Geweldig betoog tegen de jeugdzorg MAFIA! Mavis Alicia was live.

Klik de link voor video > https://www.facebook.com/anacaona.cacica/videos/702441723632519/

Aangifte:

https://en.calameo.com/read/00512220631d2d58053e6?fbclid=IwAR1mSbCr0tMHmYO3B1TK9zhbcs83vNS2nJZrZ-Y2LLNzCVVT0aw5wRtMe0c

Casus:

Geachte heer en mevrouw. Zie hier onder de briefen die u gebruiken kunt.

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=9014A09D35212240!180&ithint=file%2cdocx&authkey=!AEqpxE4VCFmAZaU

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=9014A09D35212240!180&ithint=file%2cdocx&authkey=!AEqpxE4VCFmAZaU

Mensen rechten deze is heel belangrijk.

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=9014A09D35212240!164&ithint=file%2cdocx&authkey=!AJUKWF1Gn6AaUOk

De DSM5 handboek ontleed van 1200 pagina`s naar 1 A4tje.

Hier maakt scholen jeugdzorg RVDK gebruik van, mensen labelen.

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=9014A09D35212240!116&ithint=file%2cdocx&authkey=!AP1KJNOT-clIjss

Hoe het wel moet, kijk naar uw rechten.

Geachte meneer, mevrouw.

Het grootste probleem wanneer ouders uit elkaar gaan, dat de een er klaar mee is, en de ander niet.

De gene die NIET klaar mee is, geeft dan de ander de schuld, terwijl hij of zij dat zelf hadden veroorzaakt, men spreekt dan ook narcistisch gedrag, tot zelf pathogene gedrag, wat een persoonlijkheid stoornis is. Dus zij moeten leren om met hun frustratie om te gaan. Die ouder heeft dus hulp nodig, anders gaat dat jaren duren, en het ergste is dat de kinderen daar vreselijk onder lijden. Een kind houd van beide ouders, en een kind gaat er van uit, dat papa en mama bij elkaar blijven. Een kind voelt zich vaak al schuldig omdat hun ouders gaan scheiden, en geven zichzelf de schuld. De ouder die wel het beste met kind voor heeft, word kwaad over gesproken zelfs tegen het kind, en vreemd genoeg kan die ouder wel aangifte doen tegen de ex, maar anders om niet. Jeugdzorg behoort te bemiddelen i.v.p. mee gaan in het verhaal van narcistische ex-partner, dat is ook de redenen dat de een er klaar mee is. De dossiers worden op bemoeizucht en meningen dus opgebouwd, terwijl elk dossier naar waarheid art. 3.3 moeten worden ingevuld, en niet om zo de juiste ouder buiten spel te zetten. De RVDK bemoeid zich ermee. Persoonsgegevens moeten op een juiste manier verwerkt worden, en u moet daar toestemming voor geven.

Kijk gerust dit filmpje dan word u alles duidelijk.

Englisch

Hoe het wel moet.

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=9014A09D35212240!228&ithint=file%2cdocx&authkey=!AP_V50r7gSZG2I0

Met vriendelijk groet,

Glenn Q van Poppelen.

Ervaringsdeskundige.

Coach en mediator.

Take the right way.

Wil nu.

www.wilnu.nu

Art. 17 EVRM en art. 18 EVRM

Voor hulp en begeleiding met de beedigde verklaring die naar de volgende mensen gestuurd dient te worden:

1) President Europese Commissie – https://www.europa-nu.nl/id/vhbeee4b45lk/voorzitter_europese_commissie?fbclid=IwAR34-U-kGkTeziFv8G5PabghLOivkORUjE_IOjEKCYsUJRgH8bvYz4cHsLo (mevr. Leyen)

2) Commissaris van de koning van jouw provincie – https://www.politiekeambtsdragers.nl/bestuurslagen/publicaties/publicaties/2017/12/11/overzicht-commissarissen-van-de-koning?fbclid=IwAR2UFVS3b8ZNAr9xa_gdFl2BufBEzkxjmiftkRbszCmlxipbGQJzxYkIFvA

3) Procureur generaal Nevis en alle van het OM – https://www.om.nl/organisatie/college-van-procureurs-generaal?fbclid=IwAR0GZCXVZ_chhsKi2vnQG1h51SbxRW5nr4FPglOZbARezVChA-ZyM4sPOOU

4) FIOD – https://www.fiod.nl/wat-doet-de-fiod/

5) Inspectie Ministerie Veiligheid & Justitie – https://www.inspectie-jenv.nl/?fbclid=IwAR0WQr-r9hwEho6r2gGvfBgNxS1icNaa4Y1_MZNheiwbhvJb7WNKPuowquQ

6) IInspectie jeugdzorg – https://www.igj.nl/?fbclid=IwAR1u-HavXnu6vnfbqaaoEMqxBedlnVDatpXWjd0SBmYM2F2NEQWkd0kDz_E

Voor een voorbeeld en of hulp van de beëdigde verklaring kun je mij mailen:

mavis-andrews@live.nl

Brandbrief over Wet gegevensverwerking! Samenwerking werkt!

Brandbrief over Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) overheid maakt inbreuk op privéleven Art 285b SR

Op 25 mei is een brandbrief gestuurd aan het kabinet over het onlangs ingediende voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). De brandbrief is verzonden door de personen en organisaties achter het anti-SyRI proces: Platform Burgerrechten, Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten (NJCM), FNV, Privacy First, Stichting KDVP, de Landelijke Cliëntenraad, Tommy Wieringa en Maxim Februari, de SyRI-coalitie. Anti-fraudesysteem SyRI moet van tafel.

De huidige wetgeving over het omstreden overheidsprogramma Systeem Risico Indicatie (SyRI) moet van tafel. Deze is niet controleerbaar en respecteert het privéleven van betrokken burgers onvoldoende, zegt de rechtbank Den Haag.

“Dit is een tijdige overwinning voor de rechtsbescherming van burgers in Nederland”, zegt Tijmen Wisman van het Platform Bescherming Burgerrechten, een van de partijen die de zaak hadden aangespannen.

Volgens de VN-rapporteur voor de mensenrechten, die zich eerder zeer kritisch uitliet over het systeem, zal de uitspraak internationaal gevolgen hebben. Philip Alston vindt het aannemelijk dat activisten in andere landen vergelijkbare zaken gaan aanspannen. De VN-rapporteur voor de mensenrechten Philip Alston heeft ernstige zorgen over Nederland. De reden is een systeem dat uitkeringsfraude moet opsporen. In een brief aan de rechtbank in Den Haag schrijft Alston dat het systeem in strijd is met de mensenrechten omdat het mensen met weinig geld en mensen met een migratie-achtergrond discrimineert.

Zie hier deze brief: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/Amicusfinalversionsigned.pdf

“Door het toepassen van universele mensenrechten zet deze Nederlandse rechtbank een standaard die door andere rechtbanken op andere plekken kan worden toegepast.”

De samenwerking van Platform Burgerrechten, Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten (NJCM), FNV, Privacy First, Stichting KDVP, de Landelijke Cliëntenraad, Tommy Wieringa en Maxim Februari, vormen de SyRI-coalitie.

In de brief schrijft de coalitie dat de eerdere profileringswet, SyRI, heeft geleid tot een rechterlijke uitspraak, die er in de kern op neer kwam dat SyRI onvoldoende was begrensd en geen effectieve waarborgen bood tegen misbruik en willekeur.

Vervolgens zeggen zij:

Het verbaast onze coalitie daarom ten zeerste dat nog geen week later het Wetsvoorstel Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) is ingediend bij het parlement waarin een kaderwet en samenwerkingsverbanden zijn opgenomen die wettelijk nog minder zijn begrensd dan SyRI en waarin effectieve waarborgen ontbreken.

De WGS bevat een kaderwet én stelt een wettelijke basis voor vier bestaande samenwerkingsverbanden voor. Deze kaderwet beoogt de bevoegdheid bij de minister te beleggen om middels een AMvB samenwerkingsverbanden op te zetten ter voorkoming en bestrijding van ernstige criminaliteit, alsmede grootschalige of systematisch onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en/of overheidsvoorzieningen. Wat onder voorstaande categorieën valt, wordt niet in dit wetsvoorstel gedefinieerd. Daarnaast worden de publieke en private partijen die aan een dergelijk samenwerkingsverband kunnen deelnemen, alsmede de gegevens die zij kunnen uitwisselen, niet nader gespecificeerd. Met andere woorden, de samenwerkingsverbanden die op basis van de WGS mogelijk worden zijn niet begrensd. De regering meent dat het voldoende is dat dit in een AMvB wordt geregeld, maar zowel de Raad van State als de Autoriteit Persoonsgegevens hebben aangegeven dat deze onderwerpen niet kunnen worden overgelaten aan de lagere wetgever. De vier nieuwe samenwerkingsverbanden werden bovendien pas na het advies van de Raad van State toegevoegd aan het wetsvoorstel. Dit betekent dat dit deel van de wetgeving niet openstond voor publieke consultatie én dat zowel de Raad van State, alsmede de Autoriteit Persoonsgegevens op dit punt in hun wettelijke adviesrol door de regering buitenspel zijn gezet.

De kern van de uitspraak van de rechtbank in de SyRI-zaak is dat de burger moet worden beschermd tegen machtsmisbruik en willekeur. De vergaande mogelijkheden die de technologische ontwikkelingen bieden aan de overheid, moeten hun tegenwicht vinden in wettelijke begrenzingen en effectieve waarborgen. Dat anders machtsmisbruik op de loer ligt bij complexe data-analyses en de schaalvergroting die ermee gepaard gaat werd onlangs duidelijk in de toeslagenaffaire. Duizenden onschuldige burgers werden hierdoor geraakt. De gegevensanalyses op basis waarvan dit gebeurde waren ondoorzichtig, discrimineerden en werden met de burgers die het trof niet gedeeld. Ze kregen hooguit bij een verzoek om inzage een dikke dossiermap met voornamelijk zwartgestreepte passages. Wij verzoeken u dan ook met klem om de kaderwet in dit wetsvoorstel te heroverwegen en om de bestaande samenwerkingsverbanden ieder in een apart wetgevingsvoorstel in te dienen, opdat de wetgevingsprocedure deze keer wél zorgvuldig kan worden doorlopen, zodat de burger deze keer wél beschermd wordt tegen nieuwe misstanden.

Een project met het SyRI-systeem in Rotterdam-Zuid is deze zomer voortijdig gestopt. Of de gemeente en het Rijk werden het niet eens over de manier waarop vervolgonderzoek moest worden uitgevoerd, of was er zoveel tijd overheen gegaan dat de data verjaard waren, waardoor de gemeente alles moest vernietigen.

Maar de wet die het systeem mogelijk maakt, bestaat nog steeds. Daarom gaat een rechtszaak tegen de Staat gewoon door. Een groep tegenstanders – een aantal maatschappelijke organisaties, schrijver Tommy Wieringa en columnist Maxim Februari – eist volgende week dat de Haagse rechter een einde maakt aan het systeem.

Vooruitgang?

Volgens dataspecialist Van der Sloot is het nu zo dat burgers maar naar de rechter moeten gaan als het misgaat. “Maar zo werkt het niet. Het probleem is dat burgers zelf vaak niet weten dat gegevens worden gedeeld of systemen niet begrijpen. Ook hebben ze niet de middelen om rechtszaken te voeren, dus veel rechtszaken worden niet eens gevoerd.”

Van der Sloot: “We moeten niet blijven hangen in het idee van ‘data is vooruitgang’. En als het wel voordelen zou bieden, moeten we ons afvragen of we wel in zo’n samenleving willen leven.”

Voor meer info en video zie https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2307132-vn-rapporteur-zeer-bezorgd-over-nederlands-opsporingssysteem-voor-uitkeringsfraude.html

Daar gaat je privacy! TOTAL CONTROLE!

In het kader van INSPIRE realiseren de Europese lidstaten een digitaal netwerk voor het uitwisselen van gegevens over jouw leefomgeving.

En wie is daar voor aansprakelijk en verantwoordelijk? we gingen op zoek!

Make INSPIRE work together! Want samen sta je sterk en dat hebben die stichtingen en verenigingen politiek wel goed begrepen alleen jij niet, precies de reden dat ze inbreuk kunnen maken op jouw recht, in Nederland is dit Geonovum daar komen we zo even op terug eerst wat is dat nu die INSPIRE? Over de voortgang van de implementatie van INSPIRE en de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering voor de leefomgeving in Europa.

Hoe word de informatie over jouw je omgeving en alles wat daar mee te maken heeft verzamelt?

Vanwege het Corona-virus kan de INSPIRE conferentie 2020 niet doorgaan in Dubrovnik. In plaats daarvan gaat de INSPIRE conferentie online. Recent benadrukte Commissievoorzitter von der Leyen dat Europa de transitie naar een gezonde planeet en een nieuwe digitale wereld moet leiden. Digitale transformatie en datagedreven innovatie moeten bij gaan dragen aan realisatie van de doelstellingen van de Europese Green Deal. Vanuit deze ambities kijkt de commissie ook naar INSPIRE. 

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: “Deze Commissie is vastbesloten de uitdagingen van onze generatie, zoals klimaatverandering, digitalisering en migratie, aan te pakken. Wij zijn vastbesloten om de Europese Green Deal te realiseren en om de Europese burgers en bedrijven betere kansen te geven in de digitale transformatie. Dit werkprogramma zal bijdragen tot een Unie die de lat hoger legt.” Om u als burger in privatisering  “slaaf” van hun systeem te maken hoe werkt dat? Registratie op registratie van registratie in registratie ingewikkeld zo u er niets meer van begrijpt en het ook niet meer kunt uit wikkelen.  in het kort vanuit welke registraties het stelsel van basisregistraties tot stand komt en hoe dit nieuwe stelsel vorm moet krijgen. Je registratie gegevens van GBA (gemeentelijke basis administratie zijn van publiekrechtelijk registratie verhandeld naar privaatrechtelijk registratie u was eigenaar en nu dus een klant van die politiek verenigingen in het decentralisatie proces dat nu enige jaren gaande is. alles word uitgesplitst en samen gevoegt in die Europese registratie INSPIRE

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: WIE IS DAT? Dat is deze mevrouw. Die je hier ook vertelt dat je geen andere medicatie tegen corona moet nemen en de vaccinatie van je overheid moet afwachten als ook dat zij er voor zorg draagt alle websites en informatie over nep nieuws en medicatie van internet verwijderen.

Je mag dus niet meer zelf besluiten hoe jij je eigen gezondheid bepaalt en wat wel of niet goed is voor je. Maar zo zij ook stelt zijn er criminelen die je rotzooi verkopen, echter worden ook werkelijk werkende medicatie nu door Rutte verboden en de doktoren geboycot en gecensureerd. Mensen let op wij je wel of niet wenst te vertrouwen!

WEL OF GEEN VERTROUWEN HEBBEN HEEFT OOK TE MAKEN MET DE HANDEL VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS!

Zo in 2014 jouw persoonsgegevens van GBA naar BRP zijn verhandeld. en welke persoonlijke informatie word er door deze mensen nog meer geregistreerd waar mee zij van menig zijn jouw leven te gaan besturen? De basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties en bevat basisgegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de informatieve film ‘de BAG in het kort’ vertellen we u hier meer over. en let op hoe die gegevens gekoppeld zijn aan die grotere systemen. LET GOED OP!! brp gbt bri enz

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter belast met Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses: “Alle instellingen, lidstaten en belangrijke partners moeten samenwerken om onze doelstellingen te realiseren. Daarom zijn ook de topprioriteiten van het Europees Parlement en de Europese Raad opgenomen in het werkprogramma van de Commissie. Daarnaast hebben wij voor het eerst inzichten in de langetermijntendensen verwerkt die vorm geven aan onze economieën en samenlevingen. Strategische prognoses vormen de leidraad voor onze werkzaamheden naarmate wij evolueren naar een toekomstbestendig beleid dat krachtig inspeelt op de behoeften van alle Europeanen en de geopolitieke positie van onze Unie versterkt.” Wie is dat?

Šefčovič was eerder voor zijn land ambassadeur in Israël, en de Slowaakse permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie van 2004 tot 2009.

Hij werd door zijn land in 2010 voorgedragen als Europees commissaris in de commissie-Barroso II. Hij kreeg de portefeuille Institutionele relaties en administratie.

Vanaf 1 november 2014 is hij Europees Commissaris in de commissie-Juncker, als vicevoorzitter en verantwoordelijk voor Energie-unie. Vanaf 2 juli 2019 neemt hij tevens de portefeuille Digitale Eengemaakte Markt waar. Hij verving hierbij Andrus Ansip, die lid was geworden van het Europees Parlement.

EU’s Marcos Sefcovic ‘Disappointed’ in Trump Paris Decision

Juncker’s weirdest moments! Wel dan weten dat ook weer.

UITSPRAAK RECHTER 5G Luister hier de uitspraak.

Uitspraak: Staat mag verder met uitrollen van 5G-netwerk. luister hier de volledige uitspraak!

Kort geding tegen de Nederlandse staat om 5G te stoppen heeft gefaald.

Een wetenschappelijke basis voor de vrees voor gezondheidsschade zou ontbreken, maar Stop5GNL eiste bij de rechtbank dat de overheid op zijn minst moet wachten op een rapport van de Gezondheidsraad dat in juli wordt verwacht. ,,De uitrol van 5G moet worden gestaakt, totdat blijkt dat reële gezondheidsrisico’s uit te sluiten zijn”, zei de advocaat van Stop5GNL tijdens de zitting eerder deze maand.

De rechter heeft kennelijk anders geoordeeld dus laten we eens kijken of dat wel of niet juist was discusie hier graag over welke bewijzen dan wel aangeven dat het fouten boel is!

Hier is de geluidsfile van de uitspraak!

Misbruik van bevoegdheid!

3 VRAGEN WAAR JE HET ANTWOORD OP MOET WETEN, VOOR JE HET ONDERSTAAND ZULT BEGRIJPEN!
1. BENT U BEVOEGD?
2. WIE MAAKTE U BEVOEGD DAN?
3. WAT IS DE MACHT VAN DIE BEVOEGDHEID?

Misbruik van recht is een term die inhoudt dat het recht gebruikt wordt op een manier waarop dat niet de bedoeling is. In het Nederlandse recht is misbruik van recht opgenomen als ‘misbruik van > bevoegdheid’<, hetwelk op hetzelfde neerkomt.

Is er sprake van misbruik van bevoegdheid, dan kan degene die de bevoegdheid toekomt, die niet uitoefenen voor zover ze misbruikt wordt. ART 365 SR ART 284 SR

ALLEEN JIJ BENT BEVOEGD! DOOR OVERDRACHT VAN JOUW BEVOEGDHEID MAAK JE ANDERE BEVOEGD!
HEB JE EEN ANDER BEVOEGDHEID GEGEVEN HET RECHT VAN ANDERE TE SCHENDEN? Dan ben je strafbaar art 140 SR

Heb je het niet gedaan dan word de vraag simpeler wie heeft het gedaan?


Misbruik van recht in het civiel recht,
Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij! Wij mensen zijn vrij onder en boven de wet, zo dus ook in internationaal recht en verdragen GESCHREVEN STAAT het in strafrecht geschreven staat en het in civiel recht geschreven staat .
Mensen hebben zelf hun eigen persoonlijke bevoegdheid tot het genot van de burgerlijke rechten.
In hun zelfbeschikkingsrecht gelijkheidsbeginsels en autonomie beginsels van hun recht. < (zoek de definitie op en leer die begrippen)

Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden daar in niet geduld. >> Art 1:1 BW Titel 1. Algemene bepalingen
Artikel 1

1.
Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.
2.
Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.
het publiek recht is mensen recht en staat boven privaat recht!

Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
Titel 1. Algemene bepalingen
Afdeling 1. >>>Begripsbepalingen<<<
Artikel 7
Een afhankelijk recht(zijnde privaatrecht)is een recht dat aan een ander recht(zijnde publiekrecht)zodanig verbonden is, dat het niet zonder dat andere recht(publiekrecht)kan bestaan. je mensenrecht staat boven je burgerrecht

Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
Het vermogen zelfstandig autonoom te handelen is bij jouw vrijheid als mens in jouw wilsbeschikking vast gelegd.
Titel 2. >>>>Rechtshandelingen<<<
Artikel 33
Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.

De orgaantheorie:

De verbeelding: je staat op de bushalte, de man naast je pak zijn lul uit zijn broek en begint je nat te piesen! WIE OF WAT wie spreek je daar op aan die lul of degene die die lul bestuurt?

Precies en zo werkt dat in het privaatrecht ook bestuurders levend entiteit is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de rechtspersoon.

rechts subject natuurlijk persoon in rechtspersoon

1. persona is het Latijns woord voor “persoon” dit betekent “acteur” het masker (maskeren van de mens als publiekrechtelijk mens in privaatrecht.)

2. in persoon zijn betekend dus direct in privé je handelt dan in privaatrecht ( civiel Recht) in het burger wet boek 3 word het rechtshandelen in dat privaatrecht beschreven.

3. De rechtspersoon is geen levend mens maar een fictie Aangezien rechtspersonen geen fysieke personen van vlees en bloed zijn, kunnen zij niet persoonlijk optreden in het rechtsverkeer. Om te kunnen functioneren in het rechtsverkeer, hebben zij vertegenwoordigers, natuurlijke personen nodig die in hun naam en voor hun rekening rechtshandelingen stellen.

De natuurlijk persoon is dus een INSTRUMENT van een mens, onderscheid te maken van het recht waar in hij /zij handelt.
Bij het handelend in privaatrecht daagt die ook daarmee de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor zijn handelen.

De natuurlijke persoon is de tegenhanger van de rechtspersoon, een organisatie of abstracte entiteit die zelfstandig in het rechtsverkeer kan optreden. Het begrip rechtssubject omvat beide: zowel de natuurlijke als rechtspersonen.

De natuurlijk persoon is dus een instrument van de mens om van uit zijn hogerrecht meer omvattende mensenrecht als zelfstandig autonoom mens (SUI JURIS) bij vrijheid van keus de doorkruising van zijn publiekrechtelijk mensenrecht naar je privaatrechtelijk burgerrecht te maken.

Volgens artikel 6 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens hebben alle mensen het recht om als (natuurlijk) persoon erkend te worden; staten mogen dus geen onderscheid maken tussen mensen die ze wel of niet als persoon erkennen.

Art 1:1 BW geeft dus ook aan dat een ieder vrij mens is en dus ook bevoegd is die zakelijk handels rechten ( burgerrechten ) te gebruiken af te wijken van zijn hoger recht zijnde mensenrechten.

Het zijn van een natuurlijk persoon vangt algemeen aan indien de mens levend en levensvatbaar geboren is. Dan word ook de bevoegdheid toegekend als persoon, om volledig handels bekwaam te worden geacht dient de leeftijd van 21 jaar bereikt te zijn het moment waarop het lichaam in groei volwassenheid bereikt.

De bevoegdheid van de mens op zijn natuurlijk persoon eindigt met het overlijden.

Ook dit is in wet vastgelegd.

Artikel 7 Een afhankelijk recht is een recht dat aan een ander recht zodanig verbonden is, dat het niet zonder dat andere recht kan bestaan.
Artikel 8 Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, hetwelk met het beperkte recht is bezwaard.

Aansprakelijkheidsrecht: WETHOUDER rechtspersonen, Knabbel en Babbel arrest! art 51 SR

Artikel 51
1. Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen.
2. Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de strafvervolging worden ingesteld en kunnen de in de wet voorziene straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden uitgesproken: 1°. tegen die rechtspersoon, dan wel
2°. tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijke leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel
3°. tegen de onder 1° en 2° genoemden te zamen.
3. Voor de toepassing van de vorige leden wordt met de rechtspersoon gelijkgesteld: de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maatschap, de rederij en het doelvermogen.

Speciaal voor jou het GRATIS e-book VIRUSSEN EN BACTERIËN OVERWINNEN OP BUDGET!

Graag geven we je dit gratis e-book waarin de meest belangrijke gezondheidsinformatie staat omtrent de Corona crisis.

Ik vertel je precies welke voedingsstoffen nu belangrijk zijn, de doseringen bij diverse ziekten en geef tips voor het tot stand brengen van een gezonde emotionele en mentale gezondheid. Ook dat mag niet worden vergeten!

Deel dit gratis e-book met vrienden, familie en kennissen. Deze kennis is te waardevol om alleen voor jezelf te houden.

We zijn blij dat we je op deze manier kunnen ondersteunen in deze tijd.

De afgelopen dagen hebben we als team hard gewerkt aan dit gratis e-book waarin alle belangrijke informatie staat omtrent Corona.

Ik vertel je precies welke voedingsstoffen nu belangrijk zijn, de doseringen bij diverse ziekten en geef tips voor het tot stand brengen van een emotioneel/mentale gezondheid. Ook dat mag niet worden vergeten!

Speciaal voor jouw het gratis e-book:

Jouw eerste hulp bij Corona (en meer).

Dit is dé manier waarop wij kracht kunnen bijzetten aan onze missie “Nederland het gezondste land ter wereld maken”.

Dit kunnen we enkel doen door de meest waardevolle informatie voor optimale gezondheid gratis aan je weg te geven.

Deel het ook zeker met vrienden, familie en kennissen.

Vooral de mensen die één chronische ziekte of meer hebben lopen een verhoogd risico om de Corona infectie te krijgen én om er aan te komen overlijden.

Des te belangrijker is dit gratis e-book om te gaan bouwen aan voldoende bescherming tegen elk soort virus!

Klik hier voor jouw gratis eerste hulp e-book En kijk ook deze instructie video nog even van Mike.

Weet dat we er voor je zijn. We zullen je op de hoogte blijven houden van de laatste ontwikkelingen en blijven voorzien van de beste gezondheidstips.

In dienstbaarheid van jou en het Nederlandse en Belgische volk, wens ik je nog een hele fijne dag Kees.

Met dank aan: Mike & Gretta – Leef Bewust Nederland – “Nederland het gezondste land ter wereld maken”

Ziektes zijn niet besmettelijk!

DE VIJF BIOLOGISCHE WETTEN VAN DE GERMAANSE NIEUWE GENEESKUNDE

4e Biologische Wet

Het Ontogenetische Systeem van de Microben

Gedurende de eerste 2,5 miljard jaar waren microben de enige organismen op aarde. Geleidelijk aan ontwikkelden zich van daaruit andere levensvormen, waaronder planten, dieren en mensen. Naar schatting overtreft het aantal microbiële cellen dat het menselijk lichaam herbergt (bekend als het “menselijke microbioom”) de lichaamscellen in een verhouding van bijna 4 tot 1. De symbiotische relatie met het menselijk organisme en de vitale rol die zij vervullen bij het in stand houden van lichaamsweefsels maken microben onmisbaar voor onze overleving.

OPMERKING: De placenta die de zich ontwikkelende foetus met de baarmoeder verbindt is niet steriel, zoals eerder werd aangenomen, maar herbergt een rijke verzameling aan bacteriën. Mycobacteriën, zoals TBC-bacteriën, worden via de moedermelk aan de pasgeborene doorgegeven.

De theorie dat bepaalde “ziekten” worden veroorzaakt door “pathogene microben” is een van de meest hardnekkige doctrines van de moderne geneeskunde. Deze algemene opvatting is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat microben aanwezig zijn op de plaats van een “ziek” orgaan. En aangezien de activiteit van microben gepaard gaat met zwelling, koorts, ontsteking, pus, afscheiding en pijn, wordt aangenomen dat microben de oorzaak zijn van “infectieziekten“. Vergelijkbaar met het idee dat een “abnormale” groei van kankercellen leidt tot de ontwikkeling van een “kwaadaardige” tumor wordt ten onrechte aangenomen dat microben die buiten hun normale bereik groeien (zie immuunsysteemtheorie) resulteren in virulente “infecties”.

Microben veroorzaken geen ziekten, maar spelen in plaats daarvan een vitale rol tijdens de genezingsfase.

De Vierde Biologische Wet laat zien dat zogenaamde “infectieziekten” uitsluitend voorkomen in de tweede fase van een biologisch speciaalprogramma, waarbij het organisme de microben gebruikt om de genezing te optimaliseren. Om optimaal te functioneren hebben microben een warme omgeving nodig, vandaar de ontwikkeling van een ontsteking en koorts. Microben hebben ook een zuur milieu nodig, dat op een geschikte wijze wordt bewerkstelligd door de vagotonische toestand, die dominant is tijdens iedere genezingsfase. Het begin van een “infectie” wordt daarom niet, zoals verondersteld, veroorzaakt door een onevenwichtige pH-waarde (een “verkeerd dieet”), maar eerder door de overgang van de conflictactieve fase naar de genezingsfase.

OPMERKING: Microben zijn endemisch. Ze leven in harmonie met alle organismen van het ecologische milieu waarin ze zich gedurende miljoenen jaren hebben ontwikkeld. Contact met ‘lichaamsvreemde microben’, bijvoorbeeld door naar het buitenland te reizen, veroorzaakt op zich geen “ziekte”. Wanneer echter bijvoorbeeld een Europeaan een bepaald conflict in de tropen oplost en daarmee in contact komt met lokale microben zal het betreffende orgaan ze gebruiken voor het genezingsproces. Omdat het lichaam echter niet gewend is aan deze exotische micro-organismen kunnen de genezingssymptomen behoorlijk ernstig zijn.

Witte bloedcellen, zoals leukocyten en lymfocyten, ondersteunen het microbiologische proces. Geleid (misleid) door beelden van een ‘biologische oorlogsvoering’ die in het menselijke organisme woedt, interpreteert de conventionele geneeskunde een toename van witte bloedcellen (“killercellen”) als een “immuunreactie” gericht tegen “aanvallen” en als het “bestrijden van de infectie”. In het licht van de Vierde Biologische Wet wordt de academische constructie van een “immuunsysteem“, voorgesteld als een “afweersysteem” tegen microben (en kankercellen), volledig zinloos. In feite wordt de term ‘infectie’ ook overbodig. De uitvinding van “auto-immuunziekten“, waarbij het immuunsysteem blijkbaar lichaamseigen weefsel aanvalt, laat zien hoe een wetenschappelijke cultuur kan worden verblind door zijn eigen overtuigingen.

Ziektes zijn niet besmettelijk!

Gebaseerd op het tweefasige patroon van ieder ZBS (Tweede Biologische Wet), kunnen “infecties” niet op een andere persoon worden overgedragen, omdat de symptomen (afscheiding, ontsteking, koorts) al helingssymptomen zijn. Bovendien is een DHS dat een Biologisch Speciaalprogramma activeert een zeer individuele conflictervaring. Als twee of meer mensen dezelfde symptomen hebben, bijvoorbeeld een verkoudheid, diarree of een buikgriep, betekent dit dat ze allemaal in de helingsfase zijn van hetzelfde type conflict (stinkconflict, onverteerbaar brokconflict, territoriumergernis-conflict) die plaatsvond, bijvoorbeeld op school, thuis of op het werk. Het idee dat iedereen op dat moment een “zwak immuunsysteem” had is nogal vergezocht. Hetzelfde geldt voor epidemieën die het gevolg zijn van conflicten die grote bevolkingsgroepen treffen (aanvalsconflicten, territoriumangst-conflicten, doodsangstconflicten). Dit was bijvoorbeeld het geval bij de middeleeuwse pest, de Spaanse griep en de longtuberculose-epidemie na de Eerste Wereldoorlog. Tegenwoordig worden dergelijke collectieve conflictschokken gemakkelijk opgeroepen door angstaanjagende mediaberichten (dreigementen van een economische crisis, de dreiging van een wereldoorlog, de collectieve angst voor terroristische aanslagen, berichten over een “dodelijk virus”). De daaruit voortvloeiende longontsteking (SARS, de Mexicaanse griep, enzovoort) is een zichzelf vervullende voorspelling.

OPMERKING: Culturele, politieke, sociale of economische aspecten zijn doorslaggevend voor de vraag waarom mensen in bepaalde regio’s meer (of minder) kwetsbaar zijn om specifieke soorten biologische conflicten te ervaren. Zo komt diabetes (gekoppeld aan weerstandsconflicten) veel vaker voor onder autochtone bevolkingsgroepen in vergelijking met de algemene bevolking. Het feit dat westerse vrouwen meer borstkanker krijgen (die verband houden met scheidingsconflicten) dan Chinese vrouwen heeft niets te maken met hun verschillende voedingspatroon, zoals wordt gesuggereerd, maar met de aanzienlijk hogere echtscheidingspercentages van vrouwen in Noord-Amerika en Europa.

Het Ontogenetisch Systeem van de Microben

Dit GNM-diagram vertoont de indeling van microben in relatie tot de drie embryonale kiemlagen en de gebieden van de hersenen van waaruit de microbiële activiteit worden aangestuurd.

Onze microben staan onder de controle van onze hersenen en werken daarom op een geplande, gecoördineerde manier. In normotonie en in de conflictactieve fase zijn microben inactief, maar zodra een conflict is opgelost beginnen ze aan het werk dat aan hen is toegewezen.

SCHIMMELS en MYCOBACTERIËN zijn de oudste microben. Ze werken daarom uitsluitend op organen en weefsels die afkomstig zijn van het endoderm (aangestuurd vanuit de hersenstam) en het oud mesoderm (aangestuurd vanuit de kleine hersenen).

Geïnitieerd door het DHS vermenigvuldigen schimmels en mycobacteriën zich evenredig aan de celvermeerdering in het gerelateerde orgaan. Wanneer het conflict is opgelost zullen ze daarom in voldoende mate beschikbaar zijn om de cellen te verwijderen die niet langer nodig zijn.

OPMERKING: Bacteriën, zoals TBC-bacteriën, zijn al detecteerbaar in het bloed tijdens de conflictactieve fase, dat wil zeggen nog vóór de “infectie”. Uit bloedanalyse-observaties postte Dr. Günther Enderlein (1872-1968) dat microben muteren tot “pathogenen” vanwege een hoge zuurgraad van het bloed. Gebaseerd op Enderlein’s theorie, bekend als pleomorfisme, wordt acidose (toename van de zuurgraad van het bloed, met als gevolg een daling van de PH-waarde) beschouwd als een voedingsbodem voor ziekten. In werkelijkheid biedt het lage pH-niveau het ideale milieu waarin een orgaan geneest. Het is vermeldenswaardig dat Dr. Alan Cantwell M. D. begin jaren ‘90 een “pleomorphic cancer microbe” ontdekte die hij nauw verwant achtte met het mycobacterium tuberculose (TBC)!

In hun functie als de natuurlijke microchirurgen verwijderen schimmels en mycobacteriën tumoren in de dikke darm, de longen, de nieren, de lever of in de borsten (zie Schimmelziekte). Dit laat duidelijk zien dat kankers omkeerbaar zijn! Doorgaans ontleden microben een tumor, beginnend in het centrum, vandaar de klinische term “centraal necrotiserend carcinoom” (ter vergelijking: gliacellen herstellen een hersenrelais vanaf de periferie). Schimmels en mycobacteriën zijn zuurbestendig waardoor ze kunnen overleven in de zure omgeving van het maagdarmkanaal en in de longen, waar koolstofzuur wordt uitgescheiden als gas (koolstofdioxide) en water.

OPMERKING: “Tumorcellen” verschillen in grootte en vorm maar ook genetisch van de originele cellen. Tevens hebben ze het vermogen om sneller te delen dan “normale cellen”. Uit deze verschillen heeft de conventionele geneeskunde het dogma van ‘kwaadaardige kankercellen’ gecreëerd. Toch is het precies dit onderscheidende kenmerk dat mycobacteriën en schimmels in staat stelt te herkennen welke cellen moeten worden geëlimineerd en welke moeten blijven. Ze “naderen” naburig weefsel nooit, laat staan dat ze “verspreiden” naar andere organen (zie artikel “Kritische vragen over de uitzaaiingstheorie“). Dit is de reden waarom longtuberculose beperkt is tot de longblaasjes (endoderm) en de bronchiën (ectoderm) nooit worden “geinfecteerd”. Dr. Hamer legt het genetische verschil tussen kankercellen en normale cellen uit met het feit dat kankercellen een gespecialiseerde, tijdelijke functie hebben.

Candida, bijvoorbeeld in de mond of in de darmen, treedt op wanneer de schimmel candida albicans betrokken is. De mate van microbiële activiteit in de helingsfase wordt bepaald door de intensiteit van de conflictactieve fase.

Pus en afscheiding, geproduceerd tijdens het afbraakproces, worden uitgescheiden via de ontlasting (dikke darm), de urine (nieren) of het sputum (de longen). Gedurende de reparatiefase breken de haarvaten gemakkelijk, waardoor de afscheiding bloed kan bevatten.

Een symptoom dat ALTIJD optreedt wanneer schimmels en TBC-bacteriën actief zijn, is nachtelijk zweten (het stinkende, metabolische afval wordt geëlimineerd via de zweetklieren en de huid). Als de genezingsfase intens is kan het zweten excessief zijn. Nachtelijk transpireren gaat meestal gepaard met lichte koorts.

OPGELET: Schimmel- en tuberculaire afscheiding bevatten grote hoeveelheden eiwit. Het is daarom van vitaal belang om het eiwittekort aan te vullen met eiwitrijk voedsel, eiwitdranken, aminozuursupplementen en dergelijke. Rauw-voedseldiëten, alkaliserende diëten, sap-diëten of zelfs vasten, wat vaak wordt aanbevolen wanneer iemand kanker heeft, kan iemand in een kritieke situatie brengen. Een van de redenen waarom veel kankerpatiënten chemotherapiebehandelingen niet overleven is, naast de extreme toxiciteit, een verlies van eetlust wat leidt tot een acuut eiwittekort. Wanneer een tekort aan eiwitten optreedt probeert het lichaam het verlies te herstellen door eiwitten uit de organen en uit vetweefsel te halen, wat resulteert in snel gewichtsverlies en wegkwijnen (cachexie).

Wat de eiwit-inname betreft verdient het aanbeveling om het eiwitrijke voedsel voor 15.00 te consumeren, omdat het organisme na 15.00 uur moeite heeft om eiwitten af te breken. Sporters, mensen die veel trainen en diegenen die veel eiwitten verbranden moeten zich vooral bewust zijn van de correlatie tussen eiwitgebrek en de rol van schimmels en TBC-bacteriën tijdens de genezing van bepaalde kankersoorten.

Nadat het cel (tumor) verwijderingsproces is voltooid blijft er een holte op de locatie achter die uiteindelijk wordt gevuld met calcium. Een langdurig proces van ontbinding (hangende genezing) resulteert echter in een verminderde of onvoldoende functie van het orgaan, zoals bijvoorbeeld wordt waargenomen bij hypothyreoïdie (‘onderfunctioneren van de schildklier).

OPMERKING: Schimmels en mycobacteriën moeten aanwezig zijn voordat een conflict optreedt. Als men later in contact komt met TBC-bacteriën, bijvoorbeeld door in contact te komen met het speeksel van een persoon die ze draagt, zullen ze stand-by zijn voor toekomstige genezingsfasen. Het gedurende een paar weken drinken van rauwe melk is ook een goede manier om het lichaam in aanraking te brengen met TBC-bacteriën.

Als de vereiste microben niet beschikbaar zijn bij het oplossen van het conflict, omdat ze zijn vernietigd door een overmatig gebruik van antibiotica, kapselt de tumor in en blijft achter zonder verdere celdeling. In de conventionele geneeskunde wordt dit meestal gediagnosticeerd als een “goedaardige kanker” of als een poliep. OPMERKING: Tegenwoordig is overmatig gebruik van antibiotica een reden waarom er meer kanker wordt gevonden tijdens (routine) onderzoeken. “Wat de diagnose van kanker betreft, worden bij ongeveer 40% van de routine-onderzoeken oude ingekapselde tumoren gevonden, die ongemoeid zouden moeten blijven. Als de diagnose een conflict heeft veroorzaakt, zoals een doodsangstconflict of een eigenwaarde-inbreukconflict, moeten deze conflicten worden geadresseerd. In ieder geval is er in geen geval een reden om in paniek te raken of om bang te zijn voor “metastaserende kankercellen”.

Dr.med. Ryke Geerd Hamer

BACTERIËN, die geen TBC-bacteriën zijn, werken voornamelijk op organen en weefsels die afkomstig zijn van het nieuw mesoderm (aangestuurd vanuit het hersenmerg).

Tijdens het genezingsproces helpen bacteriën het weefselverlies, dat plaatsvond in de conflictactieve fase, weer aan te vullen. De meeste bacteriën hebben een eigen specialisme. Stafylokokkenbacteriën ondersteunen bijvoorbeeld de reconstructie van botweefsel; streptococcus-bacteriën helpen bij het herstel van weefselnecrosen in de eierstokken. In PCL-A vormen de bacteriën abcessen. Bacteriën nemen ook deel aan de genezing van wonden die werden veroorzaakt door verwondingen.

OPMERKING: Wanneer het medische team de handen en de medische apparaten en hulpmiddelen steriliseren worden microben, die anders tijdens de helingsfase zouden worden gebruikt, niet doorgegeven aan de patiënt. Vandaar geen “infectie”. Dit verklaart bijvoorbeeld de vermindering van kinderkoorts, waargenomen door Ignaz Semmelweis in het midden van de negentiende eeuw. De laatste tijd wordt de MRSA-Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (methicilline is een penicilline-gerelateerd antibioticum) verantwoordelijk gehouden voor de “verspreiding” van infecties in ziekenhuizen via besmette handen van het ziekenhuispersoneel. In werkelijkheid bieden ziekenhuizen, waar de meeste patiënten zich in een helingsfase bevinden, aan de stafylokokken-bacteriën een rijk werkterrein.

Wat bacteriën onderscheidt, is hun overlappende functie. Wanneer schimmels en TBC-bacteriën afwezig zijn in oud mesoderm weefsel zoals de borstklieren of de lederhuid treden andere bacteriën in hun plaats om de extra cellen te verwijderen die niet langer nodig zijn.

In ectodermale organen helpen bacteriën om het celverlies te herstellen. Streptococcus-bacteriën helpen bijvoorbeeld bij een genezing in de keel (zie keelontsteking), pneumokokkenbacteriën herstellen het bronchiale slijmvlies, gonococcus-bacteriën werken in het urogenitale gebied en de helicobacter pylori herstelt de maag- en de bekleding van de maagpoort. Dit gebeurt echter alleen wanneer de ulceratie in de conflictactieve fase tot diep in het weefsel reikt. Anders vindt het genezingsproces plaats zonder microben.

Bij een intense genezingsfase gaat het bacteriële werk gepaard met hoge koorts.

Als er geen bacteriën beschikbaar zijn vindt genezing nog altijd plaats, zij het biologisch niet optimaal.

In overeenstemming met evolutionair redeneren zouden VIRUSSEN – in theorie – de reconstructies moeten ondersteunen van organen en weefsels die afkomstig zijn van het ectoderm (aangestuurd vanuit de hersenschors).

Wat virussen betreft spreken we in GNM-termen liever van hypothetische virussen, omdat het bestaan van virussen die zogenaamde ‘virale infecties’ veroorzaken nog nooit wetenschappelijk is onderbouwd. Geen van de vermeende virussen (HIV et al) is ooit geïsoleerd uit een gastheercel en hun DNA is evenmin congruent geïdentificeerd, wat de basiscriteria zijn voor het bewijs van het bestaan van een virus (voor meer details in de GNM DVD “Virus Mania”). Aangezien virussen die zogenaamd AIDS, SARS, longontsteking, de vogelgriep, varkensgriep, hepatitis, herpes, mazelen, polio, baarmoederhalskanker en dergelijke veroorzaken, niet in het menselijk lichaam kunnen worden aangetroffen gebruikt de orthodoxe geneeskunde een onwetenschappelijke methode, namelijk om uit de aanwezigheid van antilichamen (geproduceerd door het vermeende “immuunsysteem”) een virus en dus een “infectieziekte” af te leiden. Deze methode wordt “indirect bewijs” genoemd.

In 1996 publiceerde Gerald Geison (Princeton University) zijn boek “The private science of Louis Pasteur”. Gebaseerd op Pasteur’s aantekeningen in het laboratorium onthulde professor Geison dat de kiemtheorie van Pasteur gebaseerd is op frauduleuze gegevens. Ondanks het feit dat Pasteur wetenschappelijke fraude pleegde is zijn theorie nog steeds bepalend voor de hedendaagse medische wetenschap en geneeskunde. Gelet op het feit dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de bewering dat virussen ziekten veroorzaken, waaronder kanker, impliceert dit dat de wereldwijde vaccinatieprogramma’s die worden opgelegd aan een bevolking, met name voor kinderen en ouderen, gebaseerd zijn op wetenschappelijk bedrog.

Virus Mania door Torsten Engelbrecht en Claus Köhnlein (2007)

Het bestaan van zogenaamde “dodelijke virussen” moet eerst worden bewezen en dat is waar het probleem begint. Consequent, wetenschappelijk onderbouwd bewijs is nooit verstrekt, ook al zou dat eenvoudig moeten zijn: neem een monster van het bloed van een patiënt, isoleer het virus in een zuivere vorm, met het volledige genetisch materiaal (genoom) en het omhulsel ervan en beeld het af met een elektronenmicroscoop. Maar deze essentiële eerste stappen zijn nog nooit gedaan met H5N1 (vogelgriep), het zogenaamde hepatitis C-virus, HIV en talloze andere deeltjes die officieel virussen worden genoemd en worden afgebeeld als ‘aanvalsgekke’ beestjes.

In hun publicatie “Virus Mania” laten de auteurs zien dat de vermeende virussen in werkelijkheid microdeeltjes zijn, die door de lichaamscellen zelf worden geproduceerd. Deze deeltjes worden geïdentificeerd als ribosomen; de eiwitfabrieken van de cellen (virussen worden gedefinieerd door de afwezigheid van ribosomen!). Dit komt volledig overeen met de visie van Dr. Hamer. Dr. Hamer stelt dat wat als “virussen” worden geïnterpreteerd, in feite eiwitglobulinen (“antilichamen”) zijn, die bij een DHS ontstaan (zie antigenen en sporen). Tijdens de genezingsfase, waar ze meetbaar zijn, helpen antilichamen (geproduceerd door witte bloedcellen) bij het herstel van ectodermaal weefsel zoals de huid, het neusslijmvlies, de bronchiën of de baarmoederhals. Eiwitten die daarentegen worden geproduceerd door endodermale organen (prostaat, lever, pancreas) of oud-mesodermale organen (borstklieren), zijn al detecteerbaar in het bloed tijdens de conflictactieve fase. Dit noemen we tumormarkers (zie PSA).

Op basis van de Vierde Biologische Wet en gelet op het gebrek aan wetenschappelijk bewijs van ziekteverwekkende microben zijn vaccinaties volkomen ongerechtvaardigd. Vaccinaties zijn niet alleen onnodig maar ook onveilig, vanwege neurotoxinen, waaronder formaldehyde, aluminiumfosfaat of thimerosol (een op kwik gebaseerd conserveermiddel) dat in vaccins zit. Het spreekt voor zich dat een angstaanjagende vaccinatie-ervaring ook kan leiden tot een DHS (schrikangstconflict, territoriumangst-conflict, angst-walgingsconflict, motorisch conflict) met astma, diabetes of spierverlamming (zie ook meningitis) tot gevolg.

Er wordt betoogd dat de toename van antilichamen na “immunisatie” een “immuunrespons” is tegen het “virus” waartegen de persoon is gevaccineerd (van het eiwit in vaccins wordt ten onrechte beweerd dat ze een extract van “geïnfecteerde” cellen zijn). Dit is duidelijk een valse en misleidende conclusie. Omdat antilichamen een belangrijke rol spelen bij de genezing van wonden, is de aanwezigheid van antilichamen eerder een indicatie dat het lichaam de celbeschadiging, die werd veroorzaakt door schadelijke gifstoffen, probeert te genezen dan dat het een “reactie” van een “immuunsysteem” is dat nog nooit iemand heeft gezien.

Vaccines: “A Peek beneath the Hood” door Roman Bystrianyk en Suzanne Humphries, MD

“Een analyse van de gegevens toont aan dat de vaak herhaalde mantra dat vaccins cruciaal waren in het terugdringen van sterfgevallen door infectieziekten een misvatting is. Sterfgevallen waren vóór de vaccinaties al met enorme hoeveelheden afgenomen … “

Een moeder kreeg te horen dat haar tweeling overleden was na de geboorte. De waarheid was echter anders: De Tweeling werd naar een instituut in de buurt van Moskou gebracht om daar te worden bestudeerd. Dit was het lot van Masha en Dasha, één van de meest ongewone Siamese tweeling die ooit werden geboren:

Omdat hun bloedsomloop met elkaar verbonden is delen de tweelingen elkaars bloed. Daarom zal een bacterie of een virus dat in de bloedbaan van een tweeling komt, op korte termijn ook in het bloed van haar zus te zien zijn. Maar verrassend genoeg beïnvloedt ziekte hen anders. Dasha is bijziend, vatbaar voor verkoudheid en rechtshandig. Masha rookt af en toe, heeft een gezondere lichaamsgesteldheid en een hogere bloeddruk dan haar zuster. Ze heeft een goed gezichtsvermogen en is linkshandig.

“De wederzijdse verschillen in de gezondheid van de Siamese tweeling vormen een mysterie. Waarom werd de één ziek, door een kinderziekte zoals b.v. de mazelen en de ander niet? Het “mazelenvirus” was in beide lichamen aanwezig, in hun beider bloedbaan, dus waarom kregen ze niet allebei de mazelen? Blijkbaar speelt er meer mee bij het krijgen van “de mazelen” dan het “mazelenvirus” te hebben. Dit fenomeen werd keer op keer gezien bij de meisjes (griep, verkoudheid en andere kinderziekten werden allemaal afzonderlijk ervaren). Als alleen bacteriën de mogelijkheid zouden hebben om infectieziekten te veroorzaken, waarom zou dan één van de tweelingen ziektevrij zijn terwijl de andere ziek was? …”

Bron: https://www.germaansegeneeskunde.nl/4-ontogenetische-systeem-microben/

MISDADEN VAN JEUGDZORG ORGANISATIES IN HUN VERDIEN MODELLEN!

MISDADEN VAN JEUGDZORG ORGANISATIES IN HUN VERDIEN MODELLEN! AANDRINGEN OF DWINGEN?
Even simpel mensen “aandringen mag” tot jij aangeeft daar niet van gediend te zijn dan word het mensen belagen en dat is strafbaar belaging is stalken art 285b sr
1.
Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.
2.
Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.

DWANG:
Dwingen is strafbaar art 365 sr art 284 sr kinderen meenemen en de ouders onderdrukzetten in te stemmen met hun hulpverleningen is Artikel 282a STRAFRECHT
1.
Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft of beroofd houdt met het oogmerk een ander te dwingen iets te doen of niet te doen wordt als schuldig aan gijzeling gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2.
Indien het feit de dood ten gevolge heeft wordt hij gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
3.
Het vierde lid van artikel 282 is toepasselijk.

EN DAT IS DUS MENSENHANDEL ART 273F ART 274 SR SLAVERNIJ ART 4 UVRM
een citaat uit onderzoek rapport van ombudsman stelt het volgenden.

HET GRIJZE GEBIED TUSSEN DRANG EN DWANG
De grenzen van drang worden opgezocht en overschreden
Met de komst van de Jeugdwet is de mogelijkheid gecreëerd om, ter voorkoming van een
kinderbeschermingsmaatregel, een gezinsvoogdijmedewerker in te zetten, met als doel ouders te
bewegen – al dan niet met zachte drang – tot vrijwillige medewerking. In de praktijk bestaat er
onduidelijkheid over wie drang mag toepassen en wanneer dat mag: is het een fase voorafgaand aan een
kinderbeschermingsmaatregel of is het een attitude van professionals? In een aantal gemeenten passen
ook professionals in de wijkteams drang toe. Uit casussen die de Kinderombudsman heeft ontvangen
blijkt dat ouders zich daardoor geïntimideerd voelen of zelfs gechanteerd om mee te werken, en niet
weten wat hun rechten zijn. Op deze manier functioneert drang de facto als dwangmiddel, maar dan
zonder de rechtstatelijke toets door een rechter. Een ander zorgwekkend signaal is dat het voorkomt dat
drang in regio’s met wachtlijsten bij Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming wordt ingezet om
de periode te overbruggen tot een dwangmiddel kan worden ingezet. Ook dit is oneigenlijk gebruik van
drang.
Zij zijn van mening dat er afspraken zijn gemaakt waardoor hun misdaden zijn gelegaliseerd door instemming op welbevinden civielrechtelijk art 3:33 BW NEE ER ZIJN CHANTAGE MAATREGELEN GENOMEN INSTEMMING TE VERKRIJGEN OP HUN WIL DIE KINDEREN TE GIJZELEN EN DAAR OP DE OUDERS TE DWINGEN IN TE STEMMEN OP HUN WILSUITINGEN!
Titel XXIII. Afpersing en afdreiging
Artikel 317
1.
Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt, als schuldig aan afpersing, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2.
Met dezelfde straf wordt gestraft hij die de dwang, bedoeld in het eerste lid, uitoefent door de bedreiging dat gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen, onbruikbaar of ontoegankelijk zullen worden gemaakt of zullen worden gewist.
3.
De bepalingen van het tweede en derde lid van artikel 312 zijn op dit misdrijf van toepassing.

VANDAAG GELD IN De WET is geldend, zakelijk.

VANDAAG GELD IN De WET is geldend, zakelijk, Niet stelen, Niet dwingen, geldt als rechtsbeginsel van de WET!
Dwang leid naar horigheid en slavernij.
Geld is geldend als vergelding, (remuneratie = vergoeding) het geld is dan geldend geld in middelen wanneer jij het geaccepteerd als geldend geld. En dat geldt dus feitelijk voor alles. In natura betekent dat er betaald wordt met producten of diensten, dus zonder de tussenkomst van schuldbriefje (wat dus geld is) of schuld contracten waarmee banken niet bestaand geld uit jouw naam creëren) . Bij betaling in natura is er sprake van een vorm van ruilhandel. Bij het uitwisselen van diensten tussen particulieren (“Als jij mijn huis verft, doe ik jouw tuin…”) spreekt men van betaling in natura. Ruilhandel in goederen is overigens ook mogelijk maar komt minder voor. Alleen jij maakt geld geldend dat is de wet. Zo ook in de wet is handelen op rechtshandelen gelden als jij het geldend verklaart op jouw wil dat te accepteren.
Het juridisch woorden boek geeft voor loon in natura de volgende definitie:
verbintenissenrecht (arbeidsrecht) – loon dat niet in geld wordt uitbetaald, maar in goederen of diensten die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Bijv. de knecht ontving als loon een zak aardappelen.
Een verbintenis kan “VOORnamelijk” maar op 1 manier tot stand worden gebracht art 3:33 BW
waardoor het een rechtsgevolg krijgt als bindende kracht.

GELD = GELDEND ALS HET GELDT DAT HET GELDEND GELD IS! DE ENIGE DIE HET GELDEND MAAKT BEN JIJ!

Cijfers over wraking van rechters nader uitgesplitst!!

De Rechtspraak heeft de wrakingscijfers over 2019 nader uitgesplitst. Wie wil weten hoe vaak een rechter wordt gewraakt (een middel dat partijen in een rechtszaak kunnen inzetten als ze de rechter partijdig vinden) kon tot voor kort alleen zien hoeveel verzoeken er zijn ingediend om de rechter te vervangen en hoe vaak die zijn toegekend. Nu is ook de verdeling over de verschillende rechtsgebieden in kaart gebracht, en hoe het is afgelopen met verzoeken die niet zijn ingewilligd. Zo’n uitgebreid overzicht wordt voortaan in het jaarverslag van de Rechtspraak opgenomen, met ingang van verslagjaar 2020.

Wie in een rechtszaak verwikkeld is, moet erop kunnen vertrouwen dat rechters onafhankelijk en onpartijdig te werk gaan. Als een rechtzoekende twijfelt of de rechter wel onpartijdig is, kan hij hem wraken. Dan wordt de wrakingskamer (bestaande uit andere rechters) opgeroepen, die nagaat of inderdaad de schijn van partijdigheid is gewekt. In dat geval wordt de gewraakte rechter vervangen door een collega. Dit is een belangrijk middel om de integriteit van de rechtspraak te waarborgen.

Meer weten Bron: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Cijfers-over-wraking-van-rechters-nader-uitgesplitst.aspx?pk_campaign=redactie&pk_medium=e-mail&pk_source=nieuwsbrief&pk_keyword=nieuwsbrief