
Artikel 38
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken).]
Artikel 39
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet politiegegevens, enz. (implementatie kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie 2008/977/JBZ).]
Artikel 40
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet veiligheidsregio’s (oprichting Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering brandweer).]
Artikel 41
[Wijzigt de Politiewet 2012.]
Artikel 42
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob.]

GAAT HET “TIJDELIJKE KWARTJE” VAN KOK AL VALLEN?

De vraag die hier rijst is, wat is tijdelijkheid en waarom zien we dat op verschillende momenten de wetwijzigingen plaatsvinden en de wetboeken hun geldigheid verliezen?

WAAROM ZIJN (in 2014) UW PERSOONSGEGEVENS OVERGEHEVELD VAN GBA NAAR BRP?

Wijzigt de Wet op de identificatieplicht?

Wijzigt de Algemene wet Bestuursrecht? (introductie DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en regeling enige andere onderwerpen)

Behalve boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, Internationaal Privaatrecht, de Rijksbelastingwet en de Politiewet geven nog de geldigheids-datum van vandaag aan…… TOEVAL???

We zetten de geldigheids-data van wetten die VANDAAG (8 juni 2020) NIET MEER GELDEND zijn even voor jou op een rij zo wij dit aantroffen met de juiste tijd van de atoomklok.

Deze website (www.maxius.nl) geeft het moment aan wanneer de wet is ingegaan. Wanneer de wet nog geldend is staat er “tot heden”. Vandaag viel op dat de geldigheidsdatum van alle wetten niet meer “tot heden” aangaf, met uitzondering van de 3 bovengenoemde wetten: boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, Internationaal Privaatrecht, de Rijksbelastingwet en de Politiewet.

Als jurist zit ik dagelijks op deze website, gezien die het meest actueel is ook met wets- wijzigingen. En dit heb ik nog nooit mee gemaakt.

We zagen dus de wetswijzigingen weergegeven in de Politiewet en wat schets onze verbazing…..Kijk zelf maar even.

 

De eerste die er uit ging was Burgerlijk Wetboek 7 op 13 december 2019 Zie de momenten van geldigheids-data en let ook op de volgorden waarop dit plaatsvind.

De 2de die er uitging was Wetboek van Strafvordering 18 Mei 2020

De 3 de die er uitging was Burgerlijk Wetboek 2 op 21 Mei 2020

De 4de die er uitging was het Wetboek van Strafrecht op 26 mei 2020

De 5 de die er uitging was Burgerlijk Wetboek 1 op 27 mei 2020

De 6de die er uitging was Burgerlijk Wetboek 6 op 30 Mei 2020

De 7de die er uitging was Faillissementswet op 31 mei 2020

De 8ste die er uitging was Burgerlijk Wetboek 4 op 1 juni.

De 9de die er uitging Burgerlijke Rechtsvorderring op 1 juni 2020

De 10de die er uitging was de Algemene Wet Bestuursrecht op 2 juni.

De 11de die er uitging was de Burgerlijk Wetboek 3 op 2 juni 2020

De 12de die er uitging was de Provinciewet op 5 juni 2020

De 13de die er uitging was de Gemeentewet op 6 juni 2020

De 14de die er uitging was Burgerlijk Wetboek 7 A ook op 6 juni 2020

De 15de die er uitging was de Grondwet op 6 juni 2020

De 16de die er uitging was Burgerlijk Wetboek 8 op data 7 juni 2020

Het internationaal privaatrecht boek 10 Burgerlijk Wetboek, de Rijksbelastingwet en de Politiewet geven nog de geldigheids-data van vandaag  8 juni aan, TOEVAL…..???

Wij hebben Maxius 8 juni om een reactie gevraagd! zodraa die binnen is word deze als update gepubliceerd!

Okay..... INTERNATIONAAL RECHT, BELASTINGWET EN POLITIEWET! Wat speelt er vandaag dan INTERNATIONAAL....???

Het vrijhandelsverdrag Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tussen de Europese Unie en Canada is in strijd met de Grondwet, zeggen verschillende hoogleraren, advocaten en juristen in een brief aan de Eerste Kamer. De brief is een initiatief van Wybe Douma van EU Legal en advocaat Meike Terhorst. De brief is ondertekend door meer dan 30 hoogleraren, advocaten en juristen, onder wie strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq en hoogleraar staatsrecht Jerfi Uzman van de Universiteit Utrecht. Milieudefensie ondersteunt de brief.

De Tweede Kamer ging al nipt akkoord met CETA. Op dit moment buigt ook de Eerste Kamer zich over het verdrag, dat de handel tussen de EU en Canada moet versoepelen.

De dertig hoogleraren, advocaten en juristen struikelen in de brief over het voor CETA in het leven geroepen arbitragehof. Via deze internationale instantie kunnen bedrijven een schadeclaim indienen als een lokale overheid een vergunning intrekt voor een activiteit waar het bedrijf al in had geïnvesteerd.

https://milieudefensie.nl/actueel/handelsverdrag-ceta-in-strijd-met-grondwet.pdf/@@download/file/Handelsverdrag%20CETA%20in%20strijd%20met%20de%20grondwet.pdf

WAT DENKT U DAT ER AAN DE HAND IS? Staatsgreep?

Wij denken dat als dat zo is meneer Rutte als hoofdelijk verantwoordelijk persoon ons het recht ontneemt. Dit WAS strafbaar gesteld in Art. 93 Wetboek van Strafrecht en is volgens het digitaal wetboek www.maxius.nl op 26 mei 2020, gewijzigd!

Artikel 93 Wetboek van Strafrecht: De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Vrijheid. Maar voor wie?

LIBERTICIDE vrijheids moord!

Tiers Bakker en Robin Brouwer,
Over Liberticide

Liberticide is een interdisciplinaire onderzoeksgroep bestaande uit wetenschappers, filosofen en publicisten die zich richten op een kritische analyse van de hedendaagse neoliberale samenleving. Zij onderscheidt zich van bestaande werkgroepen doordat ze een interdisciplinaire benadering van de maatschappij voorstaat. De problemen waarmee de samenleving zich momenteel op de terreinen economie, educatie, zorg, veiligheid, criminaliteit, leefbaarheid en vrijheid geconfronteerd ziet, worden door Liberticide niet beschouwd als op zichzelf staande problemen maar duiden op een structuurprobleem van het neoliberale beschavingsmodel. Vandaar dat samenwerking met specialisten afkomstig uit afzonderlijke vakgebieden noodzakelijk is.


Liberticide bestaat uit een groep van 25 deskundigen die in verschillende samenstellingen onderzoek doen, publiceren en deelnemen aan seminars, colleges en debatten – voor meer informatie zie ‘organisatie’.

Om de hedendaagse samenleving te kunnen begrijpen en haar anomalieën te kunnen doorgronden is het van belang het neoliberalisme niet louter als een politiek-economisch stelsel op te vatten, maar haar als mentaliteit, als ideologie te analyseren. Dit betekent dat Liberticide de maatschappij van vandaag niet alleen onderzoekt op haar economische, politieke of culturele verschijningsvormen, maar tevens de verschillende ‘attitudes’ van het neoliberalisme in kaart probeert te brengen. Ook richt Liberticide zich op een analyse van de deels verborgen uitgangspunten die aan het neoliberale beschavingsmodel ten grondslag liggen. Op basis van een dergelijke aanpak wil Liberticide een tijdsdiagnose tot stand brengen, waaruit voorstellen tot remedie mogelijk worden.

Liberticide is nauw verbonden met allerlei maatschappelijke organisaties en instellingen voor academisch onderzoek en onderwijs. De resultaten van het onderzoek vinden hun weg via onderwijsprogramma’s aan universiteiten en academies, via publiekscursussen, debatten en publicaties.

Liberticide verleent graag haar expertise aan zowel particuliere als overheidsinstellingen en is via haar deelnemers actief in adviescommissies voor overheden en verschillende denktanks.

Laatste uit een serie van acht avonden analyse en gesprek met gasten die anders proberen te denken en doen. Zij krijgen een podium en samen onderzoeken we wat nodig is om te komen tot een samenleving waarin het algemeen belang, gelijke kansen en de zorg voor de ander weer meer tellen.
We zijn inmiddels op de hoogte van veel misstanden in onze samenleving. We weten van de frauduleuze praktijken van woningcorporaties, van de ongebreidelde marktwerking en de instabiliteit van de economie. We weten van het zaken doen met landen die de mensenrechten schenden. We weten dat veel kleding door kinderen wordt gemaakt, we weten van de plofkippen en het gerommel met voeding.

Als we écht willen dat dit verandert, wat is er nodig dat wij door deze serieuze zaken geraakt worden zodat wij onze verantwoordelijkheid gaan nemen en dit niet meer toelaten? Hoe nu verder?

O.l.v. maatschappij filosofen Robin Brouwer en Tiers Bakker.

Voor meer informatie kunt u naar de website van deze organisatie. http://liberticide.eu/  wil je iets doen of samenwerken Tiers Bakker is op dit platform aanwezig doe die een vriendschrapverzoek en werk mee aan onze vrijheid.

STATEMENT

Het neoliberalisme wordt doorgaans voorgesteld als een louter economische realiteit die gefundeerd wordt door de veronderstelling dat de marktwerking de natuurlijke conditie van economische actoren uitmaakt. De vrijheid van de markt zou, aldus deze populaire lezing van het neoliberalisme, van nature leiden tot vrijheden op andere terreinen in de samenleving, zoals bijvoorbeeld het sociale, het culturele en het politieke. Economische vrijheid zou de basis vormen voor een liberale, democratische samenleving.

Liberticide beschouwt het neoliberalisme niet slechts als een politiek-economisch model maar begrijpt haar als een mentaliteit, als een ideologie die ten grondslag ligt aan de wijze waarop de samenleving in al zijn facetten wordt ingericht. Dit betekent dat het neoliberale denken zich niet alleen manifesteert binnen de sferen van productie en consumptie, maar dat zij als denkmodel in elk maatschappelijk domein manifest is. Liberticide beschouwt het in de jaren negentig uitgeroepen ‘einde van de ideologieen’ als een van de condities die de neoliberale doctrine kenmerken. Door het geloof in het einde van de ideologieen en de alom aanwezige vrijheid die door het neoliberalisme zou worden voortgebracht, werden kritische reflectie en ideologiekritiek ten aanzien van maatschappelijke ontwikkeling overbodig.

Liberticide herkent een aantal structuurproblemen die met het neoliberale beschavingsmodel samenhangen:

I.
De grondprincipes waar deze samenleving zich mee afficheert, ‘individuele autonomie’ en ‘vrijheid’ worden niet nader gedefinieerd en als vanzelfsprekend aangenomen. Bij nader inzien blijken individualiteit en vrijheid zich slechts op te houden binnen de gemarginaliseerde persoonlijke speelruimte van de moderne burger die in het consumptievermogen de enige expressievorm voor zijn menszijn bezit. Daar tegenover staat dat met het oprukken van de economie tot in alle regionen van het publieke- en priveleven, deze vrijheden in toenemende mate onder druk komen te staan door allerlei regelingen, wetgeving en systemen. Terwijl helpdesks, klantenservices en tal van loketten er op gericht zijn om de burger op maat te bedienen, ervaart de burger de maatschappij in toenemende mate als een onberekenbare factor in zijn bestaan. De ter beschikking gestelde vrijheden, die als beschavingsideaal de samenleving haar morele legitimiteit moeten geven, fungeren feitelijk als compensatie voor de verminderde invloed die burgers op de maatschappij kunnen uitoefenen.

II.
Het einde van de ideologieën leidde tot een algemene verdachtmaking van elke vorm van waarheid of objectieve (collectieve) geldigheid. Collectieve belangen en overtuigingen versnipperden tot een microkosmos van individuele meningen. Door het wegvallen van dergelijke kennistradities en het moreel gefundeerde vertoog dat daaruit voortkwam, ontbreekt het in de samenleving aan kritische instrumenten waarmee de voortgang van de maatschappij getoetst kan worden. De gevolgen hiervan voor de democratie zijn evident; zij verloor een van haar kernfuncties.

III.
Wie de publieke opinie volgt kan merken dat het vertoog gedomineerd wordt door een subjectivistische interpretatie van meningen en opvattingen. Omdat waarheid en normatieve juistheid niet langer kunnen fungeren als referentiekader waarmee opvattingen een zekere reikwijdte, diepgang en urgentie kunnen verkrijgen, wordt elke positie in het debat gepresenteerd en ervaren als verwisselbaar perspectief. Het ontbreken van een dergelijk referentiekader heeft de deelname aan het publieke debat in de media gereduceerd tot een vrijblijvende en bovenal esthetische uitwisseling van ervaringen en inzichten. De vele forums, weblogs en debatten vormen daarmee het bewijs van de depolitisering van de openbaarheid.

IV.
Consumptieve keuze vrijheid en vrijheid van meningsuiting fungeren in de huidige tijd als kernwaarden voor het neoliberale beschavingsmodel. Omdat een dergelijke vrijheidsopvatting zich niet langer in objectieve zin laat begrijpen, geldt zij in de praktijk van alledag als een subjectief en voornamelijk ‘libertijns’ beginsel. Vandaar dat de neoliberale samenleving niet bij machte is om individuele preferenties in normatieve zin te duiden. Kinderporno èn kinderpleegzorg, energieverkwisting èn energiebesparing, maar ook zelfverrijking èn sociaalbewust ondernemen, fungeren feitelijk als de keerzijden van dezelfde neoliberale medaille.

V.
Liberticide constateert dat een zuiver kwantitatieve begripsvorming het menselijke bestaan is gaan domineren op terreinen waar voorheen ethische, esthetische, traditionele of sociale waardebepalingen actief waren. Op basis van haar onderzoek stelt Liberticide vast dat deze verschuiving van een kwalitatief naar een kwantitatief begrip van de samenleving, verregaande consequenties heeft voor menselijk gedrag, intermenselijke relaties, zorg, educatie, arbeidsverhoudingen en leefbaarheid in buurten en wijken.

VI.
De schijnbare noodzakelijkheid waarmee de introductie van het neoliberale bewustzijn en de marktgerichte inrichting van de samenleving tot stand kwamen, verraden een naturalistische interpretatie van economie, politiek en samenleving. Liberticide neemt waar hoe deze naturalistische benadering is uitgemond in een zichtbaar defaitisme en cynisme omtrent de inrichting van de maatschappij. Het idee van het einde van de maakbaarheid functioneert als een self-fulfilling prophecy om de bestaande situatie op zijn beloop te laten. Vrijheid wordt dan ook niet langer opgevat als de (actieve) conditie voor sociaal handelen, maar als een passieve vrijblijvendheid. Dit laatste kenmerkt de ‘liberticide’: ‘de moord op de vrijheid’.

VII.
Het huidige maatschappelijke klimaat moet begrepen worden als een gebrek aan ‘geloof in het heden’. Terwijl er met de introductie van het neoliberalisme in de jaren ’90 records werden gebroken waar dit de economische en sociale maakbaarheid van de samenleving betreft, kon men, tegelijk een toenemende impotentie waarnemen waar dit het genereren van visies en perspectieven over mens, samenleven en maatschappelijke inrichting aangaat. Het idee dat de werkelijkheid gefragmenteerd en dus niet beheersbaar zou zijn, resulteerde in cynisch bestuur aan de kant van overheden en bedrijfsleven en een ironisch en onverschillig levensgevoel aan de kant van de burger. De samenleving maakte plaats voor een distopische werkelijkheid. Liberticide constateert dat deze realiteit niet het gevolg is van veranderde economische en technologische omstandigheden, maar dat dit klimaat een ideologische en dus politieke oorsprong heeft.

VIII.
Liberticide gaat er van uit dat een remedie voor dit ziektebeeld in de eerste plaats begrepen moet worden als een bewustwordingsproces. Veranderde inzichten kunnen de weg vrijmaken voor nieuwe strategieën in de sferen arbeid, wonen, zorg, scholing en openbaarheid, waardoor op termijn een nieuwe inrichting van de samenleving en de democratie gestalte kan krijgen.

IX.
Het Liberticide project is niet gericht op een restauratieve benadering van de maatschappelijke werkelijkheid. De terugkeer naar eerdere tijden, zoals die van de verzorgingsstaat, is zowel onwenselijk als onmogelijk. Daarentegen vormt neoliberalisme – zoals het ‘neo’ daarvan duidelijk maakt – een conservatieve terugval op gedateerde en destructieve aspecten van de moderne conditie. 19e eeuwse utopieen als ‘vooruitgang’ en ‘groei’ klinken door in de retoriek die door het neoliberalisme in tal van maatschappelijke en sociale domeinen wordt gehanteerd. Liberticide beschouwt een kritische analyse van de grondhouding van het neoliberale bewustzijn als voorwaarde om tot innovatie te kunnen komen.

X.
In het vertoog over de hedendaagse economische en politieke situatie klinkt een binaire opvatting door waar dit ‘de staat’ en ‘de markt’ betreft. Liberticide is van mening dat een dergelijk binair onderscheid niet langer opgaat. Politiek (bestuur) en markten zijn dermate verknoopt geraakt dat het niet mogelijk is zich achter een van beiden te verschuilen als alternatief voor een betere toekomst. Vandaar dat het begrip van de markt aan een proces van ontmythologisering moet worden blootgesteld omdat het marktdenken fungeert als toverwoord waarmee allerlei politieke (en antidemocratische) machinaties kunnen worden aangewend. Ook hier geldt dat innovatie van economie en politiek een fundamenteel kritische houding ten opzichte van de gevestigde doctrines veronderstelt.